3 Cdo 81/2007

Právomoc súdu.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxr. M., ml., advokátom so sídlom v K., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v B., vo veci pobočky K., o náhradu škody, vedenej na Okresxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxo rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17. októbra 2006, sp. zn. 6 Co 415/2005 a rozsudok Okresného súdx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsťovni, ústrediu, B.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 29. septembra 2005, č.kx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xanuára 2004 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 19. februára 2004 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 13. marca 2004 do zaplatenia, vo výške 11 % ročne zo sumy 3x xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxške 9 % ročne zo sumy 30 456 Sk od 7. júla 2004 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 4. augusta 2004 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 4. septembra 2004 do zaplatexxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx04 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 7. januára 2005 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 7. februára 2005 do zaplatenia, vo výške 6 % ročne zo sumy 30 456 Sk od 7x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 7. júla 2005 do zaplatenia, zo sumy 30 456 Sk od 7. augusta 2005 do zaplatenia, a zo sumy 30 456 Sk od 7. septembra 2005 do zaplaxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxť mu do budúcnosti rentu vo výške 96 167 Sk, návrh zamietol. V časti, v ktorej odporkyňa vzájomným návrhom žiadala zmeniť výšku úrazovej renty spätne s účxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xl. vo výške 72 190 Sk do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľovi, ktorý utrpel pracovný úraz 3. októbra 1994, v koxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxu po skončení práceneschopnosti vo výške 65 805,18 Sk mesačne za obdobie od 1. septembra 1999 do budúcna po vykonaní zákonných zrážok. K plneniu straty nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx invalidný dôchodok. Do 31. decembra 2003 navrhovateľovi bola priznaná náhrada za stratu na zárobku vo výške 101 732 Sk mesačne, ktorá po odpočítaní invxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvovala 65 711 Sk. Podľa názoru súdu prvého stupňa po nadobudnutí účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení od 1. januára 2004 ustanovenie § xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxovi aj od 1. januára 2004 patrila náhrada za stratu na zárobku (po valorizácii) k 31. decembru 2003 v nezmenenej výške 101 732 Sk. Nárok navrhovateľa na náxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxý považoval aj nárok na úroky z omeškania vo výške zodpovedajúcej platnej právnej úprave. Nárok na vyplatenie úrazovej renty vo výške 103 418 Sk od 1. oktxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxciach na odvolanie odporkyne rozsudkom zo 17. októbra 2006, sp. zn. 6 Co 415/2005 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo vyhovxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxieho konania v sume 22 628 Sk. Vzhľadom na rozdielne názory účastníkov k výkladu § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z., t.j. v otázke, či výška renty má byť urxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity, považoval potrebné definovať pojmy v citovanxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xe možné interpretovať tak, že slovíčko „patrili“ možno stotožniť so slovom „vyplácali“. Na základe uvedeného výkladu odvolací súd dospel k záveru, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xk (101 732 Sk – 7 719 Sk) a naviac ak od 1. januára 2004 uvedená suma nepodlieha daňovej povinnosti [úrazová renta je oslobodená od dane z príjmov (§ 9 od. 2 píxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje rozsudok súdu prvého stupňa, s ktorými sa odvolací súd stotožnil, rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil a zároveň pripustil proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxež zodpovedanie otázky, či po 1. januári 2004 patrí strata na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo uznaní invalidity bez dane z príjmov. Výrok o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrá nesúhlasila s právnym názorom súdov oboch stupňov, že navrhovateľovi má byť od 1. januára 2004 vyplácaná úrazová renta, na ktorú bola transformovanx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxrobku po skončení práceneschopnosti na úrazovú rentu postupovala podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Košice II sp. zn. 12 C 261/1999, ktorým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia zákona nevyplýva, že náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvalifikovanie náhrady za stratu na zárobku pri uznaní invalidity na úrazovú rentu, ako aj ďalších náhrad vykonal zákonodarca kvôli jednotnosti termixxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xatrila k 31. decembru 2003, t.j. po zdanení. Dovolateľka nesúhlasila s gramatickým výkladom krajského súdu pojmu „patriť“, ktorý je neúplný, pretože xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxená „mať nárok podľa príslušných platných právnych predpisov“. Zastávala názor, že navrhovateľovi patrí od 1. januára 2004 suma po zdanení, čo je v súlxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zastáva názor, „že sumy úrazových dávok, ktoré bude Sociálna poisťovňa vyplácať poškodeným po 31. decembri 2003 v zmysle § 272 zákona o sociálnom poistxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxššie uvedené skutočnosti žiadala, aby dovolací súd „potvrdil, že navrhovateľovi patrí od 1. januára 2004 suma 65 711 Sk (už znížená o daňovú povinnosť)x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxšila povinnosť vyplývajúcu z § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z., keď zo sumy náhrady za stratu na zárobku, ktorá mu patrila k 31. decembru 2003, neoprávnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xávku sociálneho zabezpečenia len na základe rozhodnutia, ktoré je vydané v súlade so zákonom a obsahuje zákonom stanovené náležitosti. Navrhovateľoxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x. januára 2004 vyplácaná, a preto mu k 1. januáru 2004 patrila v pôvodnej výške. Zároveň žiadal priznať náhradu trov dovolacieho konania.
Najvyšší súd xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 3 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. l O.s.p.) preskúmal xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Podmienky prípustnosti dovolania sú uprxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxdaným vo forme rozsudku. V prejednávanej veci odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a proti svojmu rozhodnutiu pripustil dovolanie. Prípxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xonaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O.s.p. (§ 242 ods. 1 druhá veta O.s.p.), neobmedzil sa dovolací súd len na skúmanie prípusxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xx xxs.p. (t.j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, spôsobilosti byť účastníkom konania, riadneho zastúpenia procesne nespôsobiléhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxať a rozhodovania vylúčeným sudcom, či konania súdom nesprávne obsadeným).
Pretože danosť súdnej právomoci je jednou z prvoradých procesných podmixxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe rozhodnutiami súdov nižších stupňov došlo k vade konania v zmysle § 237 písm. a/ O.s.p., t.j. že oba nižšie súdy rozhodli vo veci, ktorá nepatrí do právoxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x x.z., ktorú mu spôsobila porušením povinností tým, že mu bez rozhodnutia začala počnúc od 1. januára 2004, t.j. od účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. začaxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx 2003. Vecné posúdenie uvedených otázok z hľadiska hmotného práva (podľa § 420 ods. 1 O.z.) v sebe aj bez výslovného vyjadrenia zahŕňa tiež záver (oboch sxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxx x xxxxo ustanovenia určuje, že v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú veci (nároky), ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti a vôľovej autonómie účastníkov - charakteristickým znakom občianskoprávnych vzťahov je predovšetkým rovnaké (rovnocenné) postavenie ich subjexxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxcovať splnenie povinnosti druhého subjektu. Nad rámec súboru vzťahov uvedených v § 7 ods. 1 O.s.p. súdy v občianskom súdnom konaní prejednávajú a rozhoxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxho verejnoprávne vzťahy, ako vzťahy upravené normami verejného práva, sú postavené na princípe nadriadenosti a podriadenosti subjektov (princíp suxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu na základe zákona a presne stanoveným spôsobom povinnosti prostredníctvom autoritatívnych administratívnoprávnych aktov aplikácie práva. V týcxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupňov nevyriešili otázku danosti právomoci súdu na jej prejednanie a rozhodnutie správne. Za podstatnú skutočnosť, z ktorej vyvodili právomoc súdxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xoho, aby vychádzali z vlastného posúdenia právneho vzťahu podľa obsahu návrhu.
Pre vyriešenie otázky, či daná vec patrí do právomoci súdu, je nutné prxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxterizovaný opísaním skutkových okolností, ktorými odôvodňuje navrhovateľ svoj nárok a žalobným petitom. Posúdenie zistených skutkových okolnostx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlatnený nárok po právnej xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xa to, či je v žalobe uvedený právny dôvod požadovaného plnenia; nakoniec navrhovateľ nie je povinný uplatnený nárok kvalifikovať po právnej stránke.
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplácanie plnenia vyplývajúceho zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze (§ 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.), dopustila sa poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x004). Škoda, za ktorú podľa neho zodpovedá odporkyňa, predstavuje rozdiel medzi výškou vyplácanej náhrady za stratu na zárobku podľa právoplatného rxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdu bolo preto v prvom rade posúdiť, či obsah žaloby podľa svojej vecnej povahy predstavuje uplatnenie ohrozeného práva podľa § 420 ods. 1 O.z. vzhľadom nx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa prejednanie a rozhodnutie o nároku, ktorý navrhovateľ vyvodzuje z tohto právneho vzťahu, je rozhodujúce obsahové hľadisko, teda povaha práv a povinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xakého právneho vzťahu, ktorý možno podriadiť pod niektorý z právnych vzťahov vymenovaných v § 7 ods. 1 O.s.p.
Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľ vyxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxiznanej náhrady za stratu na zárobku, ktorá sa od 1. januára 2004 považuje za úrazovú rentu, ktorá je dávkou sociálneho poistenia - úrazového poistenia xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poisťovňa), v ktorom vzťahu účastníci nemajú autonómne a rovnoprávne postavenie, charakteristické pre právne vzťahy založené na súkromnom práve (§ x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx So zreteľom na uvedené dovolací súd dospel k záveru, že predmet konania netvorí vzťah z náhrady škody, pretože v skutočnosti sa navrhovateľ domáha doplxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxvú rentu, teda domáha sa doplatenia dávky úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z., ktorú odporkyňa začala vyplácať v inej výške než bola prizxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxné vzťahy, činnosť sociálnej poisťovne a jej orgánov. Konanie vo veciach sociálneho poistenia (rovnako konanie vo veci úrazového poistenia) zákon zvxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu upraveného Zákonníkom práce (nárok zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom). Obsahom právneho vzťahu vyplývajúcehx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xáhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní plnej invalidity alebo čiastočnej invalidity a povinnosť zamestnávaxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxrem iných, aj ustanovenia §§ 198 ods. 1 písm. a/ až c/ a 199 až 213 Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z.z.). V rámci pracovnoprávnej zodpovednosti zamesxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania bolo týmto zákonom nahradené úrazovým poistením [§ 294 bxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxm bolo dovtedy upravené zákonné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania]. Úrazové poistenie akx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxstému sociálneho poistenia (§ 2 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z.). Uspokojovanie nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xx zákon o sociálnom poistení v § 251 ods. 1 stanovil, že pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považuxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxci o nároku na náhradu za stratu na zárobku bolo právoplatne rozhodnuté súdom v roku 1999, k 1. januáru 2004 tento nárok trval (keďže ide o opakujúce plnenxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, začala vyplácať nárok priznaný právoplatným rozhodnutím súdu v krátenom rozsahu. Z uvedeného potom vyplýva, že aj plnenia vyplývajúce z nárokov na nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxy úrazového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení. Za takéto dávky ich označuje aj samotný nadpis týkajúci sa ustanovení §§ 259 až 272 a 275 tohto zxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxenosti, teda v nerovnoprávnom postavení, ktorý v zásade vylučuje právnu možnosť usporiadať si vzájomné vzťahy sociálneho poistenia než to ustanovujx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxávnym vzťahom vyplývajúcim napr. z občianskoprávneho vzťahu, pracovnoprávneho, rodinného, či vzťahu obchodného, alebo hospodárskeho (§ 1 ods. 1 Obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxho plnenie, ktoré podľa § 420 ods. 1 O.z. sa považuje za náhradu škody, musí mať svoj základ v občianskoprávnych vzťahoch. Ustanovenia § 420 ods. 1 a nasl. xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlišovania medzi nárokmi z náhrady škody podľa Občianskeho zákonníka a nárokmi z iných titulov. Nepostrehli, že navrhovateľom uplatnený nárok vyplývx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxx. 1 O.z.
Vychádzajúc z uvedených charakteristických znakov predmetného právneho vzťahu, z ktorého navrhovateľ vyvodzuje svoj nárok, dospel Najvyšxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úrazovej renty nepatrí do posúdenia súdu v občianskoprávnom konaní, ale Sociálnej poisťovni, ktorá prevzala výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z.z. (§ 179 ods. l tohto zákona).
Keďže na rozhodovanie o doplatení úrazovej renty nie je daná právomoc súdu v zmysle § 7 xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxšiť, zastaviť konanie a postúpiť vec Sociálnej poisťovni ako orgánu, do právomoci ktorého vec patrí (§ 243b ods. 3 O.s.p.).
Dovolací súd o trovách konaxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxvný prostriedok.
V Bratislave 26. marca 2009
JUDr. Daniela Sučanská, v.r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Klaudia Vrauková
Späť na text

Súvisiace dokumenty