8 Sžo 147/2008

Zánik zodpovednosti za iný správny delikt

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (11)
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxx x x x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx x xx x xxx x xx xxxx x xxxxx xx xákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení
§ 244 ods. 1, § 247 ods. 1, § 250i ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
Čl. 6 ods. 1 prvá veta xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xby aj súd prihliadol k zániku zodpovednosti za správny delikt z úradnej povinnosti (ex offo) bez ohľadu na skutočnosť, či zánik zodpovednosti za správnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 147/2008
.
Skutkový stav:
Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxdené rozhodnutie Košického samosprávneho kraja zo 7. mája 2003. Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 200 000 Sk podľa ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxtiť tým, že bez platnej dopravnej licencie na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy vykonával na linke Trebišov - Kráľovský Chlmec - Kapušany pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxánke vec správne posúdili a vo veci aj správne rozhodli. Prvostupňový súd považoval výšku uloženej pokuty za primeranú. O náhrade trov konania rozhodox xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxcí súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na nové konanie a rozhodnutie. Alternatívne navrhol, aby odvolací súd rozsudok krajxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy zopakoval tie isté dôvody ako uviedol v podanej žalobe. Uviedol, že rozhodnutie žalovaného ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu povaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x právnym záverom žalovaného a prvostupňového správneho orgánu ako ani so záverom prvostupňového súdu, pokiaľ ide o výklad pravidelnej a nepravidelnex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxelnú dopravu, ale náhodnú nepravidelnú dopravu v určitých dňoch v týždni, ktoré nie sú rovnaké v každom týždni a mesiaci. Poprel, že by prepravoval stojxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxj časti trasy mal tento cestujúci stáť. Ďalej namietal aj nezákonnosť správnych rozhodnutí pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty. Správne orgány hneď za pxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxostranne prevzal do rozsudku stanovisko žalovaného a neodôvodnil rozsudok svojimi právnymi úvahami a výkladom právnej normy, prečo sú námietky žaloxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xvojom písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že napadnutý rozsudok považuje za vecne správny. Žalobca v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) preskúmal rozsudok krajského súdu, aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že rozsudok kxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxia odvolacieho pojednávania podľa ustanovenia § 250ja ods. 3 OSP s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x x x xxxx.
Z odôvodnenia:
Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxrávnych orgánov“ sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánov v správnom súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou (§ 249 ods. 2 OSP).
Podľa § 250i ods. 1 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutia.
Podľa § 250i ods. 3 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxtenciách dôvodov podaného odvolania a dospel k záveru, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraja zo 7. mája 2003 bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 200 000 Sk podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave za porušenie poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxátnu pravidelnú verejnú autobusovú dopravu na linke Trebišov - Kráľovský Chlmec - Veľké Kapušany. Žalovaný rozhodnutím zo 6. júla 2004 zamietol odvolxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xolo rozhodnutie žalovaného podľa § 250j ods. 2 písm. c) a d) OSP zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie.
Žalovaný rozhodnutím z 19. júla 2005 opxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxd SR 29. septembra 2005 žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného z 19. júla 2005 v spojení s prvostupňovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxpil vec Krajskému súdu v B. Krajský súd v B. rozsudkom z 15. mája 2008 č.k. 1 S 382/2005-43 žalobu zamietol a žalobcovi nepriznal náhradu trov konania.
Poxxx xxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xx xabezpečenie materiálneho a nie formálneho právneho štátu. Ústavný súd SR princíp materiálneho právneho štátu prezentoval v právnom názore: „V právnxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx štátu), čo možno spoľahlivo vyvodiť z čl. 1 ústavy, sa osobitný dôkaz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 1999, s. 365; zhodne I.ÚS 44/1999. Nález z 13.10.1999. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 1999, s. 382)x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem iných stelesnené také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť (princíp materiálneho právneho štátux xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxych orgánov je zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané (I.ÚS 10/98).“ (I.ÚS 54/02. Nález z 13.11.2002. Zbierka xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa pre všetkých. To znamená, že štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ako aj každý jednotlivec musí konať tak, ako určuje právny poriadok.
Ustanovxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
V intenciách čl. 154c Ústavy SR je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxľa čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravoxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxäzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.
V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva treba pojmy „trestné oxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxtroštátnom právnom poriadku členských štátov dohovoru (pozri napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976).
Najvyšší súd SR dospel k záveru, že txxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxvodnené prirodzeno-právnymi princípmi.
Keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa názoxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť.
Napokon aj Odporúčanie výboru ministrov č. R(91) pre členské šxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh štátov, aby sa vo svojom práve aj praxi riadili zásadami, ktoré vyplývajú z tohto odporúčania. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto odporúčania, je v ňxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxo iné opatrenia trestnej povahy bez ohľadu na to, či majú peňažnú alebo inú povahu. Tieto druhy postihu sa považujú za správne sankcie.
Podľa zásady č. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxsle rezolúcie (77)31 aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní.
V predmetnej veci, keďže ide o preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov správxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxvoru.
V predmetnej veci žalobcovi bola uložená pokuta podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v z. n. p. (ďalej len „zákon o cxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxy orgán dozvedel o konaní podľa odseku 1; najneskôr do troch rokov xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxci objektívnej trojročnej prekluzívnej lehoty.
Lehoty (či doby) uvedené v citovanom ustanovení (jednoročná subjektívna a trojročná objektívna) nx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxinnosti (ex offo), aj keď ich uplynutie nie je účastníkom konania namietané. Žalovaný mal na preklúziu prihliadnuť pri rozhodovaní o opravnom prostrixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxj doprave vyplýva, že na konanie o správnom delikte sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. Zákon o správnom konaní, poxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx plynutia).
Na zachovanie lehôt podľa § 35 ods. 4 zákona o cestnej doprave nestačí len v rámci nich vydať prvostupňové rozhodnutie ale je nevyhnutné, abx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxe, ktoré je už v zásade konečné, a ktorým bola právoplatne uložená povinnosť plniť. Až právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia bola priamo dotknutá právx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxie sankcie. Časové limitovanie právneho postihu za správny delikt má dôvody materiálne (účel sankcie možno dosiahnuť len jej včasným uložením, sankcxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhšej doby od spáchania protiprávneho konania sa oslabuje sila dôkazných prostriedkov).
Termín „dozvedieť sa o porušení povinnosti“ podľa § 35 ods. 1 xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxanie.
Pre počítanie času je prirodzeným a obvyklým počítaním spôsob označovaný „a momento ad momentum“, od okamihu k okamihu.
Z obsahu administratíxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxávnom konaní žalobcu najneskôr 11. apríla 2003, keď začal voči žalobcovi správne konanie o uložení pokuty podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej doprxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu rozhodol žalovaný 6. júla 2004 tak, že odvolanie zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Najvyšší súd SR rozhodnutím z 31. mája 2005, č. k. 1 Sž 6xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodol rozhodnutím z 19. júla 2005 opätovne tak, že odvolanie žalobcu z 18. mája 2003 zamietol a prvostupňové rozhodnutie zo 7. mája 2003 potvrdil.
Pozoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoročnej prekluzívnej lehoty na uloženie pokuty. Na túto skutočnosť nereagoval ani najvyšší súd, keď konal prvýkrát o žalobe.
Podľa ustálenej juxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlaní proti rozhodnutiu zo 7. mája 2003 do 11. apríla 2004 (prvostupňové správne konanie bolo začaté 11. apríla 2003).
Správne delikty, ako už bolo uvedxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxm. Trestný zákon zakotvil pre trestné stíhanie trestných činov v ustanovení § 96 inštitút premlčania trestného stíhania. Trestnosť činu zaniká uplynxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xísm. a) trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak je trestné stíhanie prexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxestné stíhanie podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (ďalej aj „TP“) ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9 ods. 1 TP, t.j. okrem iných dôvxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstí, že je tu niektorá z okolností uvedených v § 9 ods. 1 TP.
Podľa § 320 ods. 1 písm. c) TP odvolací súd napadnutý rozsudok zruší a trestné stíhanie zastaxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx
xo všetkých citovaných prípadoch týkajúcich sa zastavenia trestného stíhania z dôvodu jeho premlčania majú ustanovenia trestných kódexov kogentný cxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), urobí tak bez návrhu, z úradnej povinnosti.
Najvyšší súd SR preto dospel k záveru, že ak správne delikty patria do kategórie trestných obvinení v zmyxxx xxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxtočnosť, či zánik zodpovednosti za správny delikt v podanej žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného alebo v podanom odvolaní proti pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxých kategórií trestných obvinení v súlade s čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru.
Vzhľadom na uvedené dospel odvolací súd k záveru, že rozsudok krajského súdx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu na ďalšie konanie.
Podľa § 250j ods. 6 OSP správne orgány sú viazané názorom súdu.
O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxlobe v intenciách ustanovenia § 249 ods. 2 OSP musí uviesť v akom rozsahu rozhodnutie a postup správneho orgánu napáda. Žalobca musí uviesť v čom vidí nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy súd nie je viazaný dispozičnou zásadou. V predmetnom ustanovení je upravená
de facto
zásada oficiality.
Správny súd zruší žalobou napadnuté rozhoxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov,
- ak rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxl oprávnený podľa zákona, správny súd tiež jeho rozhodnutie zruší a konanie zastaví. Ide podľa právnej teórie o tzv. paakt (ničotný akt).
V komentovanxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxto skutočnosť v žalobe nenamietal, súd k nej musí ex offo prihliadať, aby bol zachovaný jednotný postup v kategóriách trestných obvinení v súlade s čl. 6 xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx napr.: Rozsudok Mestského súdu v Prahe zo 16. augusta 2000, sp. zn. 28 Ca 145/99, Rozsudok Najvyššieho správneho súdu z 15. decembra 2005, sp. zn. 3 As 57/xxxxx