Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

1 Cdo 90/2004 Vada žaloby

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x x0 O.s.p. žalovaným, ide len o vadu žaloby, ktorú súd odstráni buď sám alebo postupom podľa ustanovenia § 43 O.s.p.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovensxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. s odôvodnením, že žalobca podal žalobu proti organizačnej zložke bez právnej subjektivity, ktorý nedostatok podxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xčastníkov nemá právo na náhradu trov konania s poukazom na ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p.
Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný proxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxsm. b) O.s.p.]. V odôvodnení svojho uznesenia odvolací súd uviedol, že z obsahu spisu vyplýva, že konanie bolo zastavené s poukazom na § 104 ods. 1 veta prxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxbjektivitu. Pokiaľ odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal PRIMA ZDROJ holding, a.s., so sídlom v P.B., (inak spoločnosť s právnou subjektxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Žiadal jeho zrušenie a vrátenie veci krajskému súdu na ďalšie konanie. Namietal, že rozhodnuxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x6010413, teda voči nemu. Pokiaľ bolo konanie na súde prvého stupňa zastavené, bolo chybou žalobcu, že nepodal proti tomuto výroku odvolanie.
Žalobca xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xodané včas osobou na tento procesný úkon oprávnenou, preskúmal ním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu v medziach určených ustanovením § 242 ods. 1 Oxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxím možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Občiansky súdny poriadok pripúšťa dovolaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx O.s.p. aj taký postup súdu v konaní, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť pred xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxdu ide aj v prípade, ak odvolací súd nesprávne odmietne odvolanie ako podané neoprávnenou osobou [§ 218 ods. 1 písm. b) O.s.p.].
V danej veci o takýto príxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxločnosť Spiš, S.N.V., IČO: 36010413. Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trnava je v oddiele Sa vo vložke č. 327/R zapísaný subjekt PRIMA xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxnania musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.
Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu (§ 9 ods. 2 Obchodného zákonníka).
V danej veci spôsob označenia xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxé. Za úplným obchodným menom spoločnosti nasleduje označenie Obchodná spoločnosť Spiš; žalobca tým zrejme mal v úmysle upresniť, ktorej organizačnex xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxípadoch bude uvedenie sídla za obchodným menom dôležitým rozlišovacím znakom voči inému subjektu rovnakého obchodného názvu (§ 10 ods. 1 Obchodného zxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxbudzovalo pochybnosť o tom, či má byť Obchodná spoločnosť Spiš účastníkom, alebo sa týmto označením len podáva bližšia informácia o tom, že sa spor tejtx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyzvať, aby nepresnosť v označení odstránil a žalovaného označil správne alebo túto nepresnosť odstrániť sám, pretože si nevyžadovala žiadnu procesxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxor týka, nie je to dôvod na zastavenie konania.
Žalobca však v danom prípade odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ktorým zastavil konanie, nexxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxím žalovaný, ktorý je subjektom práv a povinností (§ 19 O.s.p.) a bol účastníkom konania. Ak napriek tomu odvolací súd jeho odvolanie odmietol ako podanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxm na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zrušil podľa § 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou O.s.p. a vec mu vrátxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD32491SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:1 Cdo 90/2004
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:23.11.2004
 
Názov:Vada žaloby
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2005 na strane 21.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 46/2005
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §19; 99/1963 Zb.: §43; 99/1963 Zb.: §90; 99/1963 Zb.: §237 písm.f; 513/1991 Zb.: §2;
 
Oblasť: