5 Tz 4/89

Vrátenie veci na došetrenie prokurátorovi a princíp verejného žalobcu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.
Z odôvodnenia.
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR
Najvyxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodolx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák. a trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtriedkami podľa § 127 ods. 2, ods. 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že obvinení G.F. a J.T. spoločne
I. 1) v dobe od 16. marca do 20. septembra 1985 v obxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxho závodu v súvislosti s výstavbou veľkokapacitného kravína Úhonice úmyselne nesprávne vyplňovali výkazy práce pracovníkov zo Slovenskej socialisxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxcovaných dní a na základe takto spracovaných výkazov bola týmto pracovníkom neoprávnene vyplatená suma 55 477 Kčs, pričom z tejto sumy si obaja obvinenx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xznikla Štátnemu statku Praha-západ, n.p. Jeneč, škoda 55 477;
2) v dobe od 19. júla do 4. augusta 1985 po predchádzajúcej dohode ôsmich pracovníkov Štxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxhe 4, pričom títo pracovníci boli v uvedenej dobe odmeňovaní zo mzdových prostriedkov Štátneho statku Praha-západ, lebo obvinení im vykazovali odpraxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx0 Kčs, z ktorej polovicu dal obvinenému J.T. a obaja takto získané prostriedky použili pre vlastnú potrebu.
II. Obvinený J.T., J.K. a J.M. spoločne v dxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xunkcii ekonómky prevádzkovej jednotky v rozpore s Výnosom MZVž ČSR č.j. 2630/81-223 z 30. novembra 1981 v znení Výnosu MS VžČSR č.j. 1166/85-224 z 12. júxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx83 v úmysle zabezpečiť výstavbu Veľkokapacitného kravína v Úhoniciach neoprávnene zvýhodňovali pracovníkov zo SSR, ktorí tu pracovali na základe doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxcovníkom za toto obdobie neoprávnene vyplatené naviac 117 643 Kčs na škodu n.p. ČSSS Praha-západ so sídlom v Jenči.
Na návrh Okresného súdu Praha-zápxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx sa odníma Okresnému súdu Praha-západ a prikazuje sa na prejednanie a rozhodnutie Okresného súdu v Žiline.
Okresný súd v Žiline uznesením z 8. júna 198xx xxx xxx x x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxná totožnosť prvého skutku, keďže nebola podaná obžaloba aj na J.V., ktorý poberal na meno svojho otca odmenu za nábor brigádnikov, vykazovanú v účtovnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxmie, ktorý by s prihliadnutím na jednotlivé svedecké výpovede vyčíslil presnú výšku spôsobenej škody.
Ďalej súd prvého stupňa vyslovil, že na obvinxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkúmať tiež formu zavinenia u obvinenej J.K., pretože doposiaľ vykonané dôkazy nenasvedčujú, že by právna kvalifikácia jej konania bola správna.
Uzxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxu v šesťmesačnej lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech všetkých štyroch obvinených. Poukázal v nej na nesprávne úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxko nejde o chybu prípravného konania a trestná činnosť hlavných páchateľov je náležite vyšetrená. Za nedôvodnú považuje aj požiadavku súdu na pribratxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxokurátor SSR má za to že, je objektívna a správna. Dôkazy zadovážané v prípravnom konaní nepotvrdzujú odôvodnenosť vyžiadania odborného lekárskeho vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxzov na hlavnom pojednávaní.
Generálny prokurátor SSR preto navrhol, aby Najvyšší súd SSR vyslovil, že uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. júna 198x xxx xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal o veci znovu konať a rozhodnúť.
Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona podľa § 2xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx štyroch obvinených.
Podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. po predbežnom prejednaní obžaloby súd vráti vec prokurátorovi na došetrenie, ak je to potrebxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxe a pri takomto výklade totožnosti skutku nie je dôvod pre vrátenie veci na došetrenie. Okresný prokurátor podal obžalobu na štyroch obvinených pre konxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxnieslo, resp. oznámilo obvinenie a len tieto skutky sú predmetom ďalšieho procesného štádia - súdneho konania. Pri skutkoch, pre ktoré sa vznieslo, či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx má byť zachovaná ich totožnosť (t.j. že sa koná o tých istých skutkoch), nesmie sa zmeniť ich podstata spočívajúca v konaní alebo v následku. Pri skúmaníx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxé pre žalovaný skutok, ako sa mylne domnieva okresný súd. Neprípustnosť trestného stíhania proti určitej osobe pre konkrétny skutok sa viaže na právopxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxúčené. Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu. Nemôže postupom podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. nútiť proxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxladá za neodôvodnené.