8 Sžo 88/2010

Doručovanie správneho rozhodnutia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx SR
§ 22 ods. 1 písm. g), k), § 51 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
§ 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
§ 10 ods. 2, § 250j odsx x xxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxovení § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je riadne a zákonné doručenie správneho rozhodnutia.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxo súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd dospel k záveru, že pri doručovaní bola pri postupe správneho xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxm nepriznal právo na náhradu trov konania.
Žalovaný podal proti rozsudku krajského súdu odvolanie a žiadal, aby odvolací súd zrušil prvostupňový rozxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxaní uviedol najmä nasledovné skutočnosti:
"Zo spisového materiálu týkajúceho sa danej veci je zrejmé, že rozhodnutie o priestupku z 9. februára 2009 xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxná na poštovú prepravu 10. februára 2009, o čom svedčí prezenčná pečiatka pošty. Zásielka bola po neúspešnom pokuse o doručenie 11. februára 2009 a opakxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxú zásielku vrátila odosielateľovi - ODI v S. OR PZ v H. s poznámkou "..zásielku neprevzal v odbernej lehote."
ODI v S. OR PZ v H., ako aj KDI KR PZ v P. vychádzxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutie o priestupku, ktorým mu bola okrem iného uložená aj sankcia zákazu činnosti, spočívajúca v zákaze viesť motorové vozidlo na ústnom pojednáxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xáchateľa predmetného priestupku. Vedenie motorového vozidla takouto osobou by bolo možné opätovne posúdiť len ako priestupok proti bezpečnosti a plxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxcie doručenia splnená ani podmienka uvedená v ustanovení § 24 ods. 2 zákona o správnom konaní, a síce či sa adresát, ktorému sa má písomnosť určená do vlasxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx adresát v ďalšom konaní predložiť dôkazy o tom, že sa v čase doručovania uvedenej písomnosti v mieste bydliska nezdržiaval, čo by mohlo mať v ďalšom konaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxostupňový správny orgán nemal vedomosť o tom, resp. nemal hodnoverným spôsobom preukázané či sa menovaný v čase doručovania poštovej zásielky poštovxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx x xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdníctvom Slovenskej pošty v odbernej lehote neprevzal, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že aj predvolanie na ústne pojednávanie a všetky ostatné písomnxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xx xx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xZ S. o priame doručenie predmetnej zásielky - rozhodnutia J. K. Zo záznamu OO PZ S. z 20. marca 2009, spísaného k doručeniu zásielky menovanému vyplýva, žx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxe menovaný ani po viacnásobnom telefonickom upovedomení si zásielku do 20. marca 2009 neprevzal. Z uvedeného dôvodu bola zásielka vrátená na ODI v S. OR xx x xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxetnej zásielky menovanému zo 16. apríla 2009, je zrejmé, že príslušníkmi OO PZ v S. bol vykonaný viacnásobný pokus o doručenie zásielky určenej do vlastxxxx xxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx keďže ho nebolo a nie je možné zastihnúť v mieste trvalého bydliska. Z uvedeného záznamu je rovnako zrejmé, že počas hliadkovej služby zo 14. apríla 2009 xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxa v reštaurácii P. J. K. bol v S. pred reštauráciu Pivnica pri odchode z nej vyzvaný, aby na mieste podpísal doručenku a zásielku prevzal. Na mieste bol v zmxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa doručenú. J. K. na výzvu nereagoval, hliadke PZ sa pozdravil a z miesta odišiel. Z uvedeného dôvodu bola neprevzatá - odmietnutá zásielka, spolu so zázxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xx xx xx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenia § 24 ods. 3 zákona o správnom konaní rozhodnutie o priestupku z 9. februára 2009 za doručené 15. apríla 2009. Vzhľadom na to, že J. K. voči uvedenému roxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxňový správny orgán na rozhodnutí o priestupku aj vyznačil. Odvolanie voči rozhodnutiu o priestupku J. K. podal písomne, pričom na poštovú prepravu ho pxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxI v S. OR PZ v H.
KR PZ v P. zároveň poukazuje na skutočnosť, že spôsob doručovania inak, než prostredníctvom pošty nie je zo zákona žiadnym spôsobom miestxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xa akomkoľvek inom mieste, kde je zastihnutý, resp. kde sa zdržiava, zvlášť vtedy ak sa mu po opakovaných predchádzajúcich pokusoch písomnosť nepodarixx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxe KR PZ v P. uvádza, že aj občan, ktorému je písomnosť doručovaná cez deň a v mieste bydliska, môže byť pod vplyvom alkoholu aj v prípade, keď je doručovanie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxnnosť doručovateľovi (aj keď ním v danom prípade boli príslušníci PZ) nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu. Uvedené zároveň žiadnym spôsobom nezaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxtného spisového materiálu je zrejmé a jednoznačné, že konanie J. K. je od prvého procesného úkonu vykonaného zo strany prvostupňového správneho orgánx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxnie, absencii náležitého ospravedlnenia sa z účasti na ústnom pojednávaní, nepreberania si zásielok určených do vlastných rúk, až po bezdôvodné odmixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu ODI v S. OR PZ v H., ako aj postup KDI KR PZ v P. bol v predmetnom prípade pri doručovaní zásielky určenej do vlastných rúk J. K., (od ktorého následne správxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxolaniu navrhol, aby odvolací súd potvrdil napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny. Súčasne uplatnil náhradu trov odvolacieho konania.
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíkov PZ považuje žalobca za umelo vykonštruované a nezakladajúce sa na pravde. Navrhol ohľadne tejto skutočnosti vypočuť svedkov. Zo strany žalovanéxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu nemožno priznať úspxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu SR www.supcourt.gov.sk. Rozsudok bol verejne vyhlásený 29x xxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a posxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxných náležitostí žaloby (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 OSP) aj označenie rozsahu, v ktorom je rozhodnutie napadnuté, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnuxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxých vyvodzuje porušenie zákona. Súd nemôže preskúmavať správne rozhodnutie nad rámec žalobcom v žalobe vymedzeným. Ide o zásadu index ne eat petita paxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xreskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Výnimku z tejto zásady predstavujú veci, v ktorých súd zistil, že žalobou napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 2 OSP).
Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov (a to ani vo veciach podľa § 250i ods. 2 OSP), ale preskúmavať záxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtno-právne a procesné predpisy.
Najvyšší súd SR z obsahu spisu zistil nasledovné skutočnosti:
Dňa 27. decembra 2008 bol hliadkou OOPZ v S. zastavený xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xkúška bola s pozitívnym výsledkom 0,16 mg/l, ale na odber krvi sa nežiadal. Vodičovi, ktorý nemal ani potrebné doklady na vedenie motorového vozidla, a xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxísať. Vyšetrenie na zistenie alkoholu bolo vykonané elektronickým meračom typu Alcotest EČ: ARJJ-0538. Ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 9. febxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxi. Okresné riaditeľstvo PZ v H., ODI v S. rozhodnutím o priestupku z 9. februára 2009 uznal žalobcu za vinného zo spáchania priestupku v zmysle § 22 ods. 1 pxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxžil pokutu vo výške 260 €, a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 10 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutixx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxového vozidla bezprostredne po požití alkoholických nápojov, ale nie v stave vylučujúcom viesť motorové vozidlo bez predpísaných dokladov na vedenix x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx vrátenej zásielky o doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk poštou vyplýva, že 11. februára 2009 alebo 12. februára 2009 (z vrátenej zásielky to jednoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxra 2009 bolo neúspešné, preto zásielka bola uložená na pošte. Zo spisu vyplýva, že Okresné PZ v H., ODI v S. požiadal Obvodné oddelenie PZ v S. o doručenie zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xáznamu zo 16. apríla 2009 vyplýva, že počas hliadkovej služby zo 14. apríla 2009 do 15. apríla 2009 v čase okolo 02.00 hod. bolo vykonané osobné doručenie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxl a prevzal, a bol poučený o následkoch odmietnutia prevzatia zásielky. Na výzvu však nereagoval, hliadke sa pozdravil a odišiel. Následne listom z 11. xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xriestupku s vyznačením právoplatnosti 30. apríla 2009 a zároveň požiadal o vyhotovenie kópie spisového materiálu. Podaním z 3. júna 2009, ktoré bolo dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezakladajú na pravde a príslušníci Obvodného oddelenia PZ v S. sú už dlhodobo voči jeho osobe zaujatí. Nesúhlasí s uloženými sankciami, keďže tieto sa xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxal, aby odvolací orgán zmenil rozhodnutie OR PZ v H., ODI v S. zo 9. februára 2009 a uložil mu pokutu v nižšej sadzbe a zároveň mu uložil miernejší trest zákaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdnutím o priestupku, so spisovým materiálom a odvolaním ako oneskorene podaným z dôvodu, či neodôvodňuje obnovu konania, alebo zmenu alebo zrušenie rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xezistil dôvody na obnovu konania podľa § 62 Zákona o správnom konaní alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 citovanxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Účastníkom nepriznal náhradu trov konania.
Prvostupňový súd dospel k záveru, že správne orgány pri doručovaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, ale opakovane sa pokúšali o doručenie zásielky prostredníctvom OO PZ v S. Postup pri doručovaní a dátum prevzatia zásielky, od ktorého správne orgány xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxti žalobcovi 15. apríla 2009 o 02.00 hod pred reštauráciou P. (bez uvedenia miesta, kde sa toto zariadenie nachádza), neexistuje žiaden iný dôkaz o doruxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxaný a bez výpovednej hodnoty. Aj keď súd nemieni spochybňovať konanie príslušníkov polície, ktorí sú viazaní prísahou, javí sa nepravdepodobným, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytnuté poučenie o odmietnutí prevzatia zásielky, najmä ak žalobca tvrdí, že bol a odchádzal v spoločnosti priateľov, a ktorí môžu túto skutočnosť potxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxenie) podľa § 250j ods. 2 písm. e) OSP zrušil, a vec vracia na ďalšie konanie.
Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že v ďalšom konaní bude povinnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť účinne sa brániť proti fikcii doručenia.
O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP. Žalobca, ktorý bol v konaní úspešný, sx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxší súd SR ako súd odvolací s ohľadom na obsah podaného odvolania posudzoval, či správne orgány, ktoré rozhodovali o priestupku žalobcu postupovali v prxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxí dodržané procesné práva obvineného z priestupku.
Zákon o priestupkoch v ustanovení § 51 zakotvuje, že "ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§3), ustanovenia týkajúce sa zisťovania podkladov pre rozhoxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx platí aj pokiaľ ide o doručovanie rozhodnutia do vlastných rúk.
Odvolací súd nemá pochybnosti o tom, že je právom správneho orgánu, ktorý vedie konanix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxelku prostredníctvom pošty alebo pristúpi k doručovaniu prostredníctvom kuriéra.
Oprávnenie rozhodnúť o spôsobe doručovania rozhodnutia, ktoré xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxpok a zo zásady hospodárnosti a rýchlosti konania (§ 3 ods. 3 posledná veta správneho poriadku).
V predmetnej veci zvolil správny orgán doručovanie rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx o správnom konaní.
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnenxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť (§ 24 ods. 1, 2, 3).
V ustanovení § 24 ods. 2 poslednx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx sa adresát písomnosti o jej uložení na pošte dozvedel alebo nemal o uložení vedomosť, zo zákona vyplýva, že mu písomnosť bola doručená. Ide o právnu fikcxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xedozvedel, ale len za predpokladu, že sa adresát zdržiaval v mieste bydliska a že posledný deň doručenia je pracovný deň.
Právna fikcia je právno-techxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právne dôsledky než tie, ktoré by plynuli z púheho konštatovania faktu? jej účelom je totiž posilniť právnu istotu. Aby však mohla právna fikcia svoj účxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnie fikcie konštatovať.
Podľa čl. 1 ods. 2 prvá veta Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Podľa čl. 7 ods. 5 Ústaxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanovexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx/1992 (ďalej len,,Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná je v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR postavený na úroveň ústxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxncípmi právneho štátu, ak by právo na spravodlivý proces nebolo dodržané.
Súčasťou práva na spravodlivý proces je právo na spravodlivé súdne konaniex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo štrasburskej judikatúry vyplýva, že tieto princípy sa vzťahujú aj na konanie správne a exekučné.
Princípmi spravodlivého procesu sú najmä princíp xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxdikatúry ESĽP nie je rozhodujúca klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné delikty vnútroštátnym právnym poriadkom. Napríklxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutia o postihu za priestupok súdom Európsky súd pre ľudské práva vychádzal najmä zo zákona o priestupkoch, ktorý je adresovaný všetkým občanom. Nejxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxx Sk) považoval súd za sankcie represívneho charakteru. Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že ide o trestné veci a to bez ohľadu na relatívne níxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxáva na spravodlivý proces v zmysle čl. 6 Dohovoru.
Žalobca sa dopustil dopravného priestupku. Preto aj v jeho prípade bolo treba mu zabezpečiť právo nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxlku uloženú na pošte neprevzal, nastúpila fikcia doručenia rozhodnutia, ktorá vyplýva zo zákona o správnom konaní. Aj odvolací súd zhodne s názorom súxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx názorom žalovaného, ktorý uviedol vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu. Doručovanie rozhodnutia podľa § 24 ods. 2 zákona o správnom konaní je riadne a zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtih žalobcu v prípade ak by zo strany žalobcu došlo k opätovnému porušeniu dopravných predpisov, aj s týmto názorom odvolací súd nesúhlasí. Zo žiadneho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku? odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákoxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia mimo odvolacieho konania (§ 60 cit. zákona).
Podstatnou námietkou žalobcu v danej veci je, že správne orgány nesprávne vyhodnotili právoplatnosť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxiestupku pred pohostinstvom Pivnica. Namieta teda postup a vadu v konaní, ktorá ma za následok nezákonnosť rozhodnutia.
Aj podľa názoru odvolacieho xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxušníci polície poučili žalobcu o následkoch odmietnutia zásielky. Žalobca však túto skutočnosť namieta.
S ohľadom na charakter priestupkového konxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdlivého procesu patrí zákaz inkriminácie vlastnej osoby. V zmysle čl. 6 ods. 1 a 2 Dohovoru nemožno žalobcu nútiť, aby priznal, že mu poučenie o následxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Verejný záujem nemôže ospravedlniť, že vo veci konajúce správne orgány nevychádzali z fikcie doručenia. Štrasburské orgány ochrany práva vo viacexxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxcembra 1996).
Vzhľadom na uvedené námietky žalovaného vyjadrené v odvolaní na vecnú správnosť rozhodnutia krajského súdu nemohli mať vplyv.
Keď texx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xísm. e) OSP zrušil rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie, postupoval podľa názoru xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxvyšší súd SR ako súd odvolací preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 a 2 OSP potvrdil. Pritom sa stotožnil s práxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tzv. náhradnom doručení rozhodnutia. Zákon ustanovuje právnu fikciu, na základe ktorej za splnenia podmienok ustanovených v zákone sa doručovaná záxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxsledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Z judikatúry:
R 42/1999: Ak sa adresát písomnosti, ktorá xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxnie písomnosti na pošte.
R 70/2002 (Zo súdnej praxe): Úpravou tzv. náhradného doručovania zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxriť konanie. Podmienkou vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie predpísaného postupu doručovateľom ako aj to, aby sa adresát, ktorý nebol dxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxresát v čase doručenia zásielky zdržiava na území obce (mesta), v ktorej má bydlisko, resp. ak ide o podnikateľa, miesto podnikania (t.j. nie je mimo obcxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxrávneho poriadku.
Za neprítomnosť v mieste doručenia, pochopiteľne, treba považovať aj prípad, ak sa adresát v obci síce zdržiava, ale pre svoj zdravxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xn. 4 Sž 35/2002).