2 Cdo 93/2008

Právo na ochranu života zaniká v okamihu smrti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcov 1/ M. B., bývajúcej v K., 2/ M. B., bývajúcej v K., 3/ E. B., bývajúceho v K., zastúpených JUDr. F. F., advokátox x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xx/2002, o dovolaní proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. decembra 2007 sp. zn. 5 Co 494/2006, takto rozhodol:
Dovolanie zamieta.
Žalobcovia sú xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx Martin rozsudkom zo 14. júla 2006 č. k. 19 C 20/2002–134 konanie o nároku žalobkyne 1/ na zaplatenie sumy 61 530,-- Sk, o nároku žalobkyne 2/ na zaplatenie xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxlobkyňa 1/ domáhala zaplatenia sumy 58 212,-- Sk, 2 895,-- Sk, 283 038,-- Sk, 661 608,-- Sk a 492 240,-- Sk žalobu zamietol. Žalovanému uložil povinnosť zxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxku. Vo zvyšku uplatneného nároku žalobkyne 2/ a žalovaného 3/ na zaplatenie sumy 492 240,-- Sk žalobu zamietol. Žalovanému proti žalobcom 1/, 2/, 3/ náhxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xalovaný uznaný vinným z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 201 písm. d/ Trestného poriadku a z trestného činu ublxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stavu najmenej 1,7 promile alkoholu v krvi) viedol motorové vozidlo (DAIHATSU Rocky) po ceste III. triedy smerom na V. a pri prechádzaní zákruty v blízkxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxl o zábradlie sa opierajúcich E. B. a A. Š., odrazil zábradlie a následne s vozidlom narazil do kontajnera a do osobného motorového vozidla zn. Š X odstavexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxkyňa 1/ (manželka) a žalobcovia 2/, 3/ (deti). Žalobkyni 1/ bola v trestnom konaní priznaná náhrada škody vo výške 20 961,-- Sk a so zvyškom nároku bola odxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení § 11 až 16, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, keď je nepochybné, že žalovaný zodpovedá za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti (jxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výšku 20 000,-- Sk uhradila poisťovňa (§ 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 87/1995 Zb.), titulom straty na zárobku počas práceneschopnosti nebohého E. B. (2 8xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxod nebohého manžela do dôchodku (283 038,-- Sk) a straty na dôchodku do dosiahnutia jeho priemerného dôchodkového veku (69 rokov), ktoré nemajú oporu v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa titulom straty na zárobku po skončení práceneschopnosti, ani strata na dôchodku, z ktorého dôvodu ani žalobkyňa 1/ takéto nároky uplatňovať nemohlax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxh aj uznal). Žalobcovia si ako osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka uplatnili aj náhradu nemajetkovej ujmy (každý 492 240,-- Sk), ktorá vznikla nexxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxianskeho zákonníka (umožňuje osobe, do ktorej osobnostných práv sa zasiahlo žiadať okrem upustenia zásahov do práva na ochranu osobnosti a odstránenxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx osobnostných práv sa zasiahlo a ak táto fyzická osoba zomrie, jej úmrtím právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch zanikne. Preto osoby uvedené v § xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxobe, ktorá sa zásahu do osobnostných práv nebohej fyzickej osoby dopustila. Takýmto osobám (uvedeným v § 15 Občianskeho zákonníka) patria len práva uvxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxi nebohého) domáhať sa nemajetkovej ujmy spôsobenej zásahom do osobnostného práva, práva na život nebohého E. B. proti žalovanému (zásah spôsobil) v pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nárokov proti žalovanému (trestný čin).
Krajský súd v Žiline rozsudkom z 11. decembra 2007 sp. zn. 5 Co 494/2006 na odvolanie žalobcov rozsudok súdu prxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xk do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku v tejto časti žalobu zamietol. Potvrdil ho v časti, v ktorej zamietol žalobu žalobkyne 1/ na zaplatexxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxatenie nemajetkovej ujmy 492 240,-- Sk. Vyslovil, že výroky rozsudku súdu prvého stupňa, ktorými bolo konanie čiastočne zastavené a ktorými bolo žaloxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a odvolacieho konania nepriznal. Proti rozsudku pripustil dovolanie. Nepovažoval za správne rozhodnutie súdu prvého stupňa o nároku žalobkyne 1/ na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxonníka). Pri súčasných cenových reláciách za stavbu pomníka alebo náhrobnej dosky sú náklady vyššie ako maximálna suma stanovená v § 2 ods. 2 nariadenix xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xk (celkové náklady, ale na tzv. dvojhrob 78 212,-- Sk, preto: 2 = 39 106,-- Sk – 20 000,-- Sk vyplatených poisťovňou = 19 106,-- Sk ). V plnom rozsahu sa stotoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x straty na dôchodku E. B. ako aj uplatňovanej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch titulom zásahu žalovaného do osobnostných práv nebohého tým, že mu oxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx taxatívne uvedeným v § 15 Občianskeho zákonníka, ktoré neboli sami neoprávneným zásahom dotknuté, ex lege vzniká zvláštne subjektívne občianske práxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy. Pre vznik tohto subjektívneho práva nie je rozhodné, či sa stal neoprávnený zásah do osobnosti zomrelej fyzickej osoby ešte za jej života alebo až po sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpieta), jeho význam pre spoločnosť tzv. postmortálne záujmy fyzickej osoby. Tieto hodnoty totiž nestrácajú svoj význam pre najbližšie osoby v zmysle x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xunkcie zhodné s osobnostným právom poškodenej zomrelej fyzickej osoby. Spoločné majú to, že o osoby uvedené v tomto ustanovení môžu na občianskoprávnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx telesnej integrity E. B. tak, že sa mu týmto zásahom odňal život, je porušením jeho osobnostných práv, konkrétne práva na život. Osoby uvedené v § 15 Občixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxia účinnej právnej ochrany vyžaduje, aby neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, ktorý má za následok vznik nemajetkovej ujmy, spočívajúci v pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx forme zvláštnych občianskoprávnych sankcií. Funkciou zvláštnych občianskoprávnych sankcií podľa § 13 Občianskeho zákonníka je pôsobiť na pôvodcu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhov, alebo poskytol postihnutému primerané zadosťučinenie – satisfakciu. V danom prípade, keď k porušeniu osobnostného práva nebohého E. B. došlo jexxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxter. Satisfakcia (zadosťučinenie) môže spočívať buď v morálnom plnení, napr. ospravedlnení sa alebo v peňažnom plnení (tzv. materiálna satisfakciaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xie je viazané len na zníženie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti. Ak by boli splnené predpoklady stanovené v § 13 ods. 2 Občiansxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxh prípadoch. V prípade ak sa satisfakcie domáhajú osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka, t.j. tzv. postmortálnej ochrany, môžu sa domáhať priznanxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxu do práva na občiansku česť a ľudskú dôstojnosť, keď po smrti fyzickej osoby ako morálna satisfakcia bude súdom určené ospravedlnenie sa zomrelej fyzixxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxi posmrtnej ochrany zomrelej fyzickej osoby, nemôžu svojím menom s úspechom uplatňovať aj zadosťučinenie v peniazoch. Satisfakcia, ktorú tieto osobx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x5 Občianskeho xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxoby mohli v týchto prípadoch s úspechom uplatňovať zadosťučinenie v peniazoch, pretože toto právo je pre jeho osobnú povahu obmedzené výlučne na dotknxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxú funkciu, t.j. zmierňovať nemajetkovú ujmu práve dotknutej fyzickej osobe. Toto právo by pri opačnom výklade nadobudlo už majetkovú povahu a v konečnxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxôb uvedených v § 15 Občianskeho zákonníka nie je zhodný s obsahom práva, ktoré patrilo zomrelej fyzickej osobe. Je to právo úplne nové a svojím obsahom odxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvého stupňa o zamietnutí nárokov žalobcov na nemajetkovú ujmu v peniazoch (každý 492 240,-- Sk) pripustil dovolanie. Otázku zásadného právneho výzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxčianskeho zákonníka, aj právo na priznanie peňažného zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka ?“. O trovách konania rozhodol podľa § 224 xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nemajetkovej ujmy v peniazoch) podali dovolanie žalobcovia. Nepovažovali za správny právny názor, podľa ktorého po smrti E. B. je vylúčené, aby osoby xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xošlo pod vplyvom alkoholu žalovaného, ako keby k ujme podľa rozhodnutia súdov ani nedošlo. Pritom ide o ujmu nepochybne najvyššieho morálneho, sociálxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby. Navrhli v napadnutej časti zrušiť oba rozsudky nižších stupňov.
Žalovaný vo vyjadrení k dovolaniu žalobcov považoval právny názor súdov nižšiehx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovaná právna otázka zásadného právneho významu, nakoľko by podľa takto nastolenej otázky ostávalo rozhodnutie a následné rozhodovanie o nej v pozícixx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xle zaujať stanovisko i ku skutočnosti v prípade, že takéto osoby budú môcť požadovať nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, či takéto osoby majx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxžiť si i otázku, či vôbec sama fyzická osoba môže považovať poškodenie zdravia prípadne v danom prípade smrť za zásah do svojej osobnosti a za akých okolnxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxtení, že dovolanie podali včas účastníci konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxs.p. a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.
Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 2xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxtupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxný, f/ účastníkovi sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxho stupňa vo veci samej.
Dovolanie je prípustné aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolaciexx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o roxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlacieho súdu, vyplýva z ustanovenia § 238 ods. 3 O.s.p. a zo skutočnosti, že odvolací súd samostatným výrokom svojho rozsudku pripustil proti svojmu roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxde, že rozhodnutie odvolacieho súdu je zásadného právneho významu. Občiansky súdny poriadok nevysvetľuje, kedy ide o také rozhodnutie, bezpochyby mx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx významný nielen v konkrétnej prejednávanej veci, ale aj zo širších hľadísk. Ak odvolací súd vyslovil prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej otázke, pre ktorú bolo dovolanie prípustné. V dovolacom konaní potom predmetom posudzovania a vyriešenia môžu byť len právne otázky (na riešenie skxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxp. vyplýva, že dovolací súd je viazaný rozsahom dovolania a uplatneným dovolacím dôvodom vrátane jeho obsahového vymedzenia, obligatórne sa zaoberá xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx xxx vady konania (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), na ktoré musí dovolací súd prihliadnuť, aj keď nie sú v konaní namietané, z obsahu spisu nemožno vyvodiť.
V prxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xomrelej fyzickej osoby, ktoré prináleží osobám uvedeným v § 15 Občianskeho zákonníka, aj právo na priznanie peňažného zadosťučinenia podľa § 13 ods. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplýva, že v dovolaní sa namieta (spochybňuje) právny záver odvolacieho súdu, podľa ktorého obsah práva osôb uvedených v § 15 Občianskeho zákonníka nxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxňovať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorá vznikla zomrelej fyzickej osobe zásahom do jej osobnostnéhx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxda v danej veci je predmetom prieskumu dovolacieho súdu správnosť vyriešenia otázky odvolacím súdom, či súčasťou originálneho práva na ochranu osobnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx ods. 2 Občianskeho zákonníka) vzniknutej zomrelej fyzickej osobe zásahom do jej osobnostného práva – práva na život.
Nesprávnym právnym posúdením vxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxutkový stav aplikoval nesprávne právny predpis alebo správne použitý právny predpis nesprávne vyložil alebo nesprávne aplikoval. V danej veci v rámcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Je nepochybné, že žalobcovia si ako osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka svojou žalobou (okrem náhrady škody) uplatňovali nemajetkovú ujmu v penxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxbkyne 1/ a otec žalobcov 2/, 3/) podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka (nie titulom zásahu do ich osobnostného práva následkom smrti manžela a otca).
Pxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej slobody.
Podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo ox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxdľa § 13 ods. 2, pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa ods. 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby, alexx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.
Podľa § 15 Občianskeho zákonníka, po smrti fyzickej oxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu, zodpovedá za ňu podľa ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu.
Ustanovenie § 11 Občianskeho zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx ods. 1 Občianskeho zákonníka (písomnosti osobnej povahy, fotografie, obrazové snímky a zvukové záznamy). Zo slovného znenia ustanovenia § 11 Občianxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xsobnosťou, ako je dôstojnosť, vážnosť, skutočnosti týkajúce sa rodinného života, vnútorné, intímné stránky osobnosti a pod.).
Ustanoveniami § 11 ax x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx – človek, pretože len táto môže byť nositeľom osobnosti, resp. jednotlivých hodnôt tvoriacich osobnosť.
Podľa § 7 ods. 1 Občianskeho zákonníka spôsoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxcká osoba spôsobilosť na práva a povinnosti t.j. má právnu subjektivitu. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxonníka), ktorá sa preukazuje ustanoveným spôsobom.
Základ právnej úpravy ochrany osobnostných práv obsiahnutej v citovaných ustanoveniach vycháxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xko individualita okamihom narodenia (prípadne počatím) bez toho, aby k tomuto nadobudnutiu bolo treba z jej strany ďalších náležitostí resp. právnycx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xko také t.j. právny poriadok, platné právo (členené na právo verejné a právo súkromné). Subjektívne právo znamená právo, ktoré niekomu patrí alebo môžx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxérií. Významným z hľadiska poskytovania ochrany citovanými ustanoveniami je rozdelenie na rýdzo osobné, osobnostné práva a majetkové práva.
Pojmoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxvá neobmedzenosť a nepremlčateľnosť. Pôsobia totiž voči neobmedzenému resp. neurčitému okruhu ostatných subjektov práva, ich predmetom sú výlučne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxckým alebo právnickým osobám) s rovnakým právnym postavením, výlučné oprávnenie nakladať počas celého života v medziach určených právnym poriadkom x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xyzickej existencie v spoločnosti (sú časovo neobmedzené počas života fyzickej osoby) sú nezdediteľné (netvoria predmet dedičstva), sú nepremlčatexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxcudzovať) ich, podliehajú exekúcii, premlčaniu a preklúzii.
Špecifickosť subjektívnych osobnostných práv spočíva v ich predmete, ktorým je priamx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxík upravuje ako jednotné právo (doslovné znenie „občan má právo na ochranu svojej osobnosti“). V dôsledku toho je treba jednotlivé práva, ktoré v tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxnosti tvoriacej fyzickú a mravnú jednotu. Preto je aj výpočet jednotlivých čiastkových osobnostných práv v § 11, ktoré vytvárajú jednotlivé osobnostxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxo (podľa čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 2 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd kaxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxeho subjektu. Osobnosť každej fyzickej osoby je teda vytváraná jednotou jej zložky morálnej a telesnej. Ak má preto občianske právo v rámci všeobecnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxru telesnú. Preto je právo na telesnú integritu uznávané za jednu z najvýznamnejších čiastkových práv, ktoré tvoria súčasť občianskoprávnej ochrany xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxj osoby. Z toho potom vyplýva, že i právo na telesnú integritu (život a zdravie) ako súčasť jednotného všeobecného osobnostného práva (§ 11 Občianskeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x nasl. Občianskeho zákonníka) fyzickej osoby prichádzajú do úvahy, pokiaľ hrozí alebo je spôsobená ujma v osobnostnej nemajetkovej sfére.
Občianskx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do práva na ochranu jej osobnosti a aby sa odstránili následky zásahu, keď zákon len príkladmo vymedzuje konkrétne právne prostriedky ochrany práv fyzxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxá charakter peňažnej náhrady, teda nejde o majetkové plnenie, ale je výlučne prostriedkom morálneho, imateriálneho pôsobenia. Svojou povahou nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do majetkovej sféry postihnutej fyzickej osoby, prečo ju nemožno vyjadriť a vyčísliť v peniazoch. V prípade, ak by sa nezdalo toto zadosťučinenie postxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxj ujmy v peniazoch, ktorej účelom je vyvážiť a zmierniť nemajetkovú ujmu peňažnou formou a plní tiež satisfakčnú funkciu. Následne aké zadosťučinenie x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa). To neznamená, že neoprávneným zásahom do osobnosti fyzickej osoby nemôže dôjsť aj ku vzniku majetkovej (hmotnej, materiálnej) ujmy – škody. Táto sx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxanskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.
Pretože subjektívne osobnostné právo je (ako vyplýva zhora) právom neoddeliteľným od osobnosti fyzickxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxovaných ustanovení nikto iný, ako sama dotknutá určitá konkrétna fyzická osoba. Teda na uplatnenie práva na ochranu osobnosti je aktívne legitimovanx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxá jej smrťou (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka), neprechádza smrťou fyzickej soby na dedičov a nestáva sa predmetom dedenia. Z toho dôvodu je aj vylúčenéx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxník však zabezpečuje občianskoprávnu ochranu osobnosti fyzickej osoby i po jej smrti (tzv. postmortálna ochrana). Podľa výslovnej úpravy § 15 Občianxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xex lege) zvláštne subjektívne občianskej právo určené k uplatneniu ochrany osobnosti zomrelej fyzickej osoby. Ide pritom o celkom zvláštnu zákonom pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Právo podľa § 15 ods. 1 Občianskeho zákonníka je pôvodným (originálnym) právom na občianskoprávnu ochranu osobnosti zomrelej fyzickej osoby. Preto u xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxlatňujú ochranu osobnosti zomrelej fyzickej osoby.
Ako bolo uvedené zhora medzi základné hodnoty osobnosti, ktoré výslovne uvádza § 11 Občianskeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxanu jednotlivca, fyzickej osoby (človeka) pred akýmkoľvek svojvoľným pozbavením života, vychádzajúcim z Listiny základných práv a slobôd v intencixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva zomrelého E. B., t.j. do jeho práva na život, protiprávnym konaním (trestným činom) žalovaného, ktorý mu tým spôsobil neodstrániteľnú, teda absxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch. Právo na ochranu života ako súčasti jednotného (subjektívneho) osobnostného práva, neoddeliteľne spojeného s osobnosťou fyzickej osoby, E. B., xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxťou zaniklo právo tejto, konkrétnej fyzickej osoby postihnutej zásahom, E. B., domáhať sa ochrany v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka proti subjektu zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka nemohlo prejsť preto ani právo na nemajetkovú ujmu v peniazoch, ktoré pre svoju osobnú povahu bolo viazané výxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xvoju satisfakčnú funkciu, ktorým má byť zmiernenie nemajetkovej ujmy zomrelej fyzickej osoby, ale vzhľadom na totožnosť zásahu s následkom, by nadobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonníka. Z toho možno vyvodiť, že možným rámcom pre prieskum dovolacím súdom bolo vzhľadom na špecifickosť danej veci vyriešenie otázky (zásadného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxa, práva na život (E. B.), ktoré prináleží osobám uvedených v § 15 Občianskeho zákonníka (žalobcom), je právo na priznanie nemajetkovej ujmy v peniazocxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xomrelého E. B., ktorému bolo zasiahnuté (žalovaným) do osobnostného práva, práva na život, pretože do obsahu práva týchto osôb nepatrí právo na náhradx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xedôvodné zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.).
O náhrade trov dovolacieho konania rozhodol podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p, § 142 ods. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx právnej služby – vypracovanie vyjadrenia k dovolaniu zo 17.4.2008 t.j. 519,48 €, ktoré spolu s náhradou výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx x. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov). Žalovanému nepriznal náhradu za jedxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxoti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.
V Bratislave 30. marca 2010
JUDr. Martin Vladik, v.r.
predseda senátu
Za správnosť vyhoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx