2 Cdo 184/2005

Účinky vkladu do katastra nehnuteľností

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxnik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (§ 47 Občianskeho zákonníka). Účinky vkladu podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Viazanosť účastníkov ich prejavmi vôxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xebruára 2006, sp. zn. 2 Cdo 184/2005)
Odvolací súd pri posúdení veci vychádzal zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa, podľa ktorého Š. Z. px xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtí, dňa 28. októbra 2002 zomrel. O povolení vkladu orgán katastra rozhodol 9. decembra 2002. Vychádzajúc z uvedeného, odvolací súd dospel k záveru, že sxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že darovaný spoluvlastnícky podiel na domovej nehnuteľnosti patrí do dedičstva po Š. Z. s odôvodnením, že predmetný spoluvlastnícky podiel nemohol xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxávne neúčinne. Tak ako súd prvého stupňa, i odvolací súd dospel k záveru, že nebolo dôvodom zamietnutia návrhu na vklad alebo zastavenia či prerušenia kxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxiteľom, sú viazaní jeho právnym úkonom, ktorým prevádza svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti na iného, ako aj jeho návrhom na vklad v katastri nehnutxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxhodnutie považoval po právnej stránke za tak zásadné, že proti nemu pripustil dovolanie. Za otázku zásadného právneho významu, pre ktoré pripustil doxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxuteľností, má vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva nadobúdateľom rozhodnutím správy katastra o vklade, keď na jednej strane platí ustanovenie § xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxľa viazaní do rozhodnutia o vklade“.
Proti rozsudku odvolacieho súdu žalobca podal dovolanie, ktoré odôvodnil tým, že ním napadnuté rozhodnutie spoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxmu súdu Veľký Krtíš na ďalšie konanie a tiež navrhol odložiť vykonateľnosť napadnutého rozsudku. V dovolaní opakovane poukázal na ustanovenie § 460 Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxrovaná žalovaná) v príslušných podieloch. V čase rozhodnutia orgánu katastra x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa bol teda predmet plnenia (darovania) nemožný. Správa katastra mala preto návrh na povolenie vkladu podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. zamietnuťx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxmu, aby sa právo zneužívalo na úkor iných osôb, konkrétne v danej veci bolo teda úlohou súdu zabrániť tomu, aby nezjednotený výklad právnych noriem bránxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdku v znení zákona č. 341/2005 Z. z. sa začaté konania o dovolaní, o ktorých dovolací súd nerozhodol do 31. augusta 2005, dokončia podľa práva platného do xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xúdneho poriadku v znení do 31. augusta 2005 (ďalej aj “O. s. p.”).
Z o d ô v o d n e n i a :
Dovolací súd považuje za potrebné predovšetkým sa zmieniť o niektorxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxaciemu súdu zverené oprávnenie založiť výrokom rozsudku prípustnosť dovolania v prípade, že toto rozhodnutie je zásadného právneho významu. Občianxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, ktoré rieši dosiaľ nenastolenú alebo len v iných súvislostiach prezentovanú a ­právne inak riešenú otázku takým spôsobom, ktorý je významný zo širšíxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxčnosti a vychádzať z prísneho rešpektovania zákonných podmienok, vymedzujúcich rozsah tohto oprávnenia. Ak odvolací súd vysloví prípustnosť dovolxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxdzenej otázke, pre ktorú bolo dovolanie pripustené.
Odvolací súd pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie, pričom za otázku zásadného právneho výxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxa nehnuteľností, má vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva nadobúdateľom rozhodnutím správy katastra o vklade, keď na jednej strane platí ustanovxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - poručiteľa viazaní do rozhodnutia o vklade“.
Z takéhoto odôvodnenia rozhodnutia o pripustení dovolania nemožno vyvodiť, že by odvolací súd mal pocxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xkeď na jednej strane platí ustanovenie § 460 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa“) alebo, že by popieral vixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxí do rozhodnutia o vklade.“), a teda na riešenie týchto otázok dovolanie nepripustil. Pochybnosti mal iba o tom, „či úmrtie prevodcu nehnuteľnosti prex xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxstra o vklade“.
Odvolacím súdom takto vymedzená otázka ale nerieši dosiaľ nenastolenú alebo v iných súvislostiach prezentovanú a právne inak riešenx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxluvy o prevode nehnuteľnej veci nie je sama osebe dôvodom zamietnutia návrhu na vklad (predtým odmietnutia registrácie).
Účastníkmi učinené zhodné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy vzťah, z ktorého účastníkom vyplývajú určité vzájomné práva a povinnosti. Na tomto mieste považuje dovolací súd za potrebné poznamenať, že účinnosť xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa k nehnuteľnosti, t. j. vo vecno-právnych následkoch, a nie v obligačno-právnych následkoch (v ­účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím nxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxuvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným (účinnosť zmluvy). Viazanosť účastníkov ich prejavmi vôle, smerujúcimi k vznikx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxpujú do jeho práv a záväzkov z občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxh nástupcov účastníkov zmluvy práva a povinnosti z občianskoprávneho vzťahu založeného zhodnými prejavmi vôle, smerujúcimi k zmluve. Z ustanovení Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxsti viazané len na osoby účastníkov občianskoprávneho vzťahu, ako sú uvádzané v § 579 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Úmrtie účastníka zmluvy nič nemenx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xznámení súdov ČSSR).
Podľa dovolacieho súdu nie je tu žiadny významný dôvod, pre ktorý by sa mal v danej veci odchýliť od vyššie uvedených zásad prezentxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonané zákonom č. 264/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje sa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxa právny záver odvolacieho súdu, že smrť darcu nebola sama osebe dôvodom zamietnutia návrhu na vklad v katastri nehnuteľností. Keďže žalobca bol oprávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxázke, dovolací súd sa nezaoberal inými dôvodmi, ktorým žalobca tiež odôvodnil svoj mimoriadny opravný prostriedok.
Z uvedeného vyplýva, že dovolanxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx § 237 O. s. p., ani iné (v § 237 O. s. p. neuvedené) vady, ktoré mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, uvedený opravný prostriedok rozsudkom zaxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxs. 1 O. s. p). Dovolací súd napriek tomu náhradu trov dovolacieho konania jej nepriznal, pretože jej v tomto konaní žiadne trovy nevznikli.