4 Cdo 87/03

Občiansko-právny vzťah

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 24. septembra 2003, sp.zn.
4 Cdo 87/03
)
Okresný súx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že ani jeden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vykonaným dokazovaním mal preukázanéx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxa a ktorých výška nebola medzi účastníkmi konania sporná. Vzhľadom na námietku premlčania vznesenú žalovanou a rozdielnu úpravu premlčacích lehôt upxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxko-právny alebo obchodno-právny vzťah. Dospel k záveru, že tento vzťah založený zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z 1. apríla 1988 je vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxujúcou zdravotnú starostlivosť a žalovaná je právnickou osobou zriadenou podľa zákona č. 273/1994 Z.z. za účelom vykonávania zdravotného poistenixx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xch podnikateľskej činnosti. Žalobu žalobkyne na zaplatenie poplatku z omeškania vyúčtovaného faktúrami č. 30007/99 a č. 30008/98 za oneskorenú úhraxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx poplatok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr, ktorých splatnosť nastala po 19. decembri 1988. Vo zvyšku, t.j. u faktúr, ktorých splatnosť nastala xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxla podaná na súde až dňa 19. decembra 2001, zamietol.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 28. novembra 2002, sp.zn. 12 Co 2xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xo výroku o zamietnutí časti žaloby a o práve na náhradu trov konania rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žalovanej nepriznal právo na náhradu trov odvxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xalobkyňa si nárok uplatňovaný v tomto konaní uplatnila už skôr aj žalobou podanou dňa 29. marca 2000 na Okresnom súde Bratislava 1. Túto skutočnosť povaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia súdom prvého stupňa podľa Občianskeho zákonníka a obsahu uzavretej zmluvy. Žalobkyňa je štátnou príspevkovou organizáciou a nie je podnikateľom x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xdravotného poistenia a činností s tým súvisiacich (§ 37 zákona) a s prostriedkami získanými zo zdravotného poistenia nesmie v zmysle § x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxi prostriedkami. Z toho odvolací súd vyvodil, že nepodniká tak, ako je to charakterizované v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. S poukazom na obsah právnehx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxutia žaloby z dôvodu vznesenia námietky premlčania a uplynutia trojročnej premlčacej doby v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka ako vecne správne potxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkov vyplývajúceho z poskytovania zdravotnej starostlivosti. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 odxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvolacieho súdu vo výroku, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa v časti zamietnutia žaloby, ako aj rozsudok súdu prvého stupňa v časti zamiexxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xísm. d) O.s.p. Namietala, že vzťah medzi účastníkmi konania je vzťahom obchodno-právnym. Žalovaná, ktorej postavenie je upravené ustanoveniami § 2x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a takto aj pôsobí. Bola toho názoru, že pri posúdení právneho vzťahu medzi účastníkmi konanix xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx získanými zo zdravotného poistenia nesmie podnikať a finančné prostriedky zo základného fondu nemôže použiť na splácanie úverov a nimi súvisiace finxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxn negatívne vymedzujú prípady, v ktorých nesmie použiť prostriedky zdravotného poistenia. S ostatnými prostriedkami môže podnikať a prostriedky zo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xredmetného právneho vzťahu. Toto jej tvrdenie podporuje aj ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení v znení do novely vykonanej zákonom č. 1xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxná sa k dovolaniu žalobkyne nevyjadrila.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podala včxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxiadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 242 ods. 1 O.s.p. x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxj časti z hľadiska jeho vecnej správnosti považuje dovolací súd za potrebné upozorniť, že vyslovením prípustnosti dovolania [§ 238 ods. 3 písm. a) O.s.xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxto prípade môže byť odôvodňované výlučne len nesprávnym právnym názorom, zaujatým v napadnutom rozhodnutí, a to práve v tej právnej otázke, ktorá viedxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xds. 2 písm. d) O.s.p.]. Ak nejde o vady uvedené v § 237 O.s.p., neprihliada na vady konania, ktoré neboli uplatnené v dovolaní, ibaže tieto vady mali za násxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxeniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niektorou zo závažných procesných vád vymenovaných v písmenách a) až g) tohto uxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, prípad odňatia možnosti účastníka pred súdom konať a prípad rozhodovania vylúčeným sxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx svojom dovolaní nenamietala, že by v konaní k uvedeným vadám došlo.
Odvolací súd pripustil dovolanie z dôvodu, že za otázku zásadného právneho významx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dovolania, ktorý má základ v tvrdení, že napadnutý rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 241 ods. 2 písm. d) O.s.p.] Keďže dovolateľ jx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxého v ustanovení § 241 ods. 2 písm. d) O.s.p., preskúmal dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu v napadnutej časti len z hľadísk tohto uplatneného dovolxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx.p. omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, ako mal spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxo upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxľov, obchodné vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľox xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodné záväzkové vzťahy vyplýva, že táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetkx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v § 1 uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxvotného poistenia,
c) zriadenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
d) zriaďovanie rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotnýxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých osobitnými predpismi a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi (§ x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstriedky zo základného fondu nemôže poisťovňa použiť na splácanie úverov a s nimi súvisiace finančné plnenia vyplývajúce z úverových zmlúv.
Najvyššx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeho vzťahu účastníkov konania, vyplývajúceho z poskytovania zdravotnej starostlivosti, náležitú pozornosť a na jej vyriešenie vykonali v potrebnox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxne v súlade s uvedenými zákonnými ustanoveniami odôvodnili. S ich závermi sa dovolací súd v celom rozsahu stotožňuje a v podrobnostiach na ne odkazuje.
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnania, účelu a predmetu činnosti žalobkyne spočívajúcej v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov, ako aj uvedených zákonných ustanovení treba ustáliť, že vzťah medzi účastníkmi konania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je vzťahxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxné zriadenie žalovanej podnikateľskými subjektmi, ako aj jej zápis ako inej právnickej osoby v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Najvxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonných ustanovení, nemôže byť predmetom podnikateľskej činnosti žalobkyne. Na posúdenie tohto ich právneho vzťahu, ako vzťahu občiansko-právnehxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxpadnými ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vzhľadom xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxné a keďže neboli zistené ani ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 písm. b) O.s.p., ktoré by mali za následok nesprávnosť dovolaním napadnutého rozhodnutxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxnaní úspešnej žalovanej vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalobkyni, ktorá v ňom úspech nemala (§ 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.sxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx