I. ÚS 129/04

Všeobecne záväzné nariadenie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xx xx xxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxch osôb, aj prenesená normotvorná pôsobnosť obce (mesta) podľa čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je limitovaná čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxu Slovenskej republiky
sp.zn.
I. ÚS 129/04
z 12. novembra 2004 uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 279, pod č. 665/2004)
Úsxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. novembra 2004 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade čl. 4 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxx xx xxs. 1, 2 a 4, čl. 35 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 71 ods. 2 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky, s § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov, s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s § 34 ods. 1 a 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxákon o ovzduší) a takto
rozhodol:
1. Ustanovenie čl. 4 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina z 11. mája 1998 č. 43/1998 na ochranu ovzdušix xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xx x x x x x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx Slovenskej republiky, s § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 34 ods. 1 písm. d) x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky (ďalej aj "ústavný súd") uznesením z 9. júla 2004 č.k. I. ÚS 129/04-10 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.zx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxnom súde") na ďalšie konanie návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len "navrhovateľ") na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x. 43/1998 na ochranu ovzdušia na území mesta a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení doplnkov (ďalej aj "nariadenie") s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, x x xx xxx xx xxxx x x xx xxx xx xxxx x x x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a s § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xavrhovateľ v odôvodnení svojho návrhu uviedol, že všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 43/1998 na ochranu ovzdušia na území mesta a poplatkoch xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxce predmet tohto návrhu, nadobudol účinnosť 14. júna 2002. Mesto Snina napadnutým ustanovením nariadenia zakázalo vytvárať nové malé zdroje znečisťxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxouto formou nebolo oprávnené zákonom. Pôsobnosť obcí v oblasti ochrany ovzdušia a s tým súvisiacich poplatkov je preneseným výkonom štátnej správy, a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxá vydať všeobecne záväzné nariadenie za účelom určenia zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov [§ 34 ods. 1 písm. i) zákona o ovzduší], určenia náxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zakázať "vytváranie nových malých zdrojov znečisťovania ovzdušia odpájaním sa od jestvujúceho cxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx ako i určiť podmienky ich prevádzkovania [§ 34 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona o ovzduší]. Túto činnosť však musí vykonávať v rámci režimu zákona č. 71/196x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx znečisťovania ovzdušia, ale o každej žiadosti tohto druhu musí rozhodnúť individuálnym rozhodnutím. Iba týmto spôsobom možno zabezpečiť, aby žiadaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxsel, aby mohli slobodne podnikať bez nezákonných obmedzení, ako aj aby sa mohli svojho práva zriadiť a prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxovaniu obce o povoľovaní zriaďovania a užívania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakazuje subjektom práva aktivity, ktoré nie sú zakázané zákxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorujúcim ústave, pričom bez ohľadu na zmysel a účel práva podnikať obmedzuje jeho výkon, čo zakladá súčasne jeho nesúlad s čl. 13 ods. 1, 2 a 4 s použitím xxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rieši paušálne prostredníctvom nariadenia bez príslušného zákonného zmocnenia, dochádza tie ž k nesúladu s čl. 46 ods. 1 a s čl. 71 ods. 2 ústavy. Napaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxdom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby ústavný súd v danej veci takto rozhodol:
"Článok 4 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Snxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxx x, ods. 4, čl. 35 ods. 1, ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 71 ods. 2 vetou prvou ústavy, § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch, § 27 ods. 3 staxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xi trvá na ústnom pojednávaní v predmetnej veci.
Primátor mesta Snina svojím listom z 30. augusta 2004 sp.zn. výst. 684/946/La/04 oznámil, že "na ústnox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx konaní vedenom pod sp.zn. I. ÚS 129/04 netrvám na ústnom pojednávaní".
II.
Návrh bol prerokovaný podľa ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o ústavnom súde xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx na ochranu ovzdušia na území mesta a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení doplnkov bolo prijaté zákonným spôsobom, pričom účinnosť nadobudlo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx doplnok nadobudol účinnosť 14. júna 2002.
Záhlavie predmetného nariadenia a text napadnutého čl. 4 ods. 3 tohto nariadenia je nasledovný:
"Mestské xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxrane ovzdušia v znení zmien a doplnkov, zákona SNR č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadexx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA č. 43
(...)
DOPLNOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 43/1998 na ochranu ovzdušie na území mesta a poplxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxemného plánu sídelného útvaru Snina z roku 1985 a prijatej koncepcie tepelného hospodárstva Mesta Snina zakazuje vytvárať nové malé zdroje znečisťovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xolo posúdiť súlad napadnutého ustanovenia nariadenia s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, 2 a 4, čl. 35 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 71 ods. 2 prvou vetou ústavy, x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxx x x x xxxxxx x xxzduší.
Normotvornú xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx ustanovenia však neupravujú normotvornú právomoc obce nezávisle od ostatných ustanovení ústavy, preto obec pri jej uplatňovaní môže prijímať len všxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx súvisiace ustanovenia ústavy musí obec rešpektovať pri uplatňovaní normotvornej právomoci v zmysle čl. 68 a čl. 71 ods. 2 prvej vety ústavy, odpoveď zxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxaná, do úvahy prichádzajú ustanovenia čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy, tak ako sa ich správne dovolával navrhovateľ, ako aj čl. 13 ods. 2 ústavy. Ak sa totiž v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, pritom medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou lxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
Podľa § 6 ods. 2 prvej vety zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxým otázku, či napadnuté nariadenie bolo vydané na základe pôvodnej (originálnej) normotvornej pôsobnosti mesta, teda vo veciach územnej samosprávy xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxvia napadnutého nariadenia a z jeho obsahu je zrejmé, že toto nariadenie mesta Snina bolo Mestským zastupiteľstvom mesta Snina prijaté na základe prenxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxe obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxej správy všeobecne záväzné nariadenia. K tomu je potrebné výslovné zákonné zmocnenie na vydávanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti štáxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxmienky pre tvorbu všeobecne záväzného nariadenia, a dospel k záveru, že Mestské zastupiteľstvo mesta Snina pri vydaní predmetného "doplnku č. 1" narixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnosti podľa čl. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxipadal do úvahy zákaz "vytvárať nové malé zdroje znečisťovania ovzdušia odpájaním sa od jestvujúceho centrálneho zdroja tepla".
Z napadnutého ustaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxaním nových malých zdrojov znečisťovania ovzdušia odpájaním od existujúceho centrálneho zdroja tepla. Navrhovateľ preto dôvodne poukázal na porušxxxx xxx xx xxxx xx x x x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxtanovuje, že sa tak môže stať "na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd", pritom podľa čl. 13 ods. 2 ústavy "Medze záklxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyslovenú požiadavku doplniť ešte jeho inou požiadavkou zakotvenou v čl. 13 ods. 4 ústavy, podľa ktorej "Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxkretizovaným subjektom taký zákaz, ktorý neukladá žiadny zákon a na uloženie ktorého nebolo splnomocnené žiadnym zákonom, a preto postupovalo protixxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxnnosťou obce (mesta) zakladajú povinnosti fyzických a právnických osôb, aj prenesená normotvorná pôsobnosť obce (mesta) podľa čl. 71 ods. 2 ústavy jx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Uloženie zákazu, teda povinností v napadnutom ustanovení predmetného nariadenia mesta nemá oporu v žiadnom zákone v právnom poriadku Slovenskej repxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vo veciach ochrany ovzdušia vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie a podľa odseku 2 tohto ustanovenia oxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Snina na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie, pretože zakotvuje
expressis verbis
iba zákaz "vytvárať nové malé zdrxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xvzduší.
V petite svojho návrhu sa navrhovateľ domáhal aj toho, aby ústavný súd nálezom vyslovil, že napadnuté nariadenie sa dostalo do nesúladu s čl. 3x xxxx x x x x x xxx xx xxxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtil priamu súvislosť medzi napadnutým ustanovením nariadenia a označenými ustanoveniami ústavy a zákonov. Nad rámec uvedeného vyslovením nesúladu xxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xx x x x x x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ústavnoprávna ochrana.
Vzhľadom na uvedené dôvody ústavný súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa čl. 125 ods. 3 ústavx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxpadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústaxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxy uvedené v odseku 1 písm. b) a c), aj s inými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. d), aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.