3 Cz 3/90

Součást věci jako předmět občanskoprávního vztahu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxnce týká věci hlavní.
Tak tomu je i tehdy, jestliže se v důsledku faktického spojení stala součástí věci hlavní taková věc, která byla věcí samostatnoxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxzenou nádrž na vodu, betonové schodiště, skalku se skalničkami, okrasné dřeviny a keře a další trvalé porosty, jakož i oplocení, vybudované na hranici x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx třebaže jim k užívání pozemku parc. č. 2755/6 nesvědčí žádný právní důvod. Žalobce má do budoucna v úmyslu přenechat uvedený pozemek v souladu s příslušxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dobrovolně vyklidit.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozsudkem žalobě vyhověl, žalovaným uložil povinnost odstranit z pozemku parc. č. 2755/6 v Nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxný úspěch, nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť v tom, že proti užívání pozemku žalobce neprotestoval od samého poxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xyl ve sporu úspěšný, byl ze zákona od placení soudního poplatku osvobozen. Po skutkové stránce vycházel soud především ze zjištění, že vlastníkem pozexxx xx xxxxxx x xx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xy je k užívání pozemku opravňoval, a protože k uvedenému pozemku vzhledem k ustanovení § 135a odst. 3 o.z. nemohlo nabýt ani právo na sjednání dohody o jexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxšení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozsudkem soudu prvního stupně, který nabyl právní moci, byl porušen zákon.
Podxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxovení plyne, že součást není způsobilým předmětem samostatných ujednání, ani občanskoprávního vztahu. Je vždy ve vlastnictví vlastníka věci hlavní x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnictví součásti vlastník věci i tehdy, vynaložila-li náklad na zabudování, popřípadě i na pořízení součásti věci od vlastníka rozdílná osoba.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxehodnotí součást. Znehodnocení věci nelze však chápat pouze v úzkém slova smyslu, tedy jako zničení či alespoň podstatné poškození věci hlavní při oddxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxení lze tedy chápat rovněž ve smyslu snížení hodnoty a tedy zpravidla x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxcení z hlediska vzhledu věci (tzv. znehodnocení estetické).
Odlišné vlastnictví porostů od vlastnictví pozemků je v některých případech upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzemku ve smyslu ustanovení § 120 o.z. a nemohou být samostatným předmětem práv a povinností; okamžikem fyzického spojení se zemí se stávají vlastnictxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxko věci hlavní; součástí pozemku ve smyslu ustanovení § 120 o.z. jsou rovněž venkovní úpravy (opěrné zdi, dlažby a obruby, vodovodní a kanalizační příxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnového předpisu 3) jsou venkovní úpravy i trvalé porosty oceňovány vždy samostatnou položkou a takto se rovněž promítnou v sestavení znaleckého posxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o sobě, bez pevného spojení s pozemkem, popřípadě po oddělení od pozemku jako použitý nezabudovaný materiál. Podle cenového předpisu stanovení ceny vxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tím i jeho cenu. Tak např. při převodu samostatné zahrady s dlažbami a obrubami neplatí kupující cenu dlaždic a obrubníků, ale cenu pozemku "zlepšenéhox xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xalovaní či kdokoli jiný. Totéž platí o zahradním vodovodu jako o součásti pozemku a o okrasných dřevinách či keřích. Mohlo to však platit také o nádrži na xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtupně nezjistil náležitým způsobem skutečný stav věci.
Jestliže žalobce byl vlastníkem předmětů (popřípadě alespoň některý z nich), které byly na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxutím zákon v ustanoveních § 6, § 120 odst. 1, § 132 a § 153 odst. 1 o.s.ř. ve vztahu k ustanovení § 120 o.z. 4). Proto bylo důvodné stížnosti pro porušení záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí a stanovisek.
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx