5 Cdo 274/2007

Osobnostné práva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozhodnutie, nie je vydanie takého rozhodnutia neoprávneným zásahom do osobnostných práv účastníka konania (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka), a tx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 274/2007)
Žalobou podanou na súde 27. mája 2004, spresnenou v priebehu koxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx Sk. Žalobu v časti týkajúcej sa sumy 277,- Sk vzal späť.
Okresný súd Považská Bystrica (súd prvého stupňa) rozsudkom z 23. apríla 2007, č. k. 6 C 129/2004xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxl a konanie v časti o zaplatenie 1 277,- Sk zastavil. Žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že žalobca, ktorý je oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvie, občianska česť a ľudská dôstojnosť. Nezákonné rozhodnutie žalovanej, ktorým sa bezdôvodne domáhala úhrady poistného, bolo doručované žalobcoxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxý stav. Žalovaná hneď po tom, ako zistila nesprávnosť svojho rozhodnutia, urobila všetky kroky, aby došlo k zastaveniu exekúcie a uhradila žalobcovi ax xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx preukázanie neopodstatnenosti požiadaviek žalovanej na zaplatenie poistného, ustálil, že žalobcom takto vymedzený skutkový stav nemôže byť podrixxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo nesprávnym úradným postupom, platného v čase vzniku tvrdenej škody, podľa ktorého si žalobca ale musí nárok xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xeptembra 2007, sp. zn. 5 Co 193/2007, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti tak, že žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxlatiť žalobcovi náhradu trov konania a na účet súdu súdny poplatok.
Výrokom svojho rozsudku opravil v záhlaví rozsudku súdu prvého stupňa označenie žxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxnu jeho osobnosti. Z dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa mal preukázané, že žalovaná vydala platobné výmery, na základe ktorých sa viedlo exekxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxich na území Slovenskej republiky, uhrádza v rámci medzinárodnej zmluvy Poľská republika. Z tohto dôvodu došlo aj k odkladu exekúcie na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxk za to, že konaním žalovanej došlo k neoprávnenému zásahu do osobnosti žalobcu, pretože od neho neoprávnene vymáhala nárok, ktorý jej evidentne nepatxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa vyjasnili až v priebehu exekučného konania. Pokiaľ tu boli pochybnosti o tom, či žalobca, ako občan Poľskej republiky žijúci na Slovensku, má odvody pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxcu, ktorý niekoľkokrát vycestoval do Poľska a vysvetľoval svoju situáciu pred poľskými i slovenskými orgánmi, došlo k objasneniu veci a jedine jeho osxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxtal, že celá exekúcia je vedená protizákonne, zrejme by došlo aj k vymoženiu neoprávnene vymáhaného poistného. Naostatok samotná žalovaná pripustilxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxovanej došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobcu. Vychádzajúc z uvedeného, odvolací súd skúmal ďalej, či žalobca sa dôvodne domáha priznanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxaznivého následku, spočívajúceho v znížení ľudskej dôstojnosti a vážnosti žalobcu v spoločnosti. Korešpondencia ohľadne platenia poistného prebixxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxane však právo na ochranu osobnosti treba chápať v širšom kontexte.
Neoprávnený zásah zo strany žalovanej trval prakticky od roku 2000 až do roku 2004, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xôstojnosti vrátane jeho práva na súkromie. Žalobca je dôchodca, ktorý nemal dosiaľ podlžnosti, neviedli sa voči nemu exekúcie a nemal problémy so žiadxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xošlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. K zastaveniu neoprávnene vedenej exekúcie došlo v konečnom dôsledku len zásluhou žalobcu, ktorý na to musel vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, pretože v tomto konkrétnom prípade nepostačuje zadosťučinenie podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka, najmä s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxe kritériá na to, aby mohla byť titulom ochrany osobnosti poskytnutá žalobcovi aj peňažná satisfakcia. Tieto dve kritériá predstavujú závažnosť vznixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxzoch ustálil v sume 62 435,- Sk, teda v sume, ktorú žalovaná od žalobcu neoprávnene vymáhala v exekučnom konaní. Pokiaľ sa žalobca domáhal aj náhrady škoxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxd poukázal na to, že v tomto prípade skutočne neboli splnené všetky predpoklady na to, aby bola žalobcovi táto náhrada škody priznaná podľa ustanovenia x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxnú skutočnosť, že rozhodnutia, na základe ktorých sa žalovaná domáhala svojich nárokov v rámci exekučného konania, dosiaľ neboli zrušené. Chýba tu texx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxho podkladu, je zrejmé len z písomnej korešpondencie v rámci exekučného konania medzi žalobcom, žalovanou a ďalšími orgánmi. Z týchto dôvodov mal odvoxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxvolacieho súdu v časti, ktorou bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa a bolo rozhodnuté o trovách konania a o súdnom poplatku, podala žalovaná dovolanxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxvrhla napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Podľa žalovanej žalobca nepreukázal, že jej konanie bolo spôsobilé v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxlobcu formou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Navyše žalobca sa mylne domnieva, že ku komplikáciám pri vymáhaní poistného došlo jej zavinením. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnia nárok na čerpanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Rozhodnutia žalovanej vo veci zdravotného poistenia žalobcu boxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxešený. Nie je tu teda žiadny dôvod, aby žalobca úspešne vymáhal náhradu akejkoľvek škody a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Práve naopak, poškodxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx neho nemá dosiaľ uhradené žiadne poistné, nakoľko mechanizmus úhrad poistného zdravotným poisťovniam za poistencov "typu navrhovateľa" nebol dotexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtia odvolacieho súdu o trovách konania a o jej povinnosti zaplatiť súdny poplatok.
Žalobca navrhol dovolanie žalovanej zamietnuť.
Najvyšší súd Sloxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx 1 O.s.p. k úpravám účinným od 15. októbra 2008 na základe zákona č. 384/2008 Z.z.), po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtriedkom (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) napadnutý výrok rozsudku odvolacieho súdu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx a § 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxnutia odvolacieho súdu nedotýka. Prieskumu dovolacieho súdu preto otázka správnosti rozhodovania súdov o tejto otázke nepodlieha. Zvyšnej časti žaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxo zákonníka), bolo odvolacím súdom sčasti vyhovené. V dôsledku podania dovolania žalovanou treba v dovolacom konaní posúdiť správnosť tohto rozhodnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxavia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy.
K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a moráxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byť dotknuté osobnostné práva fyzickej osoby. Je ním však bezpochyby tak aktívne konanie, ako aj pasívne správanie (zdržanie sa konania alebo jeho opoxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xegatívne dopadnúť na osobnosť fyzickej osoby, príčinná súvislosť medzi zásahom a porušením osobnostných práv. Nedostatok ktoréhokoľvek z týchto prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcí súd vyvodil svoj záver o existencii zásahu do osobnostných práv žalobcu v podstate z toho, že žalovaná vymáhala od žalobcu poistné bezdôvodne ("... kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xou vydané výmery sú nezákonné ("... z dokazovania pred súdom prvého stupňa je zrejmé, že žalovaný vydal platobné výmery, na základe ktorých sa viedlo exxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxieho súdu o existencii zásahu do osobnostných práv žalobcu konaním žalovanej nie je správny, resp. je predčasný. Dôvody, ktorými odvolací súd popiera xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxstojnosť žalobcu, sú len úvahami bez potrebného skutkového zistenia, preto nie sú vôbec presvedčivé a zatiaľ ani správne. Vychádzajúc z vyššie uvedenxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxich občianskoprávnu ochranu jednotlivých typických hodnôt osobnosti fyzickej osoby (§ 11 Občianskeho zákonníka obsahuje iba exemplárny výpočet sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx konania negatívne dopadnúť na osobnosť žalobcu a príčinná súvislosť medzi konaním žalovanej a porušením práv žalobcu.
Až po riadnom odôvodnení závexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnnej súvislosti medzi takým zásahom a porušením osobnostných žalobcu bolo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxľa ustálenej súdnej praxe neoprávneným zásahom v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka je zásah do osobnosti fyzickej osoby, ktorý je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xko neoprávnené. Podstatou toho je existencia okolností vylučujúcich neoprávnenosť zásahu. O neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby nejde, oxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xásahu do osobnosti fyzickej osoby dochádza pri výkone iného práva ustanoveného zákonom alebo keď iný subjekt plnil právnu povinnosť, ktorú mu ukladá zxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe upravuje zákon. Neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti je teda vylúčená aj vtedy, ak došlo k zásahu v rámci úradného konania a ak zásah nevyxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx procesu, ale iba na základe podmienok stanovených zákonom na ich začatie a priebeh. Pokiaľ teda je v súlade so zákonnými podmienkami začaté príslušné kxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxíka konania, a to ani v prípade, že po jeho vydaní sa preukáže, že nebolo vydané dôvodne. Nemožno pritom opomenúť, že otázku nezákonnosti rozhodnutia nexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutím kompetentného orgánu zrušené ako nezákonné. "Nebolo by možné pripustiť žalobu na ochranu osobnosti pre obsah vydaného rozhodnutia (odôvodnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xávrh na opravu dôvodov rozhodnutia súdu podľa ustanovenia § 165 O.s.p." (porovnaj Zborník III. Najvyššieho súdu, SEVT, Praha 1980, str. 196, 197).
Bxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xsobnostných práv žalobcu.
V prípade, že odvolací súd na základe ďalšieho konania v svojom novom rozhodnutí dospeje k záveru, že sú dané všetky znaky nexxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxobnosti žalobcu skutočne vyvolal následok predpokladaný v ustanovení § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Povinnosť tvrdenia, bremeno tvrdenia, dôkxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxžená dôstojnosť alebo vážnosť osoby v spoločnosti, bude pritom treba vychádzať z následnej reakcie, ktorú zásah vyvolal v rodinnom, pracovnom či inom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxtočne preukáže reakcia svedčiaca o znížení dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, môže bxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy, sp. zn. 4 Cdo 15/2003).
Aj keď jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, súkromie a pod.) sú hodnoty, ktoré v podstate nemožno vyjadriť v peniazoch, neoceniteľnosť jednotlivých stránok ľudskej osobnosti ešte neznamená, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx možno určiť, a to spôsobom, ktorý uvádza zákon - s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo (rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtkovej ujmy v peniazoch bez toho, aby mal riadne preukázané, či zásah skutočne mal za následok zníženie občianskej bezúhonnosti, cti, vážnosti alebo dxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvnený zásah žalovanej u žalobcu. Pritom musí ísť o objektívne zistiteľný stav, ktorého existencia musí byť preukázaná nad všetky pochybnosti. Odvolaxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxov konania žiadne tomu zodpovedajúce dokazovanie nevykonal. Keďže výšku náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určuje súd s prihliadnutím na závažnoxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho súdu o primeranosti náhrady nemajetkovej v rozsahu pohľadávky vymáhanej od žalobcu v exekučnom konaní (62 435,- Sk).
Keďže v dôsledku nesprávneho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxku vo veci samej (§ 243b ods. 2, prvá veta O.s.p. v znení zákona č. 384/2008 Z.z.) a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 3 O.s.p. v znení zákona č. 384xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR