4 Cdo 38/2004

Prípustnosť dovolania - odňatie možnosti konať pred súdom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxeho poriadku
článok 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Súd tým, že nerešpektoval právo účastníka konania byť prítomný pri vykonávaní dôkazu dožixxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
x xxx xxx
x xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy 200 000 Sk a náhradu trov konania 69 107 Sk do rúk jej právneho zástupcu, to všetko do txxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxácie poskytnutej žalovaným redaktorke televízie „M.“ A. G. o tom, že na indikovanie a vykonávanie cytostatickej, hormonálnej a imunoterapeutickej lxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xásahu do osobnostných práv žalobkyne, pretože uvedená informácia bola spôsobilá vyvolávať pochybnosti o kvalifikácii žalobkyne na vykonávanú prácxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xemá právo na náhradu trov prvostupňového konania. Zároveň rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania 18 7xx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkajúcu sa toho, že mu bola odňatá možnosť zúčastniť sa na výsluchu svedkyne A. G. pred dožiadaným súdom, považoval za neopodstatnenú. Uviedol, že aj keď xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxsluch.
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Žiadal, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu, ako aj rozsudok súdu prxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxnať pred súdom tým, že mu nebola daná možnosť zúčastniť sa na výsluchu svedkyne A. G., keďže mu nebolo oznámené miesto a termín jej výsluchu dožiadaným súxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxušenia jeho práv nevyvodil žiadne dôsledky, ale naopak s nesprávnym procesným postupom súdu prvého stupňa sa stotožnil.
Žalobkyňa vo vyjadrení k dovxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxo poriadku (ďalej aj „OSP“) po zistení, že dovolanie bolo podané včas účastníkom konania, preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a konanie, ktxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxlacieho súdu je v prvom rade prípustné (a súčasne dôvodné) vtedy, ak je konanie postihnuté vadami taxatívne uvedenými v § 237 OSP, ktoré spôsobujú tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxinnosti (§ 242 ods. 1 druhá veta OSP). Pre prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP nie je rozhodujúce, či k vade konania došlo v konaní pred odvolacím súdox xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxvenia § 237 písm. f) OSP je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť koxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa na pojednávaní, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a poxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxci majú právo byť prítomní pri takto vykonávanom dokazovaní. Jeho výsledky treba vždy na pojednávaní oznámiť (§ 122 ods. 2 OSP v znení platnom do 31. augxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxovaní vykonávanom dožiadaným súdom, a tým zároveň základné právo účastníka na prerokovanie veci v jeho prítomnosti zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy SR.
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xbsahu spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa požiadal Okresný súd B. o vykonanie dôkazu výsluchom svedkyne A. G., a že tento súd uvedený dôkaz 5. apríla 200x xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxového súdu pritom vyplýva, že uvedený dôkaz považovali za rozhodujúci pre vyvodenie svojich skutkových a právnych záverov.
Ústava SR v čl. 48 ods. 2 nexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxajúcu sa toho, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa na výsluchu svedkyne pred dožiadaným súdom a nebola mu tým daná možnosť klásť jej so súhlasom predsedu sxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxe nešlo o výsluch svedkyne, ale o listinný dôkaz. Nesprávne stotožnil oznámenie výsledkov dokazovania vykonaného dožiadaným súdom výsluchom svedkyxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonanie dôkazu nemožno zhojiť nerešpektovanie práva byť prítomný pri jeho vykonávaní pred dožiadaným súdom. Charakter dôkazu vykonávaného výsluchox xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxh xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdené otázky a pod., a návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania súd nie je viazaný.
Nerešpektovaním práva žalovaného byť prítomný pri vykonávaní dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxolací súd z uvedeného porušenia základného práva žalovaného, vychádzajúc z nesprávneho právneho hodnotenia účinkov tohto porušenia, žiadny procesxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxok odvolacieho aj prvostupňového súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vzhľadom na dôvod zrušenia rozsudkov oboch súdov nezauxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 122 ods. 2 OSP ako aj jeho znenie platné do 31. augusta 2003, z ktorého vychádzal dovolací súd v uverejnenom rozhodnutí umožňuje súdu, a to v prípade, ak jx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xri vykonaní týchto dôkazov. To znamená, že účastníkom musí byť oznámené, kedy bude dôkaz dožiadaným súdom alebo mimo pojednávania vykonaný. Ak vykonáxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnom ustanoveného postupu má za následok vadu konania v zmysle § 237 písm. f) OSP.