Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (8)

M - Sždov 13/02 Vydanie nehnuteľnosti podľa zákona o pôde

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 4, § 32 ods. 1, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 250 m ods. xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov
Zákon o pôde pri rozhodovaní správneho orgánu o vydaní, resp. nevydaní pozemku oprávneným osobám, neukladá správnemu orgánu povinnosť xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxdkom z 9. apríla 2002 č. k. 11 S 48/01-15 na základe opravného prostriedku podaného navrhovateľmi proti rozhodnutiu odporcu v 1. rade z 23. mája 2001 potvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx9/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o pôde") nepriznal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Geodetickou kanceláriou v N., ako parcela, zastavaná plocha o výmere 3062 m2 a parcela, zastavaná plocha o výmere 589 m2.
Krajský súd svoje rozhodnutix xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx novembra 2000 sp.zn. 11 S 126/00-15 / 11 S 127/00, odstránil vytknutý formálny nedostatok v konaní, keď nebola uvedená povinná osoba, ktorá mala vydať oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxdaniu nebráni zákonom uvádzaná prekážka na vydanie nehnuteľností.
Účastníci konania Alena K., Emília H. a Jozef S. podali na Generálnu prokuratúru Sx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xodnetu a proti označenému rozsudku krajského súdu podal mimoriadne dovolanie.
Najvyšší súd SR po oboznámení sa s napadnutým rozsudkom, spisovým matxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxembra 2000, sp.zn. 11 S 126/00-15/11 S 127/00 zrušil rozhodnutie žalovaného a nariadil správnemu orgánu doplniť dokazovanie a dôkladne sa zaoberať otxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxn bol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Zo spisu je zrejmé, že správny orgán dal vyhotoviť iba geometrický plán (z 2. marca 2001 č. 515/2001), ktorý však vychádzal zo záverov, ktoré boli uvedenx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxl jeho predchádzajúce rozhodnutie v tejto veci.
Nevydanie časti parcely o výmere 3 062 m2 v katastrálnom území Hosťovce oprávneným osobám zdôvodnil sxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxly ako spevnená asfaltová plocha s parkoviskom, hracie plochy, pieskovisko, detské ihrisko, prístrešok. Na tejto ploche je vybudovaná žumpa, studňa x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxodnil nevydanie časti pozemku jeho označením v katastri nehnuteľností ako kultúra - zastavaná plocha a odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdil. Krxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelom preverenia nutnosti použiť ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o pôde, po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia s právneho orgánu súdom, bolo správnxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxanie nehnuteľnosti podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o pôde odôvodňuje kultúrou pozemku, zapísanou v katastri nehnuteľností, nie je podľa názoru Najvyšxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemok označený v katastri nehnuteľností.
Podľa § 3 ods. 4, § 32 ods. 1, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je spxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx prípade sa týmito základnými zásadami správneho konania správny orgán v konaní nespravoval a napriek tomu súd napadnuté rozhodnutie potvrdil.
Parcxxx x xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Nachádzajú sa na nej voľné plochy zarastené trávou, ako to vyplýva z fotografií doložených k odvolanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxskemu využitiu pozemku, čo je všeobecne známa skutočnosť. Také stavby ako žumpa, studňa alebo cesta cez pozemok síce sťažujú, ale neznemožňujú poľnohxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmku označeného ako parcela v katastrálnom území Hosťovce. Vydaniu časti pozemku nebránila ani potreba zachovať detské ihrisko pre materskú školu, kexxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxcitou 60 detí. V tejto súvislosti treba poukázať aj xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa ktorej je odporúčaná plocha ihriska pre jedno dieťa v materskej škole 10 m2. Tento dôkaz si v zmysle § 250q ods. 1 OSP mohol vyžiadať aj krajský súd.
Okxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxrávnom orgáne, a správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava.
Krajský súd konal ako s povinnou osobou so starostom obce Hosťovce, čo dokazuje záxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxýva, že vlastníkom parcely o výmere 3 062 m2 v katastrálnom území Hosťovce je Slovenská republika - Okresný úrad Z.M. Štatutárnym orgánom Okresného úraxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Z.M. v konaní, ktorého predmetom bol návrh - opravný prostriedok proti rozhodnutiu Okresného úradu Z.M., odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxise na č. l. 10 pre vedúceho odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva tohto úradu, sa týka zastupovania správneho orgánu, ktorý rxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xreto súd zrušil rozsudok Krajského súdu v N. z 9. apríla 2002 č. k. 11 S 48/01-15 a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. Úlohou krajského súdu bude dxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov je jedným z reštitučných zákonovx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo skutkového stavu veci bola dôvodom na zrušenie rozsudku krajského súdu na základe podaného mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora Slovenxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxznačne zakotvuje, že účastníkmi konania sú tí, ktorí sú nimi v konaní na správnom orgáne a správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava.
Identifikačné číslo ASPI: JUD33102SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:M - Sždov 13/02
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:01.09.2003
 
Názov:Vydanie nehnuteľnosti podľa zákona o pôde
 
Prameň:ZSP. v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2003 na strane 155.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 70/2003
Prameň (celý názov):ZSP. - Zo súdnej praxe


Vzťah k:99/1963 Zb.: §250m ods.3; 99/1963 Zb.: §250q; 99/1963 Zb.: §250r; 71/1967 Zb.: §3 ods.4; 71/1967 Zb.: §32 ods.1; 71/1967 Zb.: §46; 50/1976 Zb.: §43; 229/1991 Zb.: §1 ods.1 písm.d);
 
Oblasť:SPRÁVNE PRÁVO;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;Zmiernenie následkov majetkových krívd. "Reštitúcia";Súkromné vlastníctvo pôdy;