Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

2 Cdo 50/2005 Zastupovanie osoby v konaní o navrátení jej spôsobilosti pre právne úkony

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxianskeho súdneho poriadku
Podľa § 186 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony môže podax xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx o výnimku zo zásady vyplývajúcej z § 20 Občianskeho súdneho poriadku, že za procesne nespôsobilého účastníka koná len zákonný zástupca. To isté platí xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti na právne úkony, domáhať zmeny tohto rozhodnutia aj proti vôli svojho opatrovníka, ustanoveného mu podľa § 192 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxho ide, procesne spôsobilý nielen pre podanie návrhu na začatie konania, ale aj pre podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvom svojho zástupcu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Cdo 50/2005
.
Skutkový stav:
Okresný súd v N. Z. rozsudkom zo 16. júna 2004 zamietol náxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xrávne úkony vysloveného v rozsudku z 12. júna 2001, pričom ďalej rozhodol o tom, že pozbavený Ing. J. G. nemá právo podať návrh na vrátenie spôsobilosti nx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdí štát, a že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Krajský súd v N. uznesením z 30. septembra 2004 odvolanie právnej zástupkyne nesvoxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxocenstvo pre svojho právneho zástupcu, lebo tohto mohol zastupovať len súdom ustanovený opatrovník, preto jeho advokátka nebola spôsobilá na podanix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxval z § 237 písm. f) a § 241 ods. 2, písm. a) Občianskeho súdneho poriadku. Namietal, že na podanie opravného prostriedku proti rozsudku okresného súdu bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxrávnenou osobou, odňal mu možnosť konať pred súdom. Navrhol preto napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie.
Opatrovnxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xx xreskúmaní veci v zmysle § 242 Občianskeho súdneho poriadku dospel k záveru, že v posudzovanej veci je dovolanie prípustné podľa § 237 písm. f) Občiansxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxkeho súdneho poriadku dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa.
Podľa ustanovenia § 237 písm. fx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xožnosť konať pred súdom.
Pod odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle citovaného zákonného ustanovenia treba rozumieť taký závadný postup súdu, ktxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxh záujmov. Za takýto postup odnímajúci účastníkovi konania možnosť pred súdom konať a zakladajúci prípustnosť a tým aj opodstatnenosť dovolania podľx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prípade, že podmienky preň neboli splnené, pretože odvolanie proti rozsudku okresného súdu podal účastníkom riadne splnomocnený zástupca.
Význam xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxé práva sa radí aj „právo na spravodlivý proces“ (porov. čl. 48 ods. 1 Ústavy a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), ktoré zahŕňax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xhápať v presne vymedzenom procesnom slova zmysle, a nie vo všeobecnom slova zmysle tak, ako to urobil odvolací súd.
Podľa § 186 ods. 3 f) Občianskeho súxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi (alebo bola v spôsobilosti obmedzená), a to aj bez súčinnosti ustanoveného opatrovníka. Ide o výnimku zo zásady vyplývajúcej z § 20 f) Občianskeho súxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xol taký návrh zamietnutý. Účelom tejto právnej úpravy je to, aby sa mohla osoba, zbavená spôsobilosti na právne úkony, domáhať zmeny tohto rozhodnutia xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxšieho zástupcu, ktorému udelí plnomocenstvo. To nepochybne vyplýva z ustanovenia § 24 f) Občianskeho súdneho poriadku.
V konaní o vrátenie spôsobixxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu, ktorým bolo rozhodované o jeho spôsobilosti na právne úkony (pozbavení, obmedzení, vrátení a pod.), a to bez ohľadu na to, či tieto procesné úkony robx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxkyňa nesvojprávneho Ing. J. G., podala jednak návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony, ku ktorému pripojila procesnú plnú mocx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xamietnutý.
Zastúpenie na základe plnomocenstva je upravené v ustanoveniach § 24 a nasl. f) Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ustanovenia § 25 odsx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxo poriadku účastníkovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie alebo pre určité úkony.
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmu. Ustanovenie § 28 ods. 1 f) Občianskeho súdneho poriadku vymedzuje, ako sa má plnomocenstvo súdu preukázať; musí sa tak stať listinou obsahujúcou vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxere ústne do zápisnice. V prejednávanej veci si nesvojprávny účastník zvolil právneho zástupcu, ktorému udelil plnomocenstvo, ktoré okresný súd prixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxa ktorého bolo potrebné odvolanie JUDr. L. D. proti rozsudku okresného súdu v zmysle § 218 ods. 1, písm. b) f) Občianskeho súdneho poriadku odmietnuť, lexx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxuje ako zástupca účastníka na základe preukázanej plnej moci v zmysle § 28 ods. 1, písm. f) Občianskeho súdneho poriadku, nemožno považovať za podanie nxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxcesnoprávny úkon robí za iného (za účastníka konania) ako jeho zástupca. Ak takáto osoba urobila procesnoprávny úkon za iného ako jeho zástupca, neuplxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xastúpeného s využitím všetkých zákonných prostriedkov, ktoré jej právny poriadok poskytoval tak, aby nesvojprávny občan nebol ukrátený na svojich oxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x danej veci odvolanie podala neoprávnená osoba, a v dôsledku toho nesprávne nenariadil pojednávanie na prejednanie veci odvolania, odňal účastníkovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxo ustanovenia prípustné a odvolací dôvod vedený v ustanovení § 241 ods. xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poriadku zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Poznámka:
Konanie o spôsobilosti na právne úkony upravené v § 186 až 191 Občianxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxrh alebo aj bez návrhu a výlučne miestne príslušným je súd, ktorý je všeobecným súdom občana.
Konanie o vrátenie spôsobilosti na právne úkony sa môže zaxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxe spôsobilosti pre právne úkony zamietol a ak nemožno očakávať zlepšenie jej zdravotného stavu, súd súčasne v tom istom rozsudku môže rozhodnúť, že práxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD33588SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:2 Cdo 50/2005
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:01.11.2005
 
Názov:Zastupovanie osoby v konaní o navrátení jej spôsobilosti pre právne úkony
 
Prameň:ZSP. v čísle vydania (zväzku) 6 ročník 2005 na strane 165.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 71/2005
Prameň (celý názov):ZSP. - Zo súdnej praxe


Vzťah k:99/1963 Zb.: §20; 99/1963 Zb.: §24 a nasl.; 99/1963 Zb.: §186 ods.3; 99/1963 Zb.: §192 ods.1;
 
Oblasť: