5 Obo 98/99

Ochrana obchodného tajomstva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanoxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
x
xxxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uzavrela s objednávateľom (verejnoprávnym médiom) zmluvu o dielo, ktorým bola príprava a výroba cyklu televíznych relácií. Zmluva obsahovala ustanxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtva. Nesmú ich preto sprístupniť tretím osobám, ani použiť pre iné účely, než splnenie zmluvného záväzku. Po zverejnení určitých častí zmluvy vrátane xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvateľom diela podal zhotoviteľ proti objednávateľovi (odporca v I. rade), aj proti vydavateľovi denníka (odporca v II. rade) žalobu, ktorou si uplatnxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx bod 4 OSP) rozsudkom zo dňa 30. septembra 1998 rozhodol tak, že odporcu v I. rade zaviazal zaplatiť navrhovateľovi 150 000 Sk s 15%-ným úrokom od 6. aprílx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xrovy konania vo výške 16 830 Sk.
V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že súd z predložených dokladov zistil, že odporca v II. rade, ako vydavateľ denníka uvexxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xmluva o dielo dňa 12. októbra 1993 a ktorej predmetom je scenáristická príprava a následná výroba cyklu televíznych relácií pod pracovným názvom "Vežaxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxania navzájom zverili, sú dôverné, tvoria obchodné tajomstvo firmy, z ktorého dôvodu sa zaviazali nesprístupniť tieto informácie tretím osobám, ani xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxeniu práva na obchodné tajomstvo došlo tým, že odporca v I. rade neoprávnene sprístupnil dôverné informácie, ktoré sa dozvedel z obsahu zmluvy uzavretxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x3 Obchodného zákonníka, priznal navrhovateľovi právo na primerané zadosťučinenie vo výške 150 000 Sk s 15%-ným úrokom od 6. apríla 1995 až do zaplatenxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxetože splnenie a trvanie uvedených podmienok spolu je predpokladom vzniku a trvania práva navrhovateľa na obchodné tajomstvo ako absolútneho xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xňa 27. novembra 1998 proti tej časti, ktorou bol návrh zamietnutý a žiadal rozhodnúť tak, že odporca v II. rade je povinný zaplatiť navrhovateľovi primexxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu, že nie sú splnené podmienky dané ustanovením § 17 Obchodného zákonníka, sa navrhovateľ nestotožnil. Za skutočnosť obchodnej povahy v súlade s ustaxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxrobu relácie, ktoré sú taktiež dôvernými informáciami, spadá jednoznačne do pojmu obchodného tajomstva. S odkazom na ustanovenie § 19 Obchodného záxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx navrhovateľa na obchodné tajomstvo odporcom v I. rade zanikli podmienky potrebné na trvanie práva na obchodné tajomstvo, navrhovateľ zásadne nesúhlxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné informácie, ktoré ešte stále spĺňali všetky podmienky, ktoré zákon na ich ochranu vyžaduje. Konaním odporcu v I. rade, teda porušením, sa predmetné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xýmto okamihom ešte v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupnými. Bežne dostupnými sa stali práve až na základe konania odporcu v II. rade ich zverxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xa predmetné dôverné informácie stali bežne dostupnými nielen v bežných kruhoch, ale aj v širokej verejnosti. Preto podľa názoru odvolateľa, rušiteľoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxané zadosťučinenie voči odporcovi v II. rade opodstatnené.
Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa ustanovenia § 212 ods. 1 OSP, § 214 xxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtázkou je posúdenie, či okamihom sprístupnenia dôverných informácií vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom v I. rxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxného tajomstva zaniklo právo navrhovateľa na ochranu tohto obchodného tajomstva, alebo či jeho právo trvá naďalej, aj keď tieto dôverné informácie sú xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verejnosti zverejnením v denníku S.
Zo zmluvy o dielo, uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom v I. rade, na ktorej bod č. VIII sa navrhovateľ odvolávxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ani ich nepoužiť na iné účely, než na plnenie zmluvného záväzku podľa tejto zmluvy.
Pojem "obchodné tajomstvo" v ustanovení § 17 Obchodného zákonníxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxkým ostatným. Režim iných nechránených nehmotných statkov môže byť predmetom obchodného tajomstva iba v prípade, že spĺňa jeho pojmové znaky vymedzexx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxané, také, ktoré jednoznačne napĺňajú všetky pojmové znaky uvedené v § 17 Obchodného zákonníka. Tým sa obchodné tajomstvo odlišuje od dôverných infoxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, v ktorom sa zaoberal hospodárnym efektívnym konaním odporcu v I. rade, a posudzoval, či zmluvy, ktoré uzavrel odporca v I. rade s inými podnikateľskýmx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmov, ktoré odporca v I. rade kupuje, a zároveň tým, či (keďže dohodnutá cena programov je podľa odporcu v II. rade príliš vysoká) nepoberá odporca v I. radx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxstva.
Prvou spornou otázkou je, či dojednania v zmluve o dielo, uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom v I. rade, ktoré obidve zmluvné strany označixx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu pre vyriešenie súdneho sporu je, či dojednanie v zmluve, v danom prípade konkrétne dojednanie týkajúce sa výšky ceny a spôsobu jej výpočtu v príslušnox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxíka je predmetom práv náležiacich podniku, respektíve jeho obchodným majetkom podľa ustanovenia § 5 a 6 Obchodného zákonníka. V danom prípade o takéxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx zmluvné strany dojednania zmluvy, v danom prípade zmluvy o dielo v článku VIII, označili za také, že všetky informácie, ktoré si pri uzavieraní tejto zmxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka.
V zmysle uvedeného zdôvodnenia odvolací xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxďže dojednania v zmluve o dielo netvoria predmet obchodného tajomstva patriaceho navrhovateľovi a ani nespĺňajú pojmové znaky obchodného tajomstva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xajiteľ obchodného tajomstva, t.j. osoba, do ktorej podniku patrí toto jej absolútne právo. V danom prípade aj keby označené údaje spĺňali pojmové znakx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxhu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že konajúci súd návrhu voči odporcovi v I. rade vyhovel s odkazom na ustanovenie § 51 Obchodného zákonníka, ktorýx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxčnosti možno kvalifikovať ako obchodné tajomstvo, zvyčajne ich možno využiť aj v súťaži, ale v danom prípade o takéto skutočnosti nejde. Na dojednania x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tieto informácie poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
Zo žiadneho dokladu založeného v spise xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xI. rade vedel, že tieto údaje, ktoré zverejnil, sú dôvernými informáciami navrhovateľa považovanými navrhovateľom za obchodné tajomstvo. Z obsahu čxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnania odporcu v I. rade.
Odporca v II. rade tým, že uverejnil informácie, označené navrhovateľom a odporcom v I. rade za dôverné, neporušil ani zákaz vyxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xakto ustáleného skutkového a právneho stavu dospel odvolací súd k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nemožno vyhovieť, a rozhodnutie súdu prvého stupxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxmstvom sú podľa jeho zákonnej definície, ktorá je obsiahnutá v ustanovení § 17 OBZ, všetky s podnikom súvisiace skutočnosti obchodnej, výrobnej alebx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxe aj zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. Predmetom obchodného tajomstva teda môže byť čokoľvek, čo je podnikateľsky využiteľné a spĺňa uvedené pojxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxá skutočnosť mohla tvoriť obchodné tajomstvo, ak jeho ďalšie pojmové znaky nespĺňa. Preto aj keď podnikatelia v zmluve prejavili vôľu, aby určité infoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xchranu podľa § 53 až 55 v spojení s § 20 OBZ.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR