5 Sžp 76/2009

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxa Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Mgr. L., nar. X., S., zast.: JUDr. J., advokátkou so xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v konaní, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11. februára 2009 č. k. 2x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxtvrdzuje.
Žalovaný je povinný do 30 dní od doručenia rozsudku zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu náhradu trov konania vo výške 60,44 €.
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxom konaní (správny poriadok) potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru štátnej vodnej správx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxlobca na základe koncesnej listiny vykonával od roku 1993 výkon pltníctva a na svoju činnosť využíval vodnú stavbu „P.“, ktorá bola postavená bez stavexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx sklzného roštu z guľatiny a montážneho a prístupového schodišťa k nástupu na osobné plte, čím podľa žalovaného spĺňa charakteristiku stavby zriadenex xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účely tohto rozsudku len „zák. 364/2004 Z.z.“).
Ďalej žalovaný uviedol, že pôvodné rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Prešove, zo dxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxjský úrad životného prostredia v Prešove rozhodnutím zo dňa 11.02.2003 nariadil žalobcovi odstránenie predmetnej vodnej stavby. V následnom odvolaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx konanie a rozhodnutie. V tomto rozhodnutí žalovaný vyslovil právny názor, že prvostupňový orgán v novom konaní preskúma, či predmetnú vodnú stavbu môxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxcom konaní zistil, že stavebník napriek výzve podľa § 88a ods. 1 Stavebného zákona nepredložil v určenej lehote doklady o tom, že dodatočné povolenie stxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu s predpísanou dokumentáciou podľa § 88a ods. 2 Stavebného zákona. Zároveň podľa žalovaného stále trvá rozpor s verejným záujmom, najmä jej umiesxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Podľa § 88a ods. 2 Stavebného zákona platí, že ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže roxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby, b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povoxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxpňa na nariadenom pojednávaní konanom bez prítomnosti riadne predvolaného žalobcu preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žaxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxisov a pre nedostatočné odôvodnenie je nepreskúmateľné.
Predovšetkým mu z administratívneho spisu vyplynulo, že podaním zo dňa 07.04.1999 žalobca xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxpojenou dokumentáciou a stanoviskami niektorých dotknutých inštitúcií.
Krajský úrad v Prešove vyzval žalobcu na predloženie stanovísk dotknutýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxom a záujmami chránenými osobitnými zákonmi. Po predložení ďalších stanovísk zo strany žalobcu a vykonanom šetrení správny orgán prvého stupňa rozhoxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xej dodatočnom povolení sa na príslušnom stavebnom úrade začalo, o čom svedčí nielen oznámenie Krajského úradu v Prešove zo dňa 24,01.1999 o začatí konaxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbcovi odstrániť nepovolenú stavbu.
III.
Vo včas podanom odvolaní zo dňa 11.03.2009 (č. l. 44) proti rozsudku prvostupňového súdu žalovaný poukázal xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo dňa 7.4.1999 sa týkala výstavby nástupišťa osobných pltí a nebola žiadosťou o dodatočné vydanie vodoprávneho povolenia stavby „P.“. S odkazom na ustx x xxx xxxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxdatočné povolenie stavby.
Podľa žalovaného prvostupňový správny orgán postupoval plne v súlade v ustanovením § 88 ods. l Stavebného zákona, keď stavxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cieľmi a zámermi územného plánovania, a pričom bremeno preukázania týchto okolností nesie stavebník nepovolenej stavby.
Záverom žalobca požadovax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxom svojho xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxia.
Z vyjadrenia žalobcu najmä vyplýva, že sa stotožňuje so závermi krajského súdu, ktorý ustálil, že napadnuté správne rozhodnutie je nepreskúmatexxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxie nepredložil.
Pokiaľ ide o rozpor s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, žalobca odkázal na územný plán obce S., ktorý bol schválený mexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodov uvedenýcx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnenou osobou v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) a že ide o rozsudok, proti ktorému je podľa ustanovenia § 201 v spoj. s ust. § 250j ods. 1 O.s.p. odvolanix xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxie nie je dôvodné, pretože napadnutý rozsudok je vo výroku vecne správny, a preto ho po preskúmaní dôležitosti odvolacích dôvodov postupom uvedeným v § xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a pripojeného administratívneho spisu Najvyšší súd s prihliadnutím na ust. § 219 ods. 2 v spoj. s § 372p ods. 1 O.s.p. konštatuje, že nezistil dôvod na to, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Preto sa s ním stotožňxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxší súd sa v svojom odôvodnení následne obmedzí iba na rekapituláciu niektorých vybraných bodov odôvodnenia napadnutého rozsudku a doplnenia svojich xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xapadnutého rozhodnutia pre nedostatočné odôvodnenie. Ide o závažný argument, ktorý sám o sebe vytvára základnú prekážku pre vykonanie súdneho priesxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxv. Aj konštantná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nastolila trvalú požiadavku vysporiadať sa so všetkými relevantnými argumentmi účastnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxvodov, ktoré by inak mali byť riadne objasnené v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu, nie je možné považovať čiastkové nedostatky odôvodnenia roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pre ktoré nedostatok je možné rozhodnutie správneho orgánu zrušiť pre nezrozumiteľnosť, sú také vady skutkových zistení, ktoré sú neodmysliteľným zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdy alebo - o skutočnosti v správnom konaní nezisťovanej, poprípade - zistenej v rozpore so zásadou legality (§ 3 ods. 1 Správneho poriadku) alebo x xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxo povolenia stavby mať na zreteli, že toto konanie ako aj celé stavebné konanie je všeobecne upravené v Druhej časti – Stavebný poriadok (najmä § 58 až 66) xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx iba zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Nakoľko Stavebný zákon s výnimkou svojho § 66 nestanovuje základné obsahové náležitosxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxnaní o dodatočnom povolení nelegálnej stavby, ako aj pri vymedzovaní ich minimálneho rozsahu, z príslušných ustanovení Správneho poriadku.
Podľa § xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsí okrem iného obsahovať aj odôvodnenie, v ktorom správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený prx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxe neho stáva alebo argumentom presvedčujúcim ho o zákonnosti vydaného správneho rozhodnutia alebo východiskovým zdrojom argumentov na spochybnenix xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Ako však krajský súd už konštatoval, v napadnutom rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xevyhodnotil, aké doklady žalobca ako stavebník predložil a menovite, ktoré podklady mal predložiť a prečo; takisto absentovalo presvedčivé zdôvodnxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxným vôbec uvedené, aký zistený skutkový stav bol podkladom pre jeho vydanie. Na všetky tieto skutočnosti čiastočne upozornil aj žalobca v svojom odvolxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné právo navrhovateľky na súdny prieskum rozhodnutia správneho orgánu v zmysle čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko sa účastníkovi spráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxastník môže iba odhadovať žalobné dôvody, na základe ktorých by úspešne uplatňoval svoje subjektívne právo na ochranu vlastníckeho práva garantovanxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xyť objektívne pripravený vykonať svoju nesúhlasnú argumentáciu a konkrétne dôvody vedúce k nevyhoveniu jeho žiadosti mohol iba odhadovať. Preto nie xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávnych skutočností, po vyhodnotení námietok žalobcu ako aj s prihliadnutím na závery obsiahnuté v svojich predchádzajúcich rozhodnutiach (napríklxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa, zistenie odlišného skutkového stavu alebo prijatie protichodného zjednocovacieho stanoviska), s osvojením si argumentácie krajského súdu postxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxti s § 250k ods. 1 O.s.p., podľa ktorého iba úspešný žalobca má právo na úplnú náhradu trov tohto konania. Podmienkou pre priznanie náhrady trov právneho xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxhote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.
Na základe hore uvedeného sx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxlobca bol zastúpený advokátom, je nutné podľa § 149 ods. 1 O.s.p. zaplatiť mu priznanú náhradu trov.
Najvyšší súd v prejednávanej veci v súlade s ust. § 2xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxjednávanie, pričom účastníkom bola daná možnosť sa ho zúčastniť), nešlo o vec v zmysle § 250i ods. 2 O.s.p. (otázka dodatočného povolenia nelegálnej stxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potreba pojednávanie nariadiť.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok (§ 246c
ods. 1 O.s.p.).
V Bratislave 27. xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.