23 To 1/2009

Zásady ukladania trestov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dôvodu uvedeného v § 38 ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 6 Trestného zákona, § 39 ods. 4 Trestného zákona a § 41 ods. 2 Trestného zákona, konkrétne rozpätie trxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxto stanovenej trestnej sadzby podľa režimu § 41 ods. 2 Trestného zákona a napokon sa určí konkrétne rozpätie trestnej sadzby podľa § 39 ods. 4 Trestnéhx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xrestného zákona sa vykoná len s prihliadnutím na upravenú hornú, resp. dolnú hranicu trestnej sadzby, pričom ustanovenie § 38 ods. 8 veta za bodkočiarxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxená v osobitnej časti Trestného zákona po jej úprave podľa ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona; to neplatí, pokiaľ ide o zločin, ktorý sa povaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxý súd v Trenčíne na základe sťažnosti prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza z 30. januára 2009, sp. zn. 3 T 256/2008, podľa § 194 ods. 1 písxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho R. K. podal súdu prvého stupňa prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza návrh na schválenie dohody o vine a treste, č. 2 Pv 119/2008-28 zo dňa 27. novxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty podľa § 219 ods. 1, ods. 3 písm. b) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 2xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi V., s. r. o., T., v presne nezistenej dobe a mieste zadovážil čerpaciu platobnú kartu D. X., č. X., patriacu spoločnosti V., s. r. o., ktorú následne v obdxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxl na vlastnú potrebu, čím poškodenej spoločnosti V., s. r. o., T., H. X., IČO: X., spôsobil celkovú škodu vo výške 297 769,- Sk a ukladá sa mu podľa § 219 ods. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxého zákona, s použitím § 41 ods. 2 Trestného zákona, § 39 ods. 4 Trestného zákona súhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky a štyri mesiace. Podľa x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa § 42 ods. 2 Trestného zákona sa súčasne navrhuje zrušiť výrok o treste rozsudku Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 1 T 166/2007 zo dňa 4. marca 2008, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zrušením, stratili podklad.
Uznesením súdu prvého stupňa bolo podľa § 331 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku rozhodnuté tak, že súd vyššie uvedený náxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxsudok vo výroku o treste je nezákonný, pretože navrhnutý trest je pod dolnou hranicou trestnej sadzby, v ktorej je možné obvinenému trest uložiť. Podľa xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxstnej sadzby podľa § 41 ods. 2 (tzv. asperačná zásada) a až potom úpravu podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona (prevažujú poľahčujúce okolnosti nad priťažxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xtupňa nenadobudlo právoplatnosť, pretože bolo v zákonnej lehote napadnuté sťažnosťou prokurátora. Podľa názoru prokurátora je navrhnutý trest odňxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxzby také, že sa najprv upraví trestná sadzba podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona a až následne sa urobí úprava trestnej sadzby podľa § 41 ods. 2 Trestného zxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxorý by mu hrozil v prípade použitia postupu, ktorý uviedol súd vo svojom rozhodnutí. Navrhol podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušiť napadxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xznesenia ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že sťažnosť je dôvodná.
Po preskúmaní spisového materiálu sa krajský súd stotožnil x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxhádzať z ustanovenia § 38 ods. 3 Trestného zákona (prevaha poľahčujúcich okolnosti nad okolnosťami priťažujúcimi), § 39 ods. 4 Trestného zákona (mixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx prisvedčiť názoru súdu prvého stupňa, že v prípade ním navrhovaného postupu by navrhnutý trest odňatia slobody tri roky a štyri mesiace bol pod dolnou hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxu bolo správne a zákonné.
Na druhej strane však krajský súd vyslovuje právny názor na postupnosť úpravy trestnej sadzby v tomto konkrétnom prípade takx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxých ustanovení § 38 Trestného zákona (v dôsledku priťažujúcich a poľahčujúcich okolností opätovného spáchania zločinov). V ustanovení § 38 síce záxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxo urobiť výklad, že v § 38 ods. 3 až ods. 6 a ods. 8 Trestného zákona sa má na mysli sadzba uvedená v osobitnej časti Trestného zákona.
Tento záver na základx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podľa asperačnej zásady - § 41 ods. 2. Práve z tohto dôvodu, že takáto výnimka "dvojitého zvýšenia" je uvedená práve v § 38 Trestného zákona a nie až v § 41 oxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xýnimka bude však u mladistvých, kde sa na prvom mieste aplikuje § 117 Trestného zákona.
Po takejto úprave sadzby uvedenej v osobitnej časti Trestného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe po nadobudnutí účinnosti nového Trestného zákona (1. januára 2006) v praxi prevládol názor, že základ na výpočet uvedený v § 38 ods. 8 Trestného zákonx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnice trestnej sadzby sa pripočíta k tejto hornej hranici, tým je daná horná hranica hornej polovice zvýšenej trestnej sadzby. K tejto hornej hranici sa xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxenej trestnej sadzby".
Napokon sa urobí úprava trestnej sadzby podľa § 39 ods. 4 Trestného zákona. Tu je dôležité uviesť, že zníženie dolnej hranice txxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxstného zákona o 1/3 sa však vychádza z dolnej hranice trestnej sadzby upravenej podľa § 41 ods. 2 Trestného zákona a nie z dolnej hranice uvedenej v osobixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxľmi, ktorí naplnili znaky na použitie asperačnej zásady, a medzi tými, ktorí takéto znaky nenaplnili.
Pre úplnosť však krajský súd dodáva, že argumenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xrestu nemožno v žiadnom prípade pripustiť pochybnosti pri stanovovaní konkrétnej trestnej sadzby.
Z takto rozvedených dôvodov nadriadený súd zrušxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxosudcom podľa § 349 Trestného poriadku, pretože konkrétna trestná sadzba odňatia slobody sa u zločinu neoprávneného vyrobenia a použitia elektronixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx