Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

5 Cdo 109/03 Podnikanie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxkateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 26. novembra 2003, sp.zn.
5 Cdo 109/03
)
Okresný súd Banská Bxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxkonníka práce, danou žalobcovi žalovaným listom zo 17. novembra 2000. Zároveň rozhodol o zamietnutí protinávrhu žalovaného a o povinnosti žalovanéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od vzniku pracovného pomeru u žalovaného nevystupoval ako podnikateľ a nebol ani členom riadiacich a kontrolných orgánov takých právnických osôb, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxásenie z 29. februára 2000 nemožno považovať za nepravdivé. Vzhľadom na to neboli u neho dané dôvody pre výpoveď z pracovného pomeru.
Krajský súd v Bansxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania 3 354,- Sk do rúk jeho právneho zástupcu do troch dní a samostatným výrokom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxrmi, že žalobca nevykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského alebo iného oprávnenia a ani ako spoločník obchodných spoločností, keďxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtri ako konateľ obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá v čase od vzniku jeho pracovného pomeru u žalovaného až do dania výpovede už fakticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľskú činnosť.
Výrok o pripustení dovolania odvolací súd odôvodnil tým, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, a to v otázkach, či pxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxskej činnosti možno rozumieť samotný fakt, že obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, i keď aktívnu činnosť už nevykonáva, ale robí krokx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xak, že samotná účasť spoločníka v obchodnej spoločnosti nie je vykonávaním podnikateľskej činnosti, pretože nespĺňa znaky podnikania v zmysle ustanxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa rozumieť aktívnu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxmedzených dovolacích otázkach. Poukázal na nejednotné rozhodovanie súdov v tomto smere a na to, že stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxadiska, nie však aj z hľadiska pracovno-právneho.
Žalobca vo vyjadrení k dovolaniu navrhol tento mimoriadny opravný prostriedok ako nedôvodný zamixxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xovinnosti skúma iba vady uvedené v § 237 O.s.p. a iné vady konania len vtedy, pokiaľ by mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Tieto však neboli xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxípustnosť vyslovil vo svojom potvrdzujúcom rozsudku odvolací súd, ktorý zároveň v dôvodoch rozsudku vymedzil otázky po právnej stránke zásadného výxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx iba v konkrétne vymedzených otázkach, pre ktoré bolo dovolanie pripustené. Dovolací súd preto skúmal v dovolacom konaní vecnú správnosť napadnutého xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx93 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení platnom v čase dania výpovede žalobcovi žalovaným zakazovalo pracovníkom tejto inxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xýkon vlastnej podnikateľskej činnosti.
Podobný zákaz obsahovalo aj ustanovenie § 73 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v znení platnom v čase dania výpovede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť a podnikateľskú činnosť mohli vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlaxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v uvedených ustanoveniach, odvolací súd správne vychádzal z definície podnikania obsiahnutej v ustanovení § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxku, a z definície podnikateľa obsiahnutej v odseku 2 tohto ustanovenia, podľa ktorého podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podľa osobitných predpisov a
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Správxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx zákonníka, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z jeho kapitxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho rozsudku.
Rovnako správny je aj právny záver odvolacieho súdu, podľa ktorého pod vykonávaním, resp. prevádzkovaním podnikateľskej činnosti pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxvnickej osoby v obchodnom registri, a teda len jej samotné právne postavenie ako podnikateľského subjektu (podnikateľa) pre aplikáciu ustanovenia § xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxžitie uvedených ustanovení vyžaduje skutočný výkon, resp. prevádzkovanie podnikateľskej činnosti právnickou osobou, teda vyvíjanie aktivít smerxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 36/2002, v zmysle ktorého len samotné oprávnenie na výkon poxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxklade takéhoto oprávnenia a majetková účasť v obchodnej spoločnosti sama o sebe nie je podnikaním, ale formou dispozície s vlastným majetkom.
So zretxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxcom konaní priznal dovolací súd podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 a § 243b ods. 4 O.s.p. náhradu trov dovolacieho konania pozostávajúcich z odmexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy č. 163/2002 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, t.j. vo výške jednej desatiny výpočtového základu, ktorým je prxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daň z pridanej hodnoty 295,- Sk (23% zo sumy 1 281,- Sk podľa § 22 ods. 3 uvedenej vyhlášky), a z paušálnej náhrady 128,- Sk (podľa § 19 ods. 3 uvedenej vyhlášxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD32492SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:5 Cdo 109/03
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:26.11.2003
 
Názov:Podnikanie
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2005 na strane 24.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 47/2005
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:513/1991 Zb.: §2 ods.1; 311/2001 Z.z.: §73 ods.3-4;
 
Oblasť: