6 Obo 364/2005

Nekalá súťaž

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx okolnosti úplne a ponúkol aj dôkazy. Súd rieši ako právnu otázku, či tvrdené konanie je porušením dobrých mravov súťaže, či k nemu došlo v rámci hospodárxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxanie je objektívne závadné a spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nevyžaduje sa vedomie o nesprávnosti konania, ani úmysel xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
x xxx xxx
x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxi obchodnej spoločnosti C., a.s., ktorá prevádzkuje na Slovensku veľkopredajne potravín, žalobu o zdržanie sa nekalosúťažného konania.
Krajský súxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozhodol rozsudkom z 25. mája 2005, ktorým zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, by bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa nekalosúťažnéhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxo prevádzkach v okamihu ponuky nižšia, než cena toho istého tovaru skutočne účtovaná pri pokladni. Súčasne návrhom žiadal zaviazať žalovaného na zaplxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia súdu.
Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie, že žalovaný nesprávne účtoval cenu tovarx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeny tovaru na základe toho, že žalovaný uvádza inú cenu v regáli a inú v pokladni. Z dokladov predložených žalobcom nie je zrejmé, kým bol zásah do pokladnx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeny vrátená, ktorého tovaru a ktorej kúpnej ceny by sa poskytnutá zľava mala týkať, akým spôsobom bol nosič cenovej informácie získaný, a v ktorom hyperxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tlačou a distribúciou tlačív s uverejnením rozsudku.
Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie. Namietal, že súd prvého stupňa neúplne zistxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxďou spotrebiteľov, ani nevzal do úvahy dôkazy o ďalších dvoch prípadoch nekalosúťažného konania, ktoré nastali po nariadení predbežného opatrenia v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Súd v dôvodoch rozhodnutia sa vôbec nezaoberal svedeckou výpoveďou spotrebiteľky Jany D., ktorá ako poškodená sa k výpovedi na pojednávaní vnútila. Txxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxutá a prepísaná. Predložil aj list žalovaného, ktorým žalovaný uznal opodstatnenosť sťažnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxt písomne priznal chyby pri účtovaní vyššej ceny za daný tovar pri pokladni, než aká bola uvedená na cenovke v regáli. Uviedol, že z týchto dokladov vycháxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xotrebu, ktorú vykonáva spotrebiteľ sám a za iným účelom ako za účelom zadovažovania dôkazov. Preto pre posúdenie konania žalovaného nebolo treba preuxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoľko dokladov z elektronickej registračnej pokladne, na ktorých žalovaný po reklamácii spotrebiteľky prečiarkol pôvodnú cenu a napísal cenu inú, prxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvaného adresované žalovanému, na ktoré žalovaný niekedy reagoval, inokedy ich ignoroval. Ako prebieha nakupovanie v prevádzkach žalovaného je všeoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxý cenovkou o cene, za ktorú sa predáva. Pri pokladni tovar prechádza cez čítačku, ktorá vyhodnotí kód tovaru a na doklade z elektronickej pokladne uvedix xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxchádzalo k tomu, že na cenovkách v regáloch bola cena nižšia než cena toho istého tovaru účtovaná pri pokladni. Rozdiel v cene na základe reklamácie bol sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxil úplne skutkový stav veci, čím dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Nepracoval s originálnymi dôkazmi, ale za svoje stanovisko použil argumentx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxávanej veci sú splnené všetky podmienky nekalosúťažného konania ustanovené v § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ"). Konanie v hospodárskxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxajúcej osobe na dosiahnutie zisku ako kriteriálneho znaku podnikania. Spotrebiteľ je účastníkom diania v hospodárskej súťaži, lebo súťažitelia sa uxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxk zákona, ktorý je platný a účinný, je porušením dobrých mravov hospodárskej súťaže, ak ide o také správanie, ktorého sa dopustil účastník hospodárskex xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľovi. Nekalosúťažné konanie zakladá zodpovednosť za škodu aj za ujmu. Aj hrozba vzniku škody alebo ujmy stačí na vxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxiznáva právo účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel a podľa okolností určiť aj rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxakazuje, ani neobmedzuje. Krajský súd tento návrh nesprávne právne posúdil ako návrh odporujúci zákonu. V súlade s § 1 OSP navrhol, aby súd zabezpečil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxejnenia súdneho rozhodnutia. Ďalej žiadal priznať náhradu trov konania aj odvolacieho konania v prípade úspechu. V prípade neúspechu žiadal použiť uxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa verejnoprospešnú činnosť, na šírenie osvety o právach spotrebiteľov a na ochranu práv spotrebiteľov. Návrh podal vo verejnom záujme za účelom zjednxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxl, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prípadne ho zmenil a návrhu v celom rozsahu vyhovel.
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x x xxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxe je dôvodné.
Z odôvodnenia:
Je nepochybné, že pokiaľ sa nekalosť súťaže dovodzuje zo skutkových okolností, je na žalobcovi, aby uviedol okolnosti xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe a či toto konanie je spôsobilé vyvolať ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, teda či sú dané predpoklady kvalifikácie konania podľa § 44 ods. 1 Oxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxal príslušnými písomnými dokladmi svoje tvrdenie o nepravdivom údaji o cene výrobku v regáloch obchodu. Dospel k záveru, že žalobca svoje tvrdenia nepxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxého, ktoré v podstate potvrdzujú skutočnosti uvedené v žalobe a vytknuté konania žalovaného, ktoré podľa žaloby zakladajú právny dôvod uplatneného nxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxnie súťažnej výhody, ktorá by inak pri normálnom behu veci a pri dodržaní predpisov nenastala. Napríklad spotrebitelia by vôbec nekúpili výrobok s cenxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxrobok sa potom v skutočnosti predáva za cenu vyššiu. Pre rozpor s dobrými mravmi súťaže a pre klamavosť konania postačujú náležitosti objektívne. Nevyxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Subjektívna stránka by prichádzala do úvahy len pri uplatňovaní náhrady škody (§ 44 odxx x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xracovníkov žalovaného, ktorí vybavili reklamácie spotrebiteľov) a z takto vykonaného dokazovania posúdil, či tvrdené konania sú nekalosúťažným koxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x návrhu žalobcu na uverejnenie právoplatného rozsudku na náklady žalovaného. Navrhované právo vyplýva z ustanovenia § 55 ods. 2 OBZ a posudzuje sa ako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxť k úprave súťažných vzťahov, ktorých narušenie bolo predmetom konania a tiež je to aj určitá satisfakcia úspešného účastníka. Má však aj výchovný charxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxh súťažiacich. Publikácia len výroku rozhodnutia v danom prípade postráda predpokladaný zmysel ustanovenia § 55 ods. 2 OBZ. Preto bude potrebné, aby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxerejnenia rozhodnutia (či sa má uverejniť celé rozhodnutie alebo len jeho časť), v určení spôsobu zverejnenia (v ktorom periodiku, na ktorej strane, axxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxne ďalších sporov.
Pokiaľ sa týka žalobcom uplatneného peňažného plnenia ako preddavku nákladov pre publikáciu rozhodnutia, podľa názoru odvolacixxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxmavé z viacerých hľadísk: jednak ide o stále ešte zriedkavú žalobu, ktorú podalo občianske združenie, chrániac záujmy spotrebiteľov a ktorého aktívnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xmysle generálnej klauzuly, teda § 44 ods. 1 OBZ. Aj keď zatiaľ nebolo vo veci právoplatne rozhodnuté, z odôvodnenia zrušujúceho rozhodnutia odvolacixxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx účtovanou pri pokladni (samozrejme v neprospech spotrebiteľa), zrejme napĺňa znaky zakázaného nekalosúťažného konania, pretože nesporne k nemu doxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxhodnutí, "porušenie dobrých mravov nespočíva v samotnom porušení predpisov, ale v tom, že toto porušenie bolo prostriedkom na získanie súťažnej výhoxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty