§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxštění o osobních poměrech osoby, jež má být zbavena způsobilosti k právním úkonům, umožní znalcům-psychiatrům, aby konfrontovali výsledky svého odbxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxp. omezení způsobilosti k právním úkonům.
Z odůvodnění.
Okresní soud ve Vsetíně zbavil Z. D. způsobilosti k právním úkonům a uložil mu povinnost k zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxištěny výrazné příznaky chronické paranoidní schizofrenie, projevující se poruchou logiky myšlení, paranoidními percepcemi a tvorbou úporných blxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxem psychických funkcí. Znalci-psychiatři se vyjádřili v tom smyslu, že duševní choroba brání Z. D. v obstarávání jeho záležitostí a činí jej nezpůsobixxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xsetíně, který nabyl právní moci, byl porušen zákon a tento rozsudek zrušil.
Zbavení způsobilosti k právním úkonům je opatřením, jehož cílem je předevxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxhraně zájmů společnosti. Ve svých důsledcích představuje jeden z nejvážnějších zásahů do sféry osobních a majetkových práv občana. To vyžaduje, aby rxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxišťování objektivní pravdy, jež je jednou z hlavních zásad občanského soudního řízení, plyne zvlášť výrazně již z celkového pojetí předpisů o řízení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxpsychiatrů, které ani nevyslechl (srov. § 187 odst. 3 o. s. ř.), o zdravotním stavu Z. D., v odůvodnění rozsudku soud prvého stupně uvádí, že v jednání vysxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpřineslo všechna zjištění, jež byla potřebná k úvaze o tom, zda zájem Z. D. a zájem společnosti vyžadují, aby byl jmenovaný zbaven způsobilosti k právníx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxem osob, které Z. D. dobře znají - zkoumal celkové osobní poměry Z. D. Tak by byl zjistil, jak si Z. D. počíná při obstarávání své domácnosti a při hospodařexx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxností a bez jejich souhrnného zhodnocení nemohl okresní soud ve Vsetíně dospět ke zcela odpovědnému závěru o tom, že v zájmu ochrany osobních a majetkovxxx xxxx xx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe pochopitelně posudek znalců-psychiatrů; přitom by znalcům-psychiatrům usnadnilo podání posudku a posudek by nabyl na přesvědčivosti, kdyby i jejxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborného vyšetření s ostatními poznatky o osobě Z. D., a aby na základě této konfrontace bezpečně usoudili, do jaké míry projevy duševní choroby vyžadxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx § 6, § 120 odst. 1, § 132 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 10 o. z.; proto bylo vyhověno stížnosti pro porušení zákona.
V zájmu úplnosti je na místě ještě zxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxrické léčebně v K. odporuje ustanovení § 191 odst. 1 o. s. ř., podle něhož může být za určitých podmínek ukládána tomu, o jehož způsobilost k právním úkonůx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx