Cpj 11/77

K rozhodovaniu súdov v bytových veciach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez zrušenia tohto práva. Ak niekto obsadil byt bez toho, že by mu bolo vzniklo na byt právo osobného užívania, dochádza k vydaniu príkazu na vysťahovanix xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxobného užívania bytu a ich oprávnenie v byte bývať medzičasom zaniklo. Môžu to byť rodinní príslušníci užívateľa bytu, ktorí sú už dospelí, prípadne si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xo byť aj bývalí manželia užívateľa bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníka organizácie.
V prípadoch bytu trvale určeného pre ubytovanie pracxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxja bývalí manželia, dochádza zväčša ku kumulácii návrhov, a to tak, že proti jednému odporcovi sa žiada zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 18x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe.
Žaloby o vypratanie bytu prichádzajú do úvahy aj v prípadoch, že ide o byt v rodinnom domčeku, ktorý tvorí výlučné vlastníctvo jedného z manželov a v kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxx xxxčeku, ktorý bol pôvodne v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a pri vyporiadaní pripadol jednému z manželov. 1)
Iná je však situácia počas manžexxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx trvania manželstva na základe existujúcich rodinných vzťahov má druhý manžel právny dôvod na obývanie tohto bytu. Nemožno teda manžela, ktorý nie je vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxa niekedy po ukončení vzťahu druha a družky. Pokiaľ napr. druh býval na základe súhlasu družky v jej byte, býval tam oprávnene. Ak však v dôsledku zmenenýxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xbytovania (pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 40/1967 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR). 2)
----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx
xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýjimka z této zásady je zdůvodnitelná toliko za použití čl. VI a VII o. z. s přihlédnutím k mimořádným okolnostem konkrétního případu").