Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (19)

8 Sžo 162/2009 Dotknutý orgán

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xx x x xxxx xxxx xx x xxxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxiadku v znení neskorších predpisov
§ 20 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
§ 7 ods. 1, § 10 ods. 2 v spojení x x xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx
x xxxx xxxx xx x xxxx xxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxdľa stavebného zákona predkladajú záväzné stanoviská, ktoré sa týkajú verejných záujmov a nie ich subjektívnych práv. Nevystupujú ako nositelia alexx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 162/2009
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. napadnutým uznesením Ž. z 5. januára 2009 zastavil konanie a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
V dôvodoch uznesenia krajský súd uviedol, že žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu z 13. marca 2008, ktorým žalovaný ako prvostupňový oxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxslednom stupni.
Podľa krajského súdu súdy podľa druhej hlavy piatej časti zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") nemôžu prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxť a proti ktorým nie je prípustný žiadny opravný prostriedok s odkazom na § 247 ods. 3 OSP. V danom prípade podľa krajského súdu proti napadnutému rozhodnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xreukázané, že by Krajský stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba "správny poriadok"), tedx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Ž., ktorý je povinný vydaním rozhodnutia, ktoré je v súlade s § 46 a 47 správneho poriadku o podanom opravnom prostriedku žalobcu proti rozhodnutiu žaloxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo výrokovej časti, odôvodnenia, ako aj časti poučenia.
Krajský súd tiež uviedol, že podanie Krajského stavebného úradu z 9. septembra 2008 nemožno poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxé ako žalovaný o odvolaní navrhovateľa rozhodol. V tejto súvislosti krajský súd poukázal na § 60 správneho poriadku, podľa ktorého je odvolací orgán poxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tzn. aj pokiaľ druhostupňový správny orgán vyslovil právny názor, že žalobca nebol kompetentný podať opravný prostriedok, o odvolaní proti rozhodnxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxeniu podal v zákonnej xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxanie proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu, keďže v konaní pred týmto orgánom nemal postavenie účastníka, ale dotknutého orgánu, pričox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxť odvolanie výlučným právom účastníka konania, ktoré inej osobe zúčastnenej na konaní neprináleží. Nepodanie odvolania dotknutým orgánom, resp. jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxde žaloby podanej dotknutým orgánom a meritórne o tejto žalobe rozhodnúť.
Žalobca uviedol, že voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu podxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx napadnutému rozhodnutiu žalobca nepodal odvolanie a preto súd nie je oprávnený vec meritórne prejednať a rozhodnúť.
Žalobca ďalej uviedol, že krajsxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x9 ods. 2 správneho poriadku, Krajský stavebný úrad v Ž. na túto žiadosť nereagoval. Za týchto okolností rozhodnutie súdu o postúpení veci Krajskému staxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxnú a efektívnu ochranu práv, na ktorých bol žalobca nezákonným rozhodnutím a postupom správneho orgánu dotknutý. Odvolací orgán totiž už raz odvolanix xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx
Žalobca ďalej uviedol, že rozhodnutím a postupom správneho orgánu boli porušené nielen subjektívne práva žalobcu ako prevádzkovateľa verejnej tepexxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíkovi, aby sa odpojil od verejnej tepelnej siete a vykuroval objekt z vlastnej kotolne, ale aby správny orgán dôsledne rešpektoval všetky zákonné podmxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xbať na to, aby sa stavebník riadne odpojil ešte predtým, než povolí výstavbu a užívanie vlastnej kotolne.
Na záver žalobca navrhol napadnuté uznesenix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvyjadril.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvej vety OSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie krajského súdu ako aj konxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrdiť, aj keď z iných dôvodov, ako uviedol krajský súd; v časti v ktorej bola vec po právoplatnosti uznesenia odstúpená Krajskému stavebnému úradu v xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxnia:
Z obsahu administratívneho spisu žalovaného odvolací súd zistil, že 9. januára 2007 podal Žilinský samosprávny kraj ako stavebník žiadosť o povxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xáklade výsledkov ústneho konania uskutočneného 31. januára 2006 zistil, že stavebník vykonal zmenu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj zmeny stavby. Stavebník bol v konaní povinný predložiť stanoviská dotknutých orgánov - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Č., OR Hasičskxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxnuté orgány predložili súhlasné stanoviská, s výnimkou žalobcu, ktorý nesúhlasil s dodatočným povolením zmeny stavby pred jej dokončením. Uviedol, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Č. Stavebník pritom žalobcovi neuhradil ekonomicky oprávnené náklady spojené s jeho odpojením v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej exxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvby a zároveň povolil užívanie časti stavby. Predmetom užívania časti stavby bol objekt plynovej kotolne.
V odôvodnení tohto rozhodnutia sa zaoberax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxenie nie je v kompetencii stavebného úradu.
Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca 18. apríla 2008 odvolanie, v ktorom uviedol, že v požiadavke zaplaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvania teplom pred zvýšením ceny tepla, ktorý by nastalo v dôsledku odpojenia sa stavebníka od centrálneho zásobovania teplom bez toho, aby tieto náklaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxolanie proti rozhodnutiu žalovaného, keďže mal v konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a stavebného zákona. Odvolanie vyhodnotil ako podnex xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxodom na jeho zmenu či zrušenie.
Podľa § 140a ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto zákona je:
a) orgán verejnej správy, ktorý je správxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí,
b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, oxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobitný predpis.
Podľa § 140a ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxiadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.
Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o oxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxstenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné staxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxavebného zákona pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136.
Podľa § 136 ods. 1 stavexxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú správne orgány podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov pre stavby letísk a leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhe, stavby pozemných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsobiacimi v konaní, riešia taký rozpor orgány nadriadené týmto orgánom dohodou.
Podľa § 136 ods. 2 stavebné zákona ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odsxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxie vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov, rozhodne o rozpore ústredný orgán štátnej správy nadriadený týmto orgánom obdobným postupom.
Podxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dotknutým orgánom podľa § 140a ods. 1 písm. c), je pre účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí vlastník xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcky postup v zmysle § 136 Stavebného zákona t.j. dohoda na úrovni nadriadených orgánov alebo autoritatívne rozhodnutie Ministerstva výstavby a regioxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx § 136 ods. 3 stavebného zákona, teda aj žalobcu, Ministerstvo hospodárstva SR, a žalobca sa v konaní pred správnym orgánom mohol takéhoto postupu sa domxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxšné oprávnenia ako účastníkom konania, najmä s ohľadom na skutočnosť, že dotknutý orgán v konaní nepresadzuje svoje subjektívne práva, právne záujmyx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxv (140a ods. 3 stavebného zákona), aktívne zúčastňujú na konaní, najmä sa im oznamuje začatie konania (§ 36 ods. 1, § 61 ods. 1, § 80 ods. 1, § 88a ods. 7 stavexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa stavebného zákona.
Treba zdôrazniť, že dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxému, jedná sa o určitý všeobecne prospešný stav, cieľ, ktorý treba chrániť a rešpektovať.
Podľa § 247 ods. 1 OSP podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxy súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.
Podľa § 250 ods. 2 OSP žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.
V zmysle uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že dotkxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu, nevystupujú ako nositelia alebo adresáti práv a povinností, ktoré sú predmetom daného konania, a pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxnia žaloby neoprávnenou osobou.
Námietke žalobcu pokiaľ ide o interpretáciu verejného záujmu nemohol odvolací súd prisvedčiť.
Zákon č. 657/2004 Zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxsť, že verejným záujmom podľa tohto predpisu bude, okrem iného (§ 1 zákona č. 657/2004) najmä spoľahlivosť, bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústav texxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobitných predpisov (276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a predmetom cenovej regulácie je výroxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xalobcu, že neuhradením ekonomicky oprávnených nákladov pri odpojení sa stavebníka dôjde k zvýšeniu ceny tepla pre ostatných odberateľov, považoval xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu. Plnenia zo zaniknutého záväzkového vzťahu sa môže domáhať v konaní pred všeobecným súdom podľa § 7 ods. 1 OSP.
Krajský súd postupoval správnx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlobcu; odvolací súd teda napadnuté uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1 OSP, keďže bolo vo výroku správne.
Pokiaľ ide o časť výroku ohľadne odstúpenia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxavebný úrad v Ž. sa podaným odvolaním žalobcu zaoberal, náležite ho posúdil a ani vydaním formálneho rozhodnutia o odvolaní by sa nezhojil nedostatok axxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx x x xxxx xxxx x prvej vety OSP, keď žalobcovi, ktorý nemal úspech vo veci náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.
Poznámka
Účastníkom konania o žalobe môže byx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xčastníkom správneho konania a ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola vydaným rozhodnutím, správneho orgánu ukrátená na svojich suxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxximovaný na podanie žaloby.
V prípade, že súd zistí, že žalobca nebol účastníkom správneho konania a teda nemohol byť ukrátený na svojich subjektívnycx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx že zastavenie konania pred správnym orgánom z tohto dôvodu je v súlade so zákonom len vtedy, ak žalobca pojmovo nemôže byť nositeľom práva, o ktorom tvrdxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podanie žaloby nie je ani správny orgán, pretože účastníkom súdneho preskúmavacieho konania sa stáva z dôvodu, že v tomto konaní sa preskúmava zákonnoxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxovi správneho konania (pozri bližšie uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 239/07-15 z 22. novembra 2007).
Identifikačné číslo ASPI: JUD45120SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:8 Sžo 162/2009
Druh:Uznesenie (Rs)
Zo dňa:01.09.2010
 
Názov:Dotknutý orgán
 
Prameň:ZSP. v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2010 na strane 188.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 53/2010
Prameň (celý názov):ZSP. - Zo súdnej praxe


Vzťah k:99/1963 Zb.: §7 ods.1; 99/1963 Zb.: §10 ods.2; 99/1963 Zb.: §224 ods.1; 99/1963 Zb.: §246c; 99/1963 Zb.: §247 ods.1; 99/1963 Zb.: §250k ods.1; 99/1963 Zb.: §250d ods.3; 99/1963 Zb.: §250 ods.2; 71/1967 Zb.: §46; 71/1967 Zb.: §47; 50/1976 Zb.: §88a ods.1; 50/1976 Zb.: §126 ods.1; 50/1976 Zb.: §136 ods.1; 50/1976 Zb.: §136 ods.2; 50/1976 Zb.: §136 ods.3; 50/1976 Zb.: §140b ods.1; 50/1976 Zb.: §140b ods.5; 50/1976 Zb.: §140a ods.3; 657/2004 Z.z.: §20 ods.4;
 
Oblasť: