Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

Obdo V. 46/2001 Ochrana obchodného mena

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxo neoprávnenému užívateľovi môže iba ten, kto používa obchodné meno právom. Takáto ochrana preto nepatrí tomu, kto sám nepoužíva svoje obchodné meno oxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s r.o. Martin sa domáhala podanou žalobou ochrany svojho obchodného mena proti obchodnej spoločnosti MOTORY, a.s. pôvodne so sídlom v M., neskôr v T.T. x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxaním dopúšťa nekalosúťažného konania, pretože vyvoláva nebezpečenstvo zámeny.
Krajský súd, ktorý vo veci konal ako súd prvého stupňa podľa § 9 ods. 3 xxxxx xx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, aby bol žalovaný zaviazaný zdržať sa neoprávneného používania obchodného mena MOTORY, odstrániť závadný stav úpravou obchodného mena, aby neobsahxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa od právoplatnosti rozhodnutia. Súčasne žiadal poskytnutie primeraného zadosťučinenia v peniazoch v sume 200 000 Sk. Rozhodol tak s odôvodnením, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo, že prioritu v používaní obchodného mena má spoločnosť TS MOTORY, spol. s r.o. Martin, ktorá vznikla 22. júna 1994. Žalovaný, ktorý vznikol 14. apríla xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxužíva vo svojom obchodnom mene označenie MOTORY oprávnene, pretože ho mala zapísané v obchodnom registri najskôr.
Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxil tak, že uložil žalovanému povinnosť zdržať sa neoprávneného používania identického obchodného mena MOTORY, odstrániť závadný stav vzniknutý jehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxučinenia vo výške 200 000 Sk rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a v časti o nepoužívanie žiadnej kombinácie a podoby slova Mxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx a) OBZ. Podľa vykonaného dokazovania žalobca vznikol 6. decembra 1994, žalovaný 23. júna 1997, pričom označil svoju spoločnosť obchodným menom totoxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi v rovnakom odbore. Právom používané obchodné meno podnikateľa požíva absolútnu právnu ochranu a oprávňuje ho domáhať sa ochrany proti každému, kto dx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxeho zákazníka o vzniku jeho spoločnosti, zaoberajúcej sa elektrickými agregátmi známymi pod názvom Z. od firmy MOTORY, spol. s r.o. pod novým názvom D. x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xarazitovania na povesti podľa § 48 OBZ. Pri vyvolaní nebezpečenstva zámeny nie je pritom ani potrebné, aby išlo o použitie obchodného mena, ktoré je v zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxámky sama nevylučuje, že sa majiteľ jej používaním dopúšťa nekalej súťaže. Odvolací súd s odkazom na uvedené dospel k záveru, že žalobca sa opodstatnenx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxsti napadnutý rozsudok podľa § 220 OSP zmenil tak, že žalobe vyhovel. Pretože žalovaný v priebehu konania zmenil svoje sídlo, v prípade použitia dostaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxť slovo MOTORY v akejkoľvek podobe a kombinácii, odvolací súd napadnutý zamietajúci výrok rozsudku súdu prvého stupňa potvrdil podľa § 219 OSP ako vecxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xejto časti preto odvolací súd podľa § 221 ods. 1 a 2 OSP napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Rozhodnutie odvxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podal žalovaný dovolanie s návrhom, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu v tejto časti zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, pretože vychádzx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxnané právo používať jeho obchodné meno MOTORY, a.s., pretože prioritu v jeho používaní má spoločnosť TS MOTORY, spol. s r.o. M. a žalovaný prijal svoje mxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxkom súde v Ž. pod sp.zn. 19 Cb 1025/97 proti žalovanému MOTORY, spol. s r. o. Bola jej priznaná priorita v používaní tohto mena a žalovaný bol povinný svoje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu túto skutočnosť nevzalo do úvahy.
Žalobca sa na dovolanie nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako dovolací súd (§ 10a ods. 2 OSP) po zistxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu, v ktorom bol jeho výrok napadnutý (§ 242 ods. 1 OSP) a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.
Pre konanie na doxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa, vyhovel návrhu žalobcu MOTORY, spol. s r.o. M. IČO 31 619 711, s vznikom 6. decembra 1994 a uložil žalovanému MOTOxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odstrániť závadný stav a podať príslušnému registrovému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri. Rozhodol tak po zistení, že účastníci majú taxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxosť v oblasti spaľovacích motorov, vývoj, výrobu a predaj aplikácií spaľovacích motorov, vývoj, výrobu a predaj elektrických zdrojových agregátov, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxcích motorov alebo ich aplikácií v spojení s technickými alebo technologickými zariadeniami, ako aj ich náhradnými dielmi, overovanie výrobkov v oblxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxva nebezpečenstvo zámeny, čím sa dopúšťa nekalosúťažného konania v zmysle § 47 písm. a) OBZ, ktoré zákon zakazuje. Nevzal však do úvahy skutočnosť, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx preto sa dovolací súd nestotožňuje s jeho záverom, že žalobca, ktorý, ako už bolo uvedené, vznikol až následne 16. decembra 1994, používa svoje obchodnx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx bol vydaný v právnej veci žalobcu TS MOTORY, spol. s r.o. M., IČO 31 611 460, so vznikom 28. júla 1994 proti žalovanému MOTORY, spol. s r.o. M., IČO 31 619 711x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxORY, spol. s r.o. Znamená to, že tento žalovaný, ktorý je žalobcom v dovolacom konaní, už sám nie je oprávnený používať obchodné meno MOTORY, preto sa nemxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, ako už bolo uvedené, ani v čase začatia tohto konania nepoužíval svoje obchodné meno právom, vzhľadom na prednostné právo spoločnosti TS MOTORY, spolx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečenstvo zámeny alebo parazitovania na povesti, čo však vzhľadom na už uvedené dovolací súd nepovažoval za potrebné podrobnejšie skúmať.
Dovolacx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx preto ho podľa § 243b ods. 1 a ods. 2 OSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Pretože od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí aj výrok, ktorým odvoxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxm. b) OSP zrušil aj tento výrok odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xušiteľovi je možná buď žalobou podľa § 12 alebo podľa § 53 OBZ. Od účinnosti zákona číslo 500/2001 Z.z., ktorým bol zmenený a doplnený Obchodný zákonníxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xávadný stav, prípadne možno od neho žiadať vydanie bez dôvodného obohatenia, náhradu škody a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v pexxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je domáhať sa ochrany obchodného mena v konaní podľa § 12 OBZ, kedy stačí preukázať, že práva žalobcu boli dotknuté neoprávneným používaním obchodnéhx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxerálnej klauzule (§ 44 ods. 1 OBZ) a jednak v špecifickej skutkovej podstate vyvolania nebezpečenstva zámeny podľa § 47 písm. a) OBZ, kedy je potrebná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxodné meno oprávnene a že potreba ochrany aj v čase rozhodnutia trvá. Podľa ustálenej súdnej judikatúry zameniteľnými sú obchodné mená so zhodným dominxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxelne sídlo pri zhodnom predmete podnikania môže mať prípadnú rozlišovaciu schopnosť, ak je súčasťou obchodného mena. Z tohto hľadiska je obchodné menx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxého mena a navyše žalovaný v priebehu konania premiestnil svoje sídlo do M., kde sa nachádza aj sídlo žalobcu. V konaní však bolo preukázané, že žalobca nxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxbca nepoužíva svoje meno oprávnene, a preto sa nemôže úspešne domáhať ani jeho ochrany. Navyše v čase rozhodovania dovolacieho súdu už neexistovala anx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx meno práve v dôsledku časovej priority iného podnikateľa.
Identifikačné číslo ASPI: JUD33054SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Obdo V. 46/2001
Druh:Rozsudok (Ro)
Zo dňa:01.03.2003
 
Názov:Ochrana obchodného mena
 
Prameň:ZSP. v čísle vydania (zväzku) 2 ročník 2003 na strane 47.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 22/2003
Prameň (celý názov):ZSP. - Zo súdnej praxe


Vzťah k:513/1991 Zb.: §12; 513/1991 Zb.: §47 písm.a);
 
Oblasť:OBCHODNÉ PRÁVO;Obchodné meno. Obchodná firma;Nekalá súťaž;