3 Sžn 68/2004

Zásady správneho konania

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti kvalifikované v dvoch či viacerých ustanoveniach zákona je v rozpore so zásadami správneho trestania, ktoré vychádzajú zo zásad ukladania trestov x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxx xxx zn.
3 Sžn 68/2004
)
Navrhovateľka podala dňa 22. októbra 2004 odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne z 21. septembra 2004 v časti o uložení pokuty vo výšxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx. 1 zákona dopustiť tým, že nezabezpečila, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13. februára 2004.
Podľa dôvodov odvolania vlastná propagácia je v zmysle § 32 ods. 1 zákona zahrnutá x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlovenská televízia v podobe upútavok na tento program a spôsobom zákonom predpísaným, to znamená v samostatných upútavkách, ktoré boli od iných progrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxoľko nejde o prípad vlastnej propagácie v zmysle § 36 ods. 5 zákona, ale o druh oznámenia vysielateľa o vlastnom programe, ktorý tvorí výnimku určenú posxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxs“ nie je názvom konkrétneho programu ani jeho logom, nie je zapísaný ako chránená známka držiteľa licencie, či vysielateľa programu. Umiestnením tohxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx nemohla dopustiť porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona umiestnením symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ počas vysielania dňa 13. febxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx programe“ skutočne nie je v zákone definovaný. Rada však všeobecne za oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe považujx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie príp. programy. Z oznámenia vysielateľa o vlastnom programe musí byť jasné, o aký prxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxjnosti na vlastné vysielanie tým, že ho umiestnila na obrazovku a po celý deň vysielala, čím tento symbol taktiež nadobudol výrazne propagačný charaktxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xds. 1 reklama musí byť oddelená od iných častí programovej služby. Symbol dvoch obrúčok s textom „Dnes“ bol vysielaný po celý deň s výnimkou spravodajstxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx správneho konania zistil, že Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodnutím z 21. septembra 2004 rozhodla, že navrhovateľka opakovane porušila:
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, v súvislosti s umiestnením symbolu dvoch prekrížexxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx pokuta určená podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona vo výške 200 000,- Sk
2. povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona tým, že ako vysielateľ programovej služby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13. februára 2004, za čo jej bola uložená podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona pokuta určená podľa § 67 ods. 5 písm. ax xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx
x x x x x x x x x x x x x
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xom, že (ako vysielateľ programovej služby na základe zákona) umiestnila symbol dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ v pravom dolnom rohu obrazoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xreteľne oddelené od iných častí programovej služby v rozpore s § 34 ods. 1 zákona a v bode 2. ako zaradenie reklamy počas programov v rozpore s § 35 ods. 6 zákxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxikované v dvoch či viacerých ustanoveniach zákona (v danom prípade § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona) je podľa názoru súdu v rozpore so zásadami správneho trexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxčet sankcií (trestov) nie je teda odvodený od zistenia, koľko ustanovení zákona bolo sankcionovaným činom porušených. Podľa čl. 50 Ústavy Slovenskex xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxia vyplýva tiež z Doporučenia. V platnom právnom poriadku nemá oporu ukladanie dvoch a viacerých sankcií za jeden čin - skutok.
Vzhľadom na to, že navrhxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxmohol zrušiť rozhodnutie odporkyne ako celok. Z uvedeného dôvodu súd zrušil rozhodnutie odporkyne len v rozsahu požadovanom v podanom odvolaní.
Vo vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxorkyne dostatočne zdôvodnené. Súd sa stotožňuje s právnym záverom odporkyne, že celodenné vysielanie prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ dňa 13. fexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxžanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie (neuvedenie času - hodiny vysielania, neprerušenie vysielania počas vysielania iných programovx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxenie tohto symbolu od iných častí programu spôsobom upraveným v predmetnom ustanovení. Súdu nie je zrejmé, akým spôsobom mohla vôbec navrhovateľka urxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxzaoberal právnym posúdením konania navrhovateľky podľa § 35 ods. 6 zákona a uloženou sankciou podľa tohto ustanovenia, javí sa byť kvalifikácia konanxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uložená po uplynutí lehoty ustanovenej v § 64 ods. 3 zákona na uloženie sankcie, dospel súd k záveru, že odporkyňa sa preukázateľne dozvedela dôvody pre xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxčujúce tomu, že odporkyňa sa o porušení povinností dozvedela skôr, neboli v priebehu konania na súde bezpečne preukázané.
Z týchto dôvodov Najvyšší sxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxlšie konanie s tým, že podľa § 250r O. s. p. je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.
Podľa názoru súdu v Slovenskej republikx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxdikatúry trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona.
Napokon v administratxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxadanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho cxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxej postih právnických osôb. Jedným z argumentov proti prijatiu tejto úpravy bolo, že u nás máme dobre fungujúce správne trestanie. Treba uviesť, že v prxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xa iba analogicky využívajú ustanovenia Trestného zákona.