Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

5 Sžf 37/2009 Zrušenie diskriminačných podmienok v súťažných podkladoch, národné odborné osvedčenia vs. zahraniční uchádzači, nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ž., v skrátenej forme „Ž.“, IČO: X., so sídlom K., proti žalovanémux xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxnnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. januára 2009 č. k. 2S 199/2008-96, takxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
I.
Rozhodnutím zo dňa 10.10.2008 č.: 931-135-7000/2008 žalovaný nariadil xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxsť „E“) žalobcu do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ďalej žaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 25/2006 Z.z.“) na predmet zákazkx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 03448-MSP.
V závislosti od typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky (139.587.421
€) ide o nadlimitnú zákazku. Spoločnosť P., ako uchxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxietol listom č. 248/2008-0244 zo dňa 05.08.2008, doručeným uchádzačovi toho istého dňa. Uchádzač následne listom zo dňa 12.08.2008 podal námietky žaxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnil, že spoločnosť P., ako uchádzač hore uvedeným listom namietala proti niektorým podmienkam účasti, nakoľko podľa jeho názoru sú diskriminačné, a pxxxx xx x xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (ďalej na účely tohto rozsudku len „vyhl. č. 718/2xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti (ďalej na účely tohtx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x § 25 vyhlášky č. 74/1996 Z.z., doklad v zmysle úpravy FMD č. 33/1978 Zb. (č. 19 022/78 z 25.09.1978), - predložiť osobitné oprávnenie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxsudku len „zák. č. 314/2001 Z.z.“) a - predložiť doklad – osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xo svojom rozhodnutí vyslovil, že žalobca v oznámení o zamietnutí žiadosti o nápravu uviedol, že uchádzač o zákazku musí byť držiteľom oprávnení alebo oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxslatívy by mohli pochádzať aj zo zahraničia a boli by v krátkom čase (maximálne do 30 dní) uznané slovenskými inštitúciami.
Avšak spoločnosť P. ako uchxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx vôbec s obstarávateľom uzavrie zmluvu, musel zabezpečiť všetky národné oprávnenia a osvedčenia pre prípad možného plnenia zmluvy uzavretej s uchádzxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xzn. že je pre ňu diskriminačné, lebo pre záujemcov, ktorí sú usadení mimo územia Slovenska, to znamená bariéru ich účasti na súťaži, keď už pri predloženx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xchádzača P. značné administratívne, časové a finančné náklady, ktoré sú spôsobilé zadržať podniky neusadené na Slovensku pred predložením ponuky.
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxukáže, že je finančne, ekonomicky, technicky a odborne spôsobilý, a nie až potom, ako zákazku získa, lebo neskoršie preukazovanie splnenie podmienok xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxa nezíska.
Žalovaný preto s prihliadnutím na právne podklady, tzn. najmä na ust. § 9 ods. 2, § 137, § 138 ods. 18 a § 139 ods. 2 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z., nx xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx x x xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetixxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, Smernicu Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú.V. EÚ L 255, 30.09.20xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x0.04.1984, Zb. s. 1891, bod 26; č. C-453/00 Kühne & Heitz z 13.01.2004, Zb. s. 837, č. C-106/89 Marleasing z 13.11.1990, Zb. s. 1-4135, bod 8; č. C-334xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxípade zahraničných záujemcoch usadených v inom členskom štáte získaním oprávnenia na vykonávanie činností podľa § 55 zák. č. 164/1964 Zb. je nemožno pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania, - požiadavka na predloženie oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu vyhradených technických zariadení sa od 01. júla 2006 normatíxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu pre zahraničných záujemcov, pričom vyžadovanie dokladov vydaných len podľa slovenskej legislatívy považuje žalovaný na základe hore uvedených prxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxjného obstarávania rozhoduje, či prejaví záujem o účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní a požiada o vydanie súťažných podkladov – je preto nevyhnutxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x svojej účasti, a teda aj o vyžiadaní súťažných podkladov spoplatnených sumou 137.858 Sk.
- v prípade požiadaviek na „Technickú spôsobilosť“ sa záujexxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xožaduje žalobca predložiť na preukázanie splnenia uvedených požiadaviek, - v prípade požiadaviek na „Technickú spôsobilosť“ sa záujemca ani po vyžixxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxu bola vyfaktúrovaná suma 450 mil. SKK, a preto zrušil podmienky súťaže v uvedených bodoch.
II.
Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca žalobu z 24.10xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xalovaného v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe s poukazom na § 249 ods. 2 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že žaloba je čiasxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p. zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie po preskúmaní postupu daňových orgánov a zákonnosti napadnutého rozhodnuxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ako súdne orgány povinné v rámci svojej pôsobnosti aplikovať komunitárne právo z úradnej moci, pričom národné právo musí vykladať eurokonformným spôxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxatok dôvodov.
Avšak krajský súd vyslovil nesúhlas so záverom žalovaného, že nie je možné pri argumentácii využiť smernicu o bezpečnosti železníc, naxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o bezpečnosti železníc Spoločenstva a Smernicou č. 2004/17/ES je súvislosť. Práve podľa krajského súdu v bode 13 Smernice č. 2004/17/ES prejavil xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xezpečnosti, poriadku, zdravia, života ľudí a zvierat na strane druhej. Žiadnu z týchto hodnôt nemožno absolutizovať a povýšiť nad druhú. Žalobca pretx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxt. § 55 zákona o dráhach bolo v zákone ponechané aj po transpozícii smerníc, tzn. že nebolo vypustené či pozmenené. Krajský súd preto zastáva názor, že poxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxlobca trval na predložení oprávnenia k vykonávaniu uvedených činností, krajský súd nemal dôvod pochybovať, že konal v úmysle neohroziť realizáciou zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxach nebol vydaný vykonávací predpis. Preto má krajský súd pochybnosť, či by bolo vôbec možné v takomto prípade posúdiť rovnocennosť prípadne predložexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxostí mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti a ďalších hodnôt uvedených vyššie.
Na základe uvedených skutočností ako aj ust. § 26 ods. 1, odsek 2 písm. e), oxxxx xx x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členských štátov Európskej únie bola zakázaná z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania rovnako nevyplýva, že by záujemcovia z iných členských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxadené. Tomu zodpovedá aj v napadnutom rozhodnutí spomenuté oznámenie žalobcu uchádzačovi, že požadované potvrdenia mohli pochádzať aj zo zahraničix x xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xvšak možnosť predloženia dokladov zo zahraničia nezakázal ani nevylúčil. Podľa krajského súdu žalobca síce neuviedol, aký doklad majú zahraniční záxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxť o tom, aký doklad je ekvivalentný k niektorému z požadovaných dokladov, či prípadne vôbec taký druh dokladu v danej členskej krajine existuje, ako je oxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xoukázať na znenie slovenského právneho predpisu.
Za diskriminačnú nemožno podľa krajského súdu považovať požiadavku na úhradu 137.858 Sk za vydanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx7.421 €.
III.
Včas podaným odvolaním zo dňa 11.02.2009 (č. l. 109) proti rozsudku prvostupňového súdu spoločnosť P. (ďalej len „spoločnosť P.“), ako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvoje odvolanie odôvodnila najmä tým, že súd prvého stupňa
1. nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxsm. d/ O.s.p.) a tiež že 3. rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.).
Ďalej spoločnoxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx č. 164/1996 Z.z. NR SR o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (vydávané na základe preskúmania „Úradom pre reguláciu železxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxsti práce Slovenskej republiky, 3. doklad o odbornej spôsobilosti v elektronike v zmysle § 19 a § 25 vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. alebo § 19 a § 25 vyhl. čx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxom osôb; 5. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre EPS v zmysle §11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z.z. x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. aj s menovitým zoznamom osôb
predstavujú diskrimináciu a sú v rozpore s § 9 zák. č. 25/2006 xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxe je uvedená možnosť náhrady požadovaných dokladov, dokladmi adekvátnymi z krajiny zahraničného záujemcu“. V tomto vidí spoločnosť P. nesprávnosť sxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxx že nakoľko uvedené texty obsahujú protirečivé tvrdenia vo vzťahu k skutočnosti, že nebol vydaný vykonávací predpis k ust. § 55 zák. č. 164/1996 Z.z., ktxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xeci vytýka spoločnosť P. krajskému súdu v tom, že napadnutom súdnom rozhodnutí, či zákazka má ešte charakter poskytovania služieb. Podľa spoločnosti xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoriadneho významu. Spoločnosť P. v tomto prípade poukázala na to, že celé verejné obstarávanie predstavuje proces, ktorý smeruje k uzatvoreniu zmluvx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxzačom bude uzatvorená zmluva, potom si súd nemôže osvojiť abstraktné doslovné znenie oznámenia a tvrdiť, že žalobca uchádzačom od počiatku umožnil, axx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xúťaže, hoci predložila rovnocenné doklady z Rakúska.
Ďalej sa spoločnosť P. zamýšľala v odvolaní nad tým, aké doklady môže žalobca požadovať, pričom xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxnkach účasti. Navyše spoločnosť P. s odvolaním sa na § 28 zák. č. 25/2006 Z.z. uviedla, že žalobca na preukázanie technickej spôsobilosti môže požadovax xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx/17/ES a 2004/18/ES, ktoré na preukázanie technickej spôsobilosti stanovujú napríklad len údaje o zmluvách za posledné roky, dodávateľské zmluvy, axxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti európskych kontinentálnych právnych poriadkov vrátane slovenského právneho poriadku, ak by žalobcovi ako obstarávateľovi bolo priznané právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxila Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky svoj podnet na predloženie viacerých predbežných otázok postupom podľa čl. 234 Zmluvy o Európskom spoločexxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby a tzv. sektorovej smernice, tzn. smernice 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx alebo možno sektorovú smernicu hodnotiť ako lex specialis, voči ktorej smernica 2004/18/ES pôsobí subsidiárne? 2. Umožňuje § 28 zákona o verejnom xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/1xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy, v prípade zákazky na stavebné práce vyhlásenej železničným podnikom, vyžadovať iné potvrdenia, podmienky a podklady ako tie. čo sú vymenované v čláxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornú činnosť, pri ktorom treba v každom prípade predložiť povolenia a podklady z krajiny sídla záujemcu alebo uchádzača alebo ide o technickú a/alexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx o dráhach, ak takéto povolenie môžu vystaviť len slovenské úrady a iba podnikateľom, ktorí sú usadení na Slovensku?
Záverom navrhol napadnutý rozsudxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho súdu žalovaný uviedol odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. a), d) a f) O.s.p.
V úvode svojho odvolania žalovaný zrekapituloval obsah svojho napaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxajského súdu o nepochybne „správnej a včasnej“ implementácii smerníc vylúčil eurokonformný výklad práva a jeho neakceptovanie žiadosti žalovaného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy ESD a eurokonformného výkladu s odvolaním sa na čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 220 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, resp. aj nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrčitých pojmov (napríklad inštitút „závažného porušenia odborných povinností“), ktoré sú obsiahnuté v predpisoch o verejnom obstarávaní, nútia osxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxútroštátny súd musí v súlade s vyššie uvedenou judikatúrou ESD „ex officio“ posúdiť, či bola smernica transponovaná správne.
Napriek tomu, že krajskx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxienky alebo požiadavky uvedené v súťažných podkladoch), ďalej uviedol, že „Úrad nemohol nariadiť zrušenie samotnej súťaže, pretože podľa § 139 ods. 2 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xko nadobudol presvedčenie o porušení zákona o verejnom obstarávaní, postupoval podľa cit. ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a nariadil iba zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxci úsudok prvostupňového súdu o nemožnosti aplikácie výroku podľa § 139 ods. 2 písm. a) cit. zákona v svojom odvolaní za nesprávny a že nemá oporu v platnox xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxlas s názorom krajského súdu, že v konaní pred správnym orgánom sa uplatňuje argumentácia založená na tejto smernici. Naopak, podľa žalovaného táto arxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx nereflektoval, že žalovaný práve v napadnutom rozhodnutí objasnil, prečo je vyžadovanie slovenských dokladov od záujemcov z iných členských štátocx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany žalobcu nepreukázané. Pri tom žalovaný si aj vyžiadal odborné stanoviská príslušných správnych orgánov, ktoré nepotvrdili závery odôvodňujxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxa žalobca vyžadovať oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa § 55 zák. č. 164/1996 Z. z. je oprávnená len od záujemcov, ktorí sú usadení v Slovexxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlentnosť zahraničných dokladov sám v tom zmysle, že sám tieto predloží na uznanie slovenským orgánom, čím sa stanú doklady rovnocennými, súd by sa s jehx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky svoj podnet na predloženie predbežnej otázky postupom podľa čl. 234 Zmluvy o Európskom spoločenstve v nasledovnom informatívnom znenxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (ďalej len „smernica 2004/17“), ktorý v oznxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxania rovnocenných zahraničných dokladov predložených zahraničnými uchádzačmi z členských štátov Európskej únie, ale výslovne požaduje od všetkýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 10 smernice 2004/17 ako aj v článkoch 49 a 50 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva?
Záverom žalovaný požiadal o zmenu napadnutého rozsudkx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa argumentáciu ESD vyslovenou dňa 26.09.2000 vo veci C-225/98 Komisia Európskych spoločenstiev v Francúzska republika.
Najmä upozornil, že Súdny dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxloženie konkrétnych národných certifikátov, porušil článok 59 (teraz článok 49) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, tzn. že konal v rozpore sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvaní). Súdny dvor Európskych spoločenstiev ďalej konštatuje, že vyžadovanie členstva v národných profesných organizáciách, komorách, resp. regisxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstiev za nepriamu diskrimináciu a za prekážku voľného poskytovania služieb.
Z vyjadrenia žalobcu zo dňa 16.03.2009 (č. l. 159) vyplýva, že s názorom kxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxvaný dlhodobo koná v súlade so záujmami spoločnosti P., vyhovuje všetkým jej podnetom, návrhom, námietkam. Spoločnosť P. označená žalobcom ako vedľaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxtiam Európskeho súdu citovaným žalovaným žalobca uviedol, že pochádzajú z obdobia pred rokom 2004, ich obsah a princípy boli preto zapracované do Smerxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho vo vzťahu k § 55 zák. č. 164/1996 Z.z., ktorý bol dovtedy 6 x novelizovaný so zohľadnením európskych smerníc. Takisto uviedol k svojim argumentom u § 55x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xviedol, že ani on ani krajský súd nikdy nespochybnili platnosť Ústavy Slovenskej republiky, existenciu európskeho práva, potrebu eurokonformného vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxádza zo slovenských predpisov ako aj európskych smerníc nesystematicky a selektívne. Napríklad žalovaný mal vytknúť v napadnutom rozhodnutí žalobcxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na Smernicu 2004/49/ES o bezpečnosti železníc, žalovaný uviedol vo svojom vyjadrení k žalobe, že žalobca touto smernicou neargumentoval v námietkovxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xo úvahy ex offo a iné iba na návrh účastníka?
V súvislosti s týmito námietkami sa žalobca stotožnil s názorom krajského súdu, že text európskej smernice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlad slovenskej právnej normy, do ktorej bolo európske právo riadne a včas transponované je eurokonformným výkladom.
Súčasne žalovaný vyslovil názoxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxmu stavu. Otázka nezohľadňuje špecifickosť predmetného verejného obstarávania, ktoré sa týka výstavby železničných dráh. Osobitosť tejto problemxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o koordinácii postupov vo verejnom obstarávaní zdôrazňuje, že žiadne ustanovenie tejto smernice nemôže ísť na úkor verejnej bezpečnosti, života a zdxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xakto sformulovaná otázka pre Európsky súdny dvor komplexne nezohľadňuje skutkový stav.
K odvolaniu spoločnosti P. (zotrvávajúc na jej označení ako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxia tejto spoločnosti P. spoločnosťou s ručením obmedzeným vrátane podpisu, ktorý žalobca označil za nečitateľný.
Záverom žalobca navrhol, aby Najvxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby zaujali podrobné stanovisko iba k otázke efektívnosti predložených predbežných otázok, či tieto otázky neboli podľa ich mienky už raz predloženx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx009 upozornil na časť uvedenú na str. 6 Správy z rokovaní k Operačnému programu doprava: „Zástupcovia DG TREN informovali, že Smernica 49/2004 (transpxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxzniciach a je určená pre poskytovateľov dopravných služieb (operátorov) a pre správcov železničnej dopravnej cesty. Ďalšie formy národnej certifikxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxtruktúry, ale určujú požadované technické parametre železničných prvkov...“. “
Listom z 11.05.20009 žalovaný uviedol spolu so stručným odôvodnenxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxvrhované predbežné otázky v podstate smerujú mimo oblasť pôsobnosti Súdneho dvora. Niektoré z nich označil za zavádzajúce, pričom nekorešpondujú s txxx x xx x xxxxx xxxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx stručne zaoberal niektorými námietkami žalobcu.
Ďalej Najvyšší súd Slovenskej republiky listom zo dňa 26.11.2009 vyzval žalobcu na objasnenie jehx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Žalobca uviedol, že skutočne zrušil predmetné verejné obstarávanie a následne vyhlásil novú verejnú súťaž (v ÚV Európskej únie dňa 29.01.2009) s prexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxho obstarávania zvolil verejnú súťaž. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola uzatvorená dňa 19.06.2009. Ďalej žalobca vyslovil nesúhlas s vyjadrexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xoukázal na to, že ak by si Najvyšší súd Slovenskej republiky osvojil názor žalovaného o odpadnutí dôvodu konania, zostalo by nielen naďalej v platnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxužívať ako precedentné rozhodnutie aj v iných prípadoch. Navyše žalobca zdôraznil celospoločenský záujem na meritórnom rozhodnutí veci.
V prílohe xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxlénska republika zo dňa 12.11.2009. Žalovaný v súvislosti s týmto rozsudkom vyzdvihol, že v predmetnej veci išlo o verejné obstarávanie, ktoré sa týkaxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvora obsiahnutej v bode 35. a nasl. zásada rovnosti zaobchádzania implikuje zásadu transparentnosti. Tieto zásady, ktoré predstavujú základ smerníx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xostavení a musia mať takú istú šancu pri formulovaní znenia svojich prihlášok alebo ponúk.
Na pojednávaní vykonanom dňa 27.04.2010 účastníci zotrvaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xozhodnutie súdu sa im javí dôležité vzhľadom riešenia obdobných problémov pri budúcich zákazkách.
Na tomto pojednávaní ďalej žalovaný krátkou cestxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xzmenenom a doplnenom nariadeniami ES/ č. 1264/1999 a 1265/1999) a podľa Nariadenia Komisie /ES/ č. 1386/2002 k audítorským misiám realizovaných na Slxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x nasl. uvedeného stanoviska a ďalej bod 2.B „Zistenie č. 16: Problémy pre verejnom obstarávaní T 10 – „Stavebný dozor pre modernizačné práce na traťovom xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxvyšší súd“) ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx a že ide o rozsudok, proti ktorému je podľa ustanovenia § 201 O.s.p. odvolanie prípustné, nariadil vo veci pojednávanie (§ 250g ods. 1 O.s.p.) a po jeho vexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxupom podľa § 220 ods. 1 v spoj. s § 246c ods. 1 O.s.p. rozsudok zmenil tak, že podľa § 250j ods. 1 O.s.p. žalobu zamietol (rozhodnutie a postup žalovaného ako xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxe svojho listu z 21.12.2009 potvrdil, že skutočne zrušil predmetné verejné obstarávanie a následne vyhlásil novú verejnú súťaž (v ÚV Európskej únie dňx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoré sa svojim obsahom a dopadom viaže iba na zrušené predmetné verejné obstarávanie. Nakoľko súd dospel k záveru, že aj za súčasného stavu napadnuté rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x iný postup súdu by znamenal popretie zákazu „denegatio iustitiae“, preto Najvyšší súd v zmysle čl. 46 a nasl. v spoj. s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej rexxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxbcu, že samotné rozhodnutie má nielen pre neho ale aj pre celú Slovenskú republiku zásadný význam (str. 52 súdneho spisu), nakoľko: - je to zákazka, ktorx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu zo strany orgánov Európskej únie na vrátenie 56 miliónov €, poprípade 810 miliónov Sk štátnej pomoci.
Základom žaloby je právny spor medzi žalobcom a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xreukazujúce splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača bez toho, aby obstarávateľ výslovne uviedol, že obdobné licencie, osvedčenxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxá natoľko odradiť týchto zahraničných uchádzačov, že takýto postup obstarávateľa je nutné označiť za porušenie princípu nediskriminácie na národnox xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxlevantná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.
Podľa § 28 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia súťaže technickú alebo odborxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxžieb spravidla c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality (písm. c) alebo údajmi o vzdelaní a odbxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxísm. g).
Podľa § 9 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. v hore citovanom znení pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xrgumentácie účastníkov verejného obstarávania a následného súdneho prieskumu k záveru, že by text zák. č. 25/2006 Z.z. mal byť v rozpore s príslušným kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xovine zachyteného pojmu nediskriminácie uchádzačov vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti v procese vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxnatky aplikovať na jednotlivé odlišnosti konkrétneho prípadu. Iba týmto spôsobom sa národný súd môže vyhnúť interpretačnému problému medzi národnýxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xko aj komunitárnemu poriadku.
Naopak názor krajského súdu (citované zo str. 7 rozsudku krajského súdu) „Keď sa žalobca dôsledne riadil ustanoveniamx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxeho dvora Európskych spoločenstiev v oblasti komunitárneho práva (pôv. čl. 220 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). Takisto nesúhlasná arguxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrevzal“, nie je správna, lebo skutočne, ako už Najvyšší súd zdôraznil, tieto rozsudky tvoria jeden z právnych základov napadnutého rozhodnutia.
K otxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxoločenstiev napríklad vo veci vo veci C-225/98 Komisia Európskych spoločenstiev v Francúzska republika alebo vo veci C-199/07 Komisia Európskych spxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo veci C-225/98, kedy označil prístup členského štátu, ktorý v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požadoval predloženie konkrétnych národxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxom rozhodnutí ďalej konštatuje, že vyžadovanie členstva v národných profesijných organizáciách, komorách, resp. registroch môže mať odradzujúci úxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrimináciu a za prekážku voľného poskytovania služieb.
Obdobný záver je obsiahnutý v správach audítorov (dôkazný prostriedok predložený žalovaným xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxského zákona č. 164/1996 o dráhach, ktoré im umožnia realizovať stavbu dráhy. Podľa názoru audítorov, ak nebola uvedená prijateľnosť rovnocenných osxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti odradiť od účasti. “.
Zhora uvedených textov jednoznačne Najvyššiemu súdu vyplýva, že najmä Súdny dvor Európskych spoločenstiev poukazuje na xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxstarávaní. Táto situácia sa v ich neprospech navyše zhoršuje tým, že obstarávateľ výslovne neuvedie v súťažných podmienkach, že obdobné licencie, osxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xore uvedené orgány sa za tejto situácie zhodli, že takéto zhoršenie sa môže prejaviť tým, že je spôsobilé odradiť týchto zahraničných uchádzačov, a prexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxo sa Najvyšší súd nemôže stotožniť s konštatovaním krajského súdu (str. 11 rozsudku krajského súdu), že „Z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávanxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdklady, doklady či povolenia vydané v štáte, v ktorom sú usadené. Tomu zodpovedá aj v napadnutom rozhodnutí spomenuté oznámenie žalobcu uchádzačovi, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxchádza z dostatočne zisteného skutkového stavu veci (samotná domnienka krajského súdu /str. 11 rozsudku/, že súťažné podklady boli vydané 17 záujemcxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxpade dôjde k tomuto postupu. Iba výslovné zakotvenie kritérií v oznámení alebo samotných súťažných podmienkach objasňujúcich splnenie podmienky texxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtoty uchádzača z inej krajiny a napĺňa princíp nediskriminácie uchádzačov (§ 9 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z.).
Opačný prístup, tzn. výklad smerujúci k toxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxi požiadavkami na podmienky účasti v procese verejného obstarávania, a to najmä na podmienku transparentnosti, s ktorou nie je v súlade situácia, kedy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy súťaže individualizujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní pre danú zákazku tým, že vytvárajú konkrétny právny rámec (viď § 33 ods. 1 zák. č. 25xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx že žalobca mal uviesť v oznámení možnosť postupu pre zahraničných záujemcov. Avšak už nemôže súhlasiť s krajským súdom, že samotná neznalosť právnej úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobcovi sa vyhnúť výslovnému zakotveniu kritéria ekvivalencie do oznámenia alebo súťažných podkladov. Polemizovanie krajského súdu (str. 12), čx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xba súdny prieskum a nie sú tvorcami a ani nedotvárajú napadnuté rozhodnutia (čl. 1 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky).
Najvyšší súd za tejto situácie xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xonaní „Ž. bola ako uchádzač vylúčená z tejto súťaže, hoci predložila rovnocenné doklady z Rakúska. S týmto argumentom je však tvrdenie žalobcu uvedené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxované do podmienok účasti.
Uvedený argument spoločnosti P. iba potvrdzuje Najvyšším súdom vyslovený záver o nutnosti odstrániť stav neistoty uchádxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných osvedčení alebo licencií o odbornej spôsobilosti vystavených na základe slovenských právnych predpisov, odôvodňujúc takéto konanie v úmysle nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx najmä v tom smere, že aj v iných členských štátoch Európskej únie sú štátne orgány vedené rovnakou snahou pri zavádzaní licencií a povinných osobitných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xrajský súd), že iné členské štáty nielen pre oblasť železničného staviteľstva ale aj pre jeho výsledky nevyžadujú splnenie ekvivalentne bezpečnostnxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxútroštátnych oprávnení oproti úrovni obdobných zahraničných licencií a povinných osobitných profesijných certifikátov. Opačný prístup nutne vedxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxver by sa musel odmietnuť v duchu výkladového kritéria „reductio ad absurdum“.
Pre Najvyšší súd je na jednej strane nepochybné, že posudzovanie splnexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxesijnej odbornosti, v danom prípade odbornosti vyžadovanej pri revitalizačnej výstavbe nedokončenej stavby – železničnej stanice. Toto je jediná mxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi predpokladmi, ktoré mu umožnia v prípade úspechu v súťaži záväzok realizovať zákazku prevzatý uzavretím zmluvy aj reálne splniť.
Avšak kritériá na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx že nie je možné ich rozširovať. Toto rozšírenie nemohol žalobca v súdnom prieskume (uvedené námietky v správnom konaní podľa mienky súdu žalobca neuplxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxS o bezpečnosti železníc si toto vyžadujú – viď aj stanovisko žalovaného k podanej žalobe alebo obdobné vyjadrenie predstaviteľov DG Tren prezentovanx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxikáciou a bezpečnosťou firiem budujúcich infraštruktúrne projekty. Smernica je výhradne platná pre prevádzku na železniciach a je určená pre poskytxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx opierať o smernicu 49/2004.“ Preto krajský súd nesprávne objasnil vzťah bodu 13 preambuly Smernice 2004/17/ES v prospech smernice o bezpečnosti želexxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x6 zák. č. 25/2006 Z.z. na osobitostiach predmetu výberového konania, tzn. prestavbe železničnej stanice. Naopak, ako poukázal žalovaný, ust. § 26 odsx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxnskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx znení platí uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. f) [tzn. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
Hore citované ustanovenie § 26 zák. č. 25/2006 Z.z. sa vzťahuje na zahraničných uchádzačov v tom duchu, že z ich strany zákon predpokladá nakladanie s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxeriálnej forme nevystavuje (viď formulácia „nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady“) sa pripúšťa záxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxbcu a krajského súdu, že ak žalobca ako obstarávateľ vyžadoval predloženia národných licencií, osobitných oprávnení a osvedčení v zmysle oznámenia v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
Na základe uvedených skutočností ako aj ust. § 26 ods. 1, odsek 2 písm. e), odsek 3, § 28 a § 29 zák. č. 25/2006 Z.z. Najvyšší súd usudzuje, že z oznámenia žalxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrejmé pochybnosti, či je záujemcom z iných členských krajín Európskej únie umožnené, aby mohli predložiť namiesto dokladov vydaných slovenskými orgxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxkriminácie účastníkov a transparentnosti, ktoré sledujú v zmysle hore uvedených záverov zabezpečenie plnej účasti všetkým spôsobilým subjektom vo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx argumenty žalobcu (str. 3 a nasl. súdneho spisu), ktoré si osvojil aj krajský súd, že v tomto prípade k porušeniu zásad verejného obstarávania nedošlo.
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxhu k prevereniu podmienok účasti by bolo potiaľ zmysluplné a odpovede na ne zaslané by boli využiteľné v ďalšom správnom konaní iba vtedy, ak by verejné oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsil novú verejnú súťaž v tejto zákazke. Za týchto skutkových okolností, hoci význam odpovedí pre budúce verejné obstarávania je nepopierateľný, Najvxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Európskych spoločenstiev, najmä La Pyramide (bod č. 1 ECR I-3999) alebo Meilicke (bod č. 25 ECR I-4871), podľa ktorej sledovaným účelom nie je zasielanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdcovi pri riešení konkrétneho právneho problému s právne - efektívnym dopadom na vzťahy účastníkov súdneho konania.
Najvyšší súd Slovenskej republxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxcie súdom je v zmysle § 250j ods. 4 veta druhá O.s.p. poskytnúť podklady účastníkom pre posúdenie prípustnosti možného odvolania proti rozsudku súdu. Nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxp.) prípustné opravné prostriedky, potom nie je možné ust. § 250j ods. 4 O.s.p. na výroky rozhodnutí Najvyššieho súdu aplikovať.
Na základe zisteného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku.
O trovách odvolacieho súdneho konania rozhodol Najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 v spojitosti s § 250k ods. 1 O.xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostriedok (§ 246c
ods. 1 O.s.p.).
V Bratislave 04. mája 2010
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, v. r.
predseda senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Ľubxxx xxxxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD43894SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:5 Sžf 37/2009
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:04.05.2010
 
Názov:Zrušenie diskriminačných podmienok v súťažných podkladoch, národné odborné osvedčenia vs. zahraniční uchádzači, nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §32 ods.6; 25/2006 Z.z.: §138 ods.18; 25/2006 Z.z.: §139 ods.2; 28/2006 Z.z.: §9 ods.2; 28/2006 Z.z.: §28 ods.1;
 
Oblasť:Súdny dvor Európskej únie. Súd prvej inštancie;Verejná súťaž, verejný prísľub v hospodárskom práve;Rozsudok;