16 Co 579/87

Pořadí hrazení více dluhů a promlčení dluhu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xřípadě nemůže se už dlužník následně dovolávat s úspěchem promlčení dluhu, na který bylo plněno uvedeným způsobem.
Z odůvodnění.
Rozsudkem městsxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Žaloba žalobce byla však zamítnuta, pokud šlo o další částku 728 Kčs s příslušenstvím. Žalobci ani žalovanému nebyly přiznány náklady řízení, které plxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxního stupně náležitě skutečný stav a dospěl k nesprávným právním závěrům. Poukázal na smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovaným, jež byly uzavřeny 1.xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy 600 Kčs. Uváděl, že byla-li jím tato částka žalobci zaplacena a byla-li současně u soudu vznesena námitka promlčení, pak bylo z jeho strany dáno dostatxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxudu prvního stupně byl změněn tak, že se žaloba zamítá, a aby žalobci bylo uloženo uhradit mu náklady řízení před soudy obou stupňů.
V odvolacím řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxráže platí v dohodnuté výši podle dohody se žalobcem z roku 1972 v částce 22,25 Kčs měsíčně. S předchozím uživatelem garáže se dohodl o tom, že mu uhradí náxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx tyto práce vynaložil 2 800 Kčs. S tehdejším vlastníkem garáže (tedy s právním předchůdcem žalobce) o těchto výdajích nejednal. Žalovaný poukazoval na xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxho stupně. Částku 600 Kčs na dlužnou úhradu na užívání garáže od žalovaného obdržel. O tom, že žalovaný vznesl námitku promlčení části jeho nároku na tutx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho soudu, v němž promlčení namítal.
Krajský soud v Brně potvrdil svým rozsudkem uvedený rozsudek soudu prvního stupně a žádnému z účastníků řízení nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýboru B. ze 16.9.1966 uživatelem garáže v domě č. 11 v B. (v ulici K.), jehož spoluvlastníky byli tehdy K.D. a J.D., kteří později převedli tento dům smluvxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnaložil na stavební úpravy garáže, dohodli se posléze na tom, že po dobu několika let bude tato úhrada snížena na 22,25 Kčs počínaje od 1.1.1972. Od 1.6.1xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x.6.1983.
Žalobce žalobu podal 10.12.1986 a v průběhu řízení ji rozšířil tak, že se domáhal dlužné částky za dobu od 1.6.1983 do 30.6.1987, tj. za dobu 49 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlatit, rozhodl správně a odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně podle ustanovení § 210 o.s.ř. potvrdil.
Stejně tak rozhodl správně o náklxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx 142 odst. 2, o.s.ř.).
K námitce žalovaného, že úhradu částky 600 Kčs nemohl plnit dluh, který považoval za promlčený, když současně s poskytnutou platxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznán a dlužník zavázán splnit promlčený dluh (§ 100 odst. 1 o.z.).
Má-li věřiteli dlužník splnit více dluhů a plnění nestačí na vyrovnání všech, je vxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 73 o.z.).
Při poukazování částky 600 Kčs žalovaný nesdělil žalobci, který dluh chce uhradit. Nesdělil mu ani, že namítá promlčení případných nároků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v podání, doručeném soudu 16.4.1987, byl žalobce seznámen zasláním opisu tohoto podání, které mu bylo uloženo na poště 6.5.1987, tedy až po zaplacení čxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxěšným ale práva na náhradu nákladů řízení se vzdal. Proto o nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náxxxxx xxxxxx