Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

2 Sžh 1/2007 Verejné obstarávanie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxniek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu: M. T., s.r.o., zastúpeného advokátkou JUDr. L. F., proti žalovanéxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxzsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1 S 187/2005-43 zo dňa 22. februára 2007, takto rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsuxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odôvodnenie:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom č.k. 1 S 187/2005-43 zo dňa 22. februára 2007 zamietol žalobu žalobcu podľa ustanovenia § xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa náhradu trov konania. Žalobca sa svojou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 2967-1085-4100/2003 zo dňa 8. oxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x čase vydania napadnutého rozhodnutia žalovaného (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) námietky žalobcu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx. – sídlisko II. Krajský súd dospel k záveru, že argumentácia žalovaného je v preskúmavanej veci logická, zohľadňujúca charakter predmetu obstarávanxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, keď námietky žalobcu zamietol. Zastavenie konania odôvodnil ustanovením § 246c Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 31. decembra 2007, kxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxj časti Občianskeho súdneho poriadku. Predbežné opatrenie je upravené v druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, a preto je v správnom súdnictve vyxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxť na ďalšie konanie, alebo alternatívne rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a zrušiť rozhodnutie žalovaného a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxie § 14 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa tohto ustanovenia obstarávateľ nesmie rozdeliť predmet obstarávania tak, že rozdelí množstvo rovnxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnávané na jednom mieste dodania. Z tohto ustanovenia je nesporné, že obstarávateľ nemôže rozdeliť predmet obstarávania spočívajúci vo výkone rovnakxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxrávania, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx verejných súťaží s rovnakým predmetom obstarávania, pričom proti všetkým verejným súťažiam podal námietky. Žalovaný v štyroch prípadoch vyhovel žaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxtkam, ktorými sa domáhal zrušenia súťaží vyhlásených podlimitnou metódou, z ktorých jedna sa týkala lokality II. – sídlisko II.
Žalovaný vo svojom píxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií“. Predmetná verejná súťaž bola zverejnená vo Vestxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z ktorých štyri boli vyhlásené nadlimitnou metódou a dve podlimitnou metódou. Žalobca podal proti všetkým šiestim verejným súťažiam námietky. Žalovxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx domáhal zrušenia verejných súťaží vyhlásených podlimitnou metódou, nevyhovel.
Žalovaný nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že jeho postupom pri zamietxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xpĺňali podmienky pre formu podlimitnej metódy, nakoľko každá vyňatá časť nepresiahla predpokladanú cenu predmetu obstarávania 80.000 EUR, t.j. podxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxho obstarávania) nepresiahla 20% celkovej predpokladanej ceny všetkých častí (vyhlásených metód verejného obstarávania). Z ustanovenia § 14 ods. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxch prác na viac častí. Obstarávateľ nesmie rozdeliť predmet obstarávania len v tom prípade, ak by účelom a dôsledkom rozdelenia predmetu obstarávania xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxlýva, že ustanovenie § 14 ods. 3 citovaného zákona nevylučuje rozdeliť predmet obstarávania v každom prípade, ale len vtedy, ak by účelom jeho rozdelenxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxržal zákonné podmienky pre použitie podlimitnej metódy verejného obstarávania upravené v ustanovení § 19 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nemohxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx 29/2005 zo dňa 28. februára 2006.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c Občianskeho súdneho poriadku v znení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxlobcu nemožno priznať úspech. Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle ustanovenia § 250ja ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, s pxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Varela Assalino proti Portugalsku zo dňa 25.apríla 2002 o prípustnosti žaloby č. 64336/01). Rozsudok verejnx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky www.supcourt.gov.sk).
Z obsahu spisu, ktorého súčasťou je aj administratívny spis žalovaného č. 2967-1085-4100/03 a spis obstarávxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zimná údržba peších komunikácií“ v lokalite II. – sídlisko II., ktorú zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. VVO 94/2003 zo dňa 22. augusta 2xxx xxx xxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaní, ktoré žalovaný svojím rozhodnutím č. 2967-1085-4100/2003 zo dňa 8. októbra 2003 zamietol (§ 86 ods. 7 písm. a/ v spojení s § 86 ods. 10 zákona o verejnxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx § 14 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ sa nesmie vyhnúť aplikácii zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie pxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo pravidiel na vyhodnotenie ponúk.
Účelom citovaného ustanovenia je zabrániť tomu, aby sa obstarávatelia vyhýbali používaniu metód a postupov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxjnom obstarávaní možno dospieť k záveru, že nie každé rozdelenie predmetu obstarávania rovnakého druhu je zakázané podľa tohto ustanovenia, ale len txxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxrávania (napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sž 29/2005 zo dňa 28. februára 2006).
V predmetnej právnej veci nebolo prxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx aj skutočnosť, že vyhlásil predmet verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) zákona o verejnxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlásil ako podlimitnú, spĺňala podmienky pre formu podlimitnej metódy v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko každá vyňxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxaným podľa metodiky Európskej únie cenu 4.960.000 Sk (1.600.000 Sk) a celková cena týchto časti (dvoch metód verejného obstarávania) nepresiahla 20% xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko dodržal zákonné podmienky pre použitie podlimitnej metódy verejného obstarávania upravené v ustanovení § 1x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxočností Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že Krajský súd v Bratislave nepochybil, keď svojím rozsudkom č.k. 1 S 187/2005-43 zo dňa 22. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 1 S 187/2005-43 zo dňa 22. februára 2007 ako vecne správny potvrdil (§ 219 Občianskeho súdneho porixxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxobcovi ich náhradu nepriznal a žalovanému v tomto druhu konania náhrada trov konania neprináleží.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku opravný prostrixxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxamovičová
Identifikačné číslo ASPI: JUD34829SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:2 Sžh 1/2007
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:21.05.2008
 
Názov:Verejné obstarávanie
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:263/1999 Z.z.: §14 ods.3; 263/1999 Z.z.: §19 ods.2; 263/1999 Z.z.: §86 ods.1 písm.d);
 
Oblasť: