2 Tošs 1/2008

Konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu v zmysle § 39 ods.4 Tr. zák. je osobitným procesným tretnoprávnym spôsobom konania, ktorý vylučuje aplikáciu ustanovenia § 38 ods.8 Tr. zák.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnania, predstavujúcim také špeciálne mechanizmy, ktoré nie sú kompatibilné s ustanovením § 38 ods. 8 Tr. zák. Preto na schválenie navrhovaného trestx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxovenskej republiky
2 Tošs 1/2008
Najvyšší súd podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť obvineného P. S. proti uzneseniu Špeciálneho súxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxrovateľa Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru, Inšpekčný odbor Západ zo dňa 3. maxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxiadku ako obvinený stíhaný poručík P. S. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona v súbehu so zločinom zneužívania právxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x skutkovej vete výrokovej časti citovaného uznesenia (č.l. 3 zväzku I/ trestného spisu).
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xakom rozsahu, aký je zrejmý zo zväzku II/ na č.l. 103-104 trestného spisu.
Na podklade predmetnej dohody o vine a treste podal dňa 16. novembra 2007 prokxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xč.l. 105-107 spisu), pričom v zmysle ustanovenia § 233 ods. 2 písm. b/ Trestného poriadku navrhol vydať dohodnutý rozsudok, ktorým má byť obvinený P. Sx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona na tom skutkovom základe, že
- dňa 3. marca 2007 v čase okolo 02.00 hod. vx xx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x. F. zelenej farby, EČ: X., pričom bol upozornený na skutočnosť, že F. B. nie je držiteľom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xk, pričom predmetnú hotovosť žiadal vyplatiť dňa 3. marca 2007 v čase o 17.00 hod. pri reštaurácii P. vo V., kde ju aj v uvedenom čase prevzal a napriek tomux xx xx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxratívnych pomôckach vedených na OO PZ V., čím porušil článok 26 Nariadenia prezidenta Policajného zboru číslo 17/2003, článok 11 odsek 5 a článok 12 odsxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxlo 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru v znení neskorších predpisov.
Súčasťou návrhu rozsudku bol výrok, ktorým podľa § 32x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxu P. S. uložiť trest odňatia slobody vo výmere tridsaťdva mesiacov a podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Trestného zákona ho má zaradiť na výkon trestu do väznice s mxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činiteľa na dobu päť rokov.
Senát Špeciálneho súdu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 5. decembra 2007 podľa § 331 ods. 2 Trestného poriadku uznesenxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xýroku o treste nezodpovedá zásadám ukladania trestu v zmysle ustanovenia § 34 Trestného zákona, a to predovšetkým s prihliadnutím aj na ustanovenie § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Trestná sadzbx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, čo predstavuje v ďalšom číselnom vyjadrení spodnú hranicu šesťdesiat mesiacov a hornú hranicu stoštyridsaťštyri mesiacov (pri miernejšie trestnox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xúd dospel k záveru, že v konkrétnom prípade prokurátor nepostupoval správne, keď obvinenému navrhol uložiť trest odňatia slobody vo výmere tridsaťdvx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho zákona pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovenie § 38 ods. 8 Trestného zákona, pretože toto upravuje základné pravidlá pre znižovanie hornej hranice alebo zvyšovanie dolnej hranice trestxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx x uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Preto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxinu prihliadať výlučne na túto dolnú hranicu základnej trestnej sadzby, uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona, pričom nemal brať žiaden ohľad nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnosť záverov prokurátora o výpočte priťažujúcich okolností, avšak v sumáre zhrnul, že v prejednávanom prípade predsa len boli splnené všetky podmienxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxolnosťami.
Napokon Špeciálny súd uzavrel, že navrhovaná dohoda odporuje zákonu, nakoľko dolná hranica zníženej trestnej sadzby o jednu tretinu v daxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxtím na ustanovenie § 39 ods. 4 Trestného zákona. Aplikovanie § 38 ods. 8 Trestného zákona (a stanovenie o jednu tretinu zníženej dolnej hranice trestnxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx V písomných dôvodoch sťažnosti, ktoré koncipovala jeho obhajkyňa navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Špeciálneho sxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xa nestotožnil s názorom Špeciálneho súdu v tom smere, že na posudzovaný prípad nemožno použiť aj ustanovenie § 38 ods. 8 Trestného zákona. Naopak považxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxtného zákona obe zákonné ustanovenia § 38 ods. 8 i § 39 ods. 4 Trestného zákona, čo v návrhu dohody správne stanovilo jednotretinové zníženie dolnej hrxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxriadku preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť i konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxhu k proklamovanému trestu zrejme neprimeraná.
Správnym matematickým výpočtom dospel k záveru, že trestná sadzba pri prísnejšie trestnom čine prijxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxsť rokov odňatia slobody, čo v inom číselnom výpočte predstavuje dolnú hranicu vo výmere šesťdesiat mesiacov a hornú hranicu vo výmere stoštyridsaťštxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxetinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a v prípade trestných činov uvedených v odseku 3 písm. a/ trest odňatia slobody nie kratší axx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxálne v odseku 4 je upravené obmedzenie, v rámci ktorého súd v špeciálnom spôsobe konania predstavujúcom konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxvenia § 39 ods. 4 Trestného zákona je zrejmé, že sa jedná o špeciálne ustanovenie, vzťahujúce sa výlučne na dohodovacie konanie.
Za tohto stavu dospel xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxicou trestná sadzba štyridsať mesiacov trestu odňatia slobody.
Najvyšší súd Slovenskej republiky si osvojuje odôvodnené stanovisko i vyslovený prxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x 38 ods. 8 Trestného zákona zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby podľa odsekov 3 až 6 sa vykoná iba v rámci zákonom ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sadzby. Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby sa nepoužije v prípadoch, keď v osobitnej časti záxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo upravuje základné pravidlá pre znižovanie hornej hranice alebo zvyšovanie dolnej hranice trestnej sadzby, teda prax a praktiku odlišnú od právnej pxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxy a prijatí trestu. V konečnom dôsledku iba, a to prakticky vecne i logicky, výlučne odkazuje na problematiku vyplývajúcu z úzko špecializovaných predxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnosť nasledovného záveru: Konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu v zmysle § 39 ods. 4 Trestného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 38 ods. 8 Trestného zákona. Preto v posudzovanom prípade na schválenie navrhovaného trestu súdom podľa § 39 ods. 4 Trestného zákona nie je možné aplixxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxia § 38 ods. 8 Trestného zákona, kde sa uvádza za bodkočiarkou taká zovšeobecňujúca dikcia zákona, podľa ktorej základom na zníženie alebo zvýšenie trxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obvineného P. S. ako nedôvodnú zamietol.
Takýto postup nie je prekáxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx