7 Tz 80/65

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby a mimořádné snížení trestu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx v posuzovaném případě okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby (§ 88tr.zák.), nemůže současně vyslovit, že je tu výjimečná okolnost příxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx. zák.).
Z odůvodnění.
Rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 19. května 1965 sp. zn. 4 T 81/65 byl obviněný uznán vinným trestným činem rozkrádání a poškxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx odst. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. Trexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtku 17 000,- Kčs ke škodě n. p. Mototechna v N. a peníze použil pro svou vlastní potřebu. V měsíci listopadu 1963 tamtéž a ve stejné funkci nadhodnotil na úsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxu 1963 až do dubna 1964 zadržoval tržby inkasované při prodeji jednostopých motorových vozidel do výše 17 000,- Kčs a použil jich na úseku náhradních souxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxora 1965 ve stejné prodejně a ve stejné funkci postupně zadržoval tržby za prodané motocykly, které si přivlastňoval ke škodě odštěpného závodu n. p. Moxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnankyně provozovny.
Podle § 132 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 a § 40 odst. 1 tr. zák. byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou rokx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxí let. Poškozený odštěpný závod n. p. Mototechna v N. byl podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávnícxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák. a ve výroku o trestu a přikázal okresnímu soudu, aby věc v rozsahu zrušení znxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxdž svým rozhodnutím v tomto směru uznal obviněného vinným skutkem, pro který tento nebyl v obžalobě stíhán. Jak vyplývá z usnesení okresního prokurátoxx x xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xajetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák., kterého se dopustil asi v listopadu 1963 jako vedoucí prodejny tím způsobem, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxechna v N. Podle § 220 odst. 1 tr. ř. soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu. Rozhodl-li proto okresní soud o skutku, pro ktexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx ř. v neprospěch obviněného.
Při ukládání trestu u obviněného vycházel okresní soud z nesprávného výkladu ustanovení § 40 odst. 1 tr. zák. a § 88 tr. záxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xyšší trestní sazby, a to podle odstavce druhého písm. b) § 132 tr. zák. Podle § 88 tr. zák. k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxínky pro použití ustanovení § 88 tr. zák., měl vyměřit trest zásadně v rozmezí zvýšené trestní sazby, neboť právě s ohledem na ustanovení § 88 tr. zák. jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřípadu. Nelze totiž vyslovit, že stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu pro společnost je tak vysoký, že uložení trestu v základní sazbě nepoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx