3 Cz 51/83

Doba splnění dluhu na návrh věřitele

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (8)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xomáhala vydání rozhodnutí, jímž by bylo ve smyslu ustanovení § 79 o. z. určeno, že dluh žalovaného vůči ní z důvodu půjčky v částce 5 000 Kčs je splatný dnex xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxtla žalovanému částku 3 800 Kčs. Podle druhé smlouvy z počátku roku 1977 žalovanému poskytla částku 1 000 Kčs. Bylo dohodnuto, že jí vrátí včetně úroků cexxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkyně přiměřená vzhledem k tomu, že žalovaný dluží navrhovatelce uvedenou částku již čtyři roky.
Okresní soud v Karviné rozsudkem žalobě vyhověl. Vyxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxe vzal za prokázané, že počátkem roku 1977 půjčila žalobkyně žalovanému dalších 1 000 Kčs na úhradu školného v autoškole. Dohodli se, že žalovaný celkovxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxení § 79 o. z. a dovodil, že lhůta splnění určená v souladu s návrhem žalobkyně není v rozporu s pravidly socialistického soužití za situace, kdy žalovanx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který na základě poučení odvolacího soudu v průběhu odvolacího řízení vznesl námitku promlčení práva žalobkyně domáhat se určení splatnosti dluhu.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxi je splatný dnem 31. 3. 1982. Žádnému z účastníků nepřiznal nárok na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud převzal skutková zjišxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxm majetkovým, jehož majetková povaha vyplývá z majetkového vztahu mezi účastníky řízení, ke kterému se upíná. Protože toto majetkové právo není uvedexx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xromlčecí době, která počíná dnem následujícím po uzavření smlouvy o půjčce. Dovodil dále, že v projednávané věci již tato lhůta u obou poskytnutých půjxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxální prokurátor ČSR, rozhodl, že uvedeným rozsudkem odvolacího soudu byl porušen zákon.
Podle ustanovení § 100 odst. 1 o. z. se právo promlčí, jestlixx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xmezení převodu nemovitostí, jakož i práva z vkladů na vkladní knížce nebo běžném účtu, pokud vkladový vztah trvá (§ 100 odst. 2 o. z.). xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxožený smlouvou o půjčce (§ 384, § 387 o. z.) je občanskoprávním vztahem, jehož obsah je dán vzájemnými právy a povinnostmi jeho účastníků, které jsou růzxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxiteli vrátit, tedy právo věřitele na pohledávku a povinnost dlužníka splnit dluh. Pouze právo věřitele na vrácení dluhu lze označit jako majetkové práxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx
x xxxxxxxxxxxx § 78 a § 79 o. z. jsou upraveny dvě zcela odlišné skutkové podstaty1). První z nich pamatuje na případy, kdy doba splnění nebyla dohodnuta ani jinak stanxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xoba splnění byla dohodou účastníků právního vztahu ponechána na vůli dlužníka a kdy věřitel může navrhnout, aby tuto dobu splnění určil soud podle okolxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé (tedy vymáhat zaplacení dluhu) ve smyslu ustanovení § 101 o. z. za zcela jiných podmínek.
Možnost vyvolání splatnosti závazku, daná věřiteli obecxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx 2 o. z.), nese s sebou současně i právo věřitele vymáhat splnění závazku. Může-li totiž věřitel sám vyvolat sám splatnost závazku, pak (objektivně posuxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxpadech je třeba považovat za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí doby ten den, který následuje po vzniku právního vztahu sjednaného na neurčitou doxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx právního vztahu, a nikoli den, kdy došlo ke splatnosti dluhu. V těchto případech tedy není běh promlčecí doby vázán na splatnost dluhu, jež nastává prvnxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xyla-li doba splnění dohodou účastníků právního vztahu ponechána jednoznačně na vůli dlužníka, je věřitel povinen přijmout plnění, jakmile mu bude dlxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxní § 78 o. z.); může jen navrhnout, aby ji určil soud. Jestliže se tak nestane, není dlužník povinen plnit a žalobní návrh požadující uložení povinnosti k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxo případech nemůže začít běžet xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí lhůty splatnosti určené takto soudním rozhodnutím. Dohoda o tom, že dobu splnění dluhu určí dlužník, může být rozličně motivována a podmíněna konkréxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xedy právní prostředek, jímž se věřitel může (pokud již nechce nadále čekat, až dobu splatnosti podle dohody určí sám dlužník) domoci toho, aby se jeho poxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze považovat za samostatné majetkové právo podléhající promlčení ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 o. z. Přijetí názoru o promlčitelnosti tohoto práxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxtí půjčky, aby zabránil nepříznivému důsledku spočívajícím v tom, že dluh nebude moci vymáhat, protože se mu promlčelo právo na určení jeho splatnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxi dluhu ponecháno jednoznačně na vůli dlužníka; vedl by k nedůsledné ochraně věřitele a možnosti obohacení se dlužníka na jeho úkor. Z vyložených důvodx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xačala běžet promlčecí lhůta k jeho vymáhání.
Odvolací soud při posouzení této projednávané věci vycházel z nesprávného právního názoru na povahu prxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo práva žalobkyně za situace, kdy promlčení nepřicházelo v úvahu. Porušil proto svým rozhodnutím zákon v ustanoveních § 5 o. s. ř., § 79, § 100 odst. 1, 2 a § xxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxk.