Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

3 Sžf 57/2008 Závažné porušenie odborných povinností, vylúčenie uchádzača z účasti vo verejnom obstarávaní

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Právna oblasť    I  - správne súdnictvo                             I
I           I  - občiansky súdny poriadok                         I
I           I  - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správxxxx xxxxxxx  x
x           x  x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx                       x
x           x  x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------I
I Označenie účastníkovI  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., vs. Úrad pre verejné obstaráxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx    x  x xxx 57/2008                                I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------------------I
I Dátum rozhodnutxx  x  xxxxxxxxxx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xstanovenie I  §247 a nasl. OSP                              I
I právneho predpisu  I  § 26 ods.1 písm. h/, §139 ods.4 zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx      x  xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx                          x
x           x  xxxxx xxxn Rumana                              I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------------------I
I Stručný opis riešxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
Ak spoločnosť porušila svoje povinnosti - reklamované vady diela bezodkladne odstrániť, naplnila predpoklady na to, aby takéto nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V súdnom konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného, ktorým boli zamietnuté námietky žalobcu proti jeho vylúčeniu axx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkladne reklamované vady skôr dodaného diela, čím závažne porušil odborné povinnosti podľa § 26 ods.1 písm. h/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: V. S., a.s., T., zastúpený: JUDr. V. K., adxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xo dňa 16.04.2007 a o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 117/2007-33 zo dňa 17.04.2008, takto
r o z h o d o l :
Najvyšší súd xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx konania n e p r i z n á v a .
O d ô v o d n e n i e
Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu vo veci preskúmania rozhodnutia žalovaného vo veci č. 264-29-7000/200x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy žalobcu proti jeho vylúčeniu ako uchádzača z verejnej súťaže na predmet obstarania: "Nakladanie s odpadovými vodami v Meste K.", ktoré bolo vyhlásenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvo dvanásť ponúk od uchádzačov, pričom komisia na vyhodnotenie ponúk rozhodla o vylúčení jedenástich uchádzačov pre nesplnenie podmienok účasti a nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdal dňa 09.02.2007 proti vylúčeniu z verejnej súťaže žiadosť o nápravu, ktorú obstarávateľ listom zo dňa 15.02.2007 zamietol. Listom zo dňa 21.02.200x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 264-29-7000/2007 zo dňa 16.04.2007, námietky žalobcu podľa § 139 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. zamietla. Dôxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxzal rozsudkom Okresného súdu Bratislava II sp.zn. 24Cb 234/2005 zo dňa 31.01.2006. Konkrétne išlo o porušenie povinnosti bezplatne odstrániť vady voxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhoty sa prejavilo zatekanie strechy vodojemu V. Vady diela boli objednávateľom diela reklamované listom zo dňa 12.02.2003 a zhotoviteľ diela (žalobcxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xúde Bratislava
II. žalobca uviedol, že predmetné dielo zrealizoval ako člen združenia spolu so spoločnosťou V., a.s., Ž., pričom spoločnosť V., a.s.x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxúspešne.
Krajský súd v Bratislave konštatoval, že doba troch rokov je neobmedzene dlhá na odstránenie reklamovaných vád diela, za ktoré zodpovedá xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxosti a to najmä tým, že reklamované vady nedokázal v lehote viac ako troch rokov odstrániť. Svoju zodpovednosť v plnom rozsahu žalobca uznal v konaní na Oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxanej veci je logická, zohľadňujúca charakter predmetu obstarávania, zodpovedajúca zákonu, keďže nevybočuje z medzí voľnej úvahy správneho orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx neporušil zákon, ak vo veci vydal napadnuté rozhodnutie.
Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie žalobca uvádzajúc, že považuje zistenix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxprávneho posúdenia veci. Odvolateľ zdôraznil, že je názoru, že realizáciou diela, na ktorom sa v záručnej lehote objavia vady, sa žiaden zhotoviteľ nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxatislave na jednej strane konštatoval, že závažným porušením odborných povinností nie sú len konania uvedené v bode 43 Preambuly smernice Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky determinované konkrétnymi okolnosťami jednotlivého prípadu a na druhej strane považoval rozsudok pre uznanie za dostatočný dôkaz o závažnom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxového stavu vecí. Podľa odvolateľa preto neexistuje objektívne nezávislým súdom zistený skutkový stav, či k porušeniu povinnosti opraviť dielo počax xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxsobená porušením povinností zo strany žalobcu.
S poukazom na uvedené skutočnosti má žalobca za to, že zistenie skutkového stavu žalovaným je nedostaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky napadnutý rozsudok zmenil a žalobe v celom rozsahu vyhovel.
Vo vyjadrení k podanému odvolaniu žalovaný uviedol, že pojem závažné porušenie odbornxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxetencii orgánov aplikácia práva na základe správnej úvahy subsumovať určitý skutkový stav pod závažné porušenie odborných povinností. V tejto súvisxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xdborných povinností ako právne neurčitého pojmu, dospel k záveru, že žalobca závažným spôsobom porušil odborné povinnosti, keď na diele, ktoré realixxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmoval a žalobca reklamované vady písomne uznal, zaviazal sa vady odstrániť, avšak k ich odstráneniu neprišlo a to napriek opakovaným urgenciám a to v prxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxnom na Okresnom súde Bratislava II riadne uznal.
Z uvedených dôvodov žalovaný navrhol, aby odvolací súd prvostupňový rozsudok potvrdil.
Najvyšší sxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxok súdu prvého stupňa potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 OSP.
Podľa § 219 ods. 1 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.
Podľa § xxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.
Podľa § 26 ods. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxoženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) neporušil v predchádzajúcich piatixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch piatich rokoch, ktoré vie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Podľa § 139 ods. 4 zákona č.25/2006 Z.z. ak úrad v konaní o námietkach nexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxmietne.
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s odôvodnením rozsudku krajského súdu a to najmä v rozsahu zisteného skutkového stavu veci, axx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxtoval, že uchádzač (žalobca) závažne porušil svoje odborné povinnosti jednak tým, že vôbec zrealizoval vadné dielo. Zhotovenie diela, na ktorom sa vyxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xol vylúčený z verejnej súťaže na predmet obstarávania "Nakladanie s odpadovými vodami v Meste K.", ktoré bolo vyhlásené verejným obstarávateľom - Mesxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xretože sa dopustil závažného porušenia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx6 vo veci žalobcu Z. V. S., a.s, N., proti žalovanému
V. S., a.s., Bratislava, o určenie povinnosti odstrániť vady diela. V predmetnom konaní sa žalobca xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx uzavreli účastníci konania dňa 23.03.1995. V rámci súdneho konania žalovaný V. S., a.s., B., nárok žalobcu na odstránenie predmetnej vady uznal a súhlxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx že dielo bolo odovzdané a prevzaté dňa 25.07.2000, pričom dňa 06.04.2000 spoločnosť V., a.s., Ž. prestal byť účastníkom združenia, ktoré bolo dodávatxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zistené, že zatekanie sa prejavuje v mieste napojenia vodojemu na manipulačnú komoru, pričom detail izolácie spojenia vodojemu a manipulačnej komorx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxávateľa. Žalovaný (zhotoviteľ diela) sa pokúsil vadu odstrániť, avšak bezvýsledne.
V súlade s § 554 Obchodného zákonníka v spojení s § 153 OSP Okresxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxemu V. prejavujúce sa zatekaním strechy a to do 31.05.2006.
Z obsahu odôvodnenia rozsudku Okresného súdu Bratislava II č.k. 24Cb 134/05-57 vyplýva nexxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xozsudku Okresného súdu /dňa 31.01.2006/, vada odstránená nebola.
Z uvedeného možno teda podľa senátu odvolacieho súdu jednoznačne konštatovať, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxmované pod pojem závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. 1 písm. h/ zákona č. 25/2006 Z.z. Keďže v súdnom konaní o určenie povinnosti odxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvého stavu, preto sa nemožno stotožniť s dôvodom odvolania žalobcu, že neexistuje objektívne nezávislým súdom zistený skutkový stav a nebolo preukázxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku na odstránenie vád. Ak by ho bol žalovaný (v tomto konaní žalobca) rozporoval, bolo by vykonávané dokazovanie. Takéhoto postupu sa žalobca v rámxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxnania uplatneného nároku, mohol súd vydať rozsudok v skrátenom konaní, keďže zo samotného úkonu zhotoviteľa diela vyplynulo, že žaloba bola vecne opoxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xratislava II č.k. 24Cb 134/2005 dňa 31.01.2006, je treba považovať za naplnenie pojmu "bol uznaný vinným za závažné porušenie odborných povinností" a xx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí súd k záveru, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného, ako aj rozsudok krajského súdu sú vecne správne, pričom napadnuté rozhodnutie správneho orgáxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxx x xxx x x xxxx xxxx x OSP tak, že neúspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
P o u č e n i e :
Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípuxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx x x x x x x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD34391SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:3 Sžf 57/2008
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:15.01.2009
 
Názov:Závažné porušenie odborných povinností, vylúčenie uchádzača z účasti vo verejnom obstarávaní
 
Prameň:JNS. v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):JNS. - Judikatúra Najvyššieho súdu


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §26 ods.1 písm.h); 25/2006 Z.z.: §139 ods.4;
 
Oblasť: