2 Sž - o - KS 221/04

Právna spôsobilosť

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx Slovenskej republiky
z 31. januára 2005, sp.zn.
2 Sž-o-KS 221/04
)
Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 104 ods. 1 v spojení s § 246c O.s.p. zastxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xímskokatolícka cirkev - farský úrad O., zastúpený farárom Ladislavom B. Krajský súd vyslovil názor, že právnu subjektivitu, pokiaľ ide o Rímskokatolxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx že v konaní bol za účastníka označený ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania.
Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca, ktorý ho xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxskej republike, spor sa týka farnosti so sídlom v O., zastúpenej farárom Ladislavom B. Vytýkal, že krajský súd sa nepokúsil odstrániť nesprávne označexxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxev v Slovenskej republike. Mal za to, že nepresnosť v označení inak nepochybného účastníka v procesnoprávnych vzťahoch nemôže spôsobiť tak závažný náxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxneho označenia účastníka v konaní a bez poskytnutia lehoty na opravu podania konanie ihneď zastavil.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvoxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx. 2 písm. c) O.s.p.] a dospel k záveru, že podanému odvolaniu treba vyhovieť.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v danej veci posudzoval správnosť označenia xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxve, nie sú špeciálne ustanovenia upravujúce skúmanie všeobecných podmienok konania, správne posudzoval podanú žalobu z hľadiska skúmania podmienox xxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť alebo iba o nepresné označenie účastníka konania a teda vadu odstrániteľnú. Uvedené posxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxse podania žaloby) neexistujúca právnická osoba, nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľný nedostatok (podmienka) konanxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx iný subjekt, ktorý má právnu (a teda aj procesnú) spôsobilosť. Ak by žalobca, označený v žalobe, už v čase podania žaloby neexistoval, nemohol by byť účaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxho neodstrániteľného nedostatku nasleduje postup podľa § 104 ods. 1 prvá veta O.s.p. a súd musí konanie zastaviť. Ak je však z obsahu podania (žaloby) jxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpu podľa § 104 ods. 1 prvej vety O.s.p. postačí oprava uvedeného formálneho pochybenia. Posudzovanie spôsobilosti právnických osôb je niekedy obtiaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx od spôsobu jej vzniku, a to buď zo zákona, obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacej listiny, stanov a pod.
Právny režim cirkví a nábxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov (ďalej len "zákon").
Podľa druhej časti uvedeného zákona (§ 4 - 19 Cirkvi a náboženské spoločnosti) cirkvou alebo náboženskou spoločnosťox xx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxde vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Právna spôsobilosť je v § 4 ods. 3 zákona upravená tak, že cirkvi a nábožensxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxetia časť zákona (§ 10 - 21 Registrácia cirkví a náboženských spoločností) stanovuje v § 13 ods. 1, písm. a) až g), že k návrhu na registráciu sa prikladá zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnosti; orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia a oprávnenia; spôsob ustanovovania osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť a ich odvolávanie; záklaxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxj spoločnosti; spôsob schvaľovania základného dokumentu a jeho zmien; útvary, ktoré majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx alebo na základe štátneho súhlasu, sa považujú za registrované podľa tohto zákona; ich zoznam je uvedený v prílohe tohto zákona, ktorá tvorí jeho súčasxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxna.
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxílohou uvedeného zákona) je uvedená pod bodom 13. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike.
Ako to vyplýva z citovanej zákonnej úpravy, cirkvi xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe za cirkev registrovanú podľa tohto zákona. Je teda právnickou osobou - má právnu spôsobilosť a v nadväznosti na ňu má aj spôsobilosť byť účastníkom konxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxjmé, ktoré jej útvary majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mene konať.
Otázka, ktorý útvar cirkvi má v jej mene v konkrétnom kxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x danej veci za cirkev konať, neprichádza do úvahy postup podľa § 104 ods. 1 prvej vety O.s.p., ale je potrebné, aby žalobca po výzve súdu takéto formálne poxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, je podľa § 4 ods. 3 zákona právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxnaní v mene žalobcu vystupovať, nie je pre posúdenie aktívnej legitimácie žalobcu určujúca. V prípade jeho nesprávneho označenia sa súd prvého stupňa xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxverom, že v konaní označený žalobca Rímskokatolícka cirkev nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, čo je nedostatok podmienky konania, ktorý nemožxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxo o odstrániteľný nedostatok v označení útvaru, ktorý má v konaní v mene žalobcu vystupovať.
Preto bolo potrebné napadnuté uznesenie krajského súdu pxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxný (§ 226 O.s.p.).