II. ÚS 60/02

Odmietnutie sťažnosti pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxs. 1 Ústavy Slovenskej republiky nemôže Ústavný súd Slovenskej republiky vysloviť porušenie základných práv a slobôd bez vzťahu ku konkrétnej fyzicxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxx xx xxxxx
x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xepubliky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Pravej Slovenskej národnej strany, zastúpenej komerxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xktóbra 2001 číslo 977/2001, ktorého realizáciou sa porušuje čl. 12 ods. 3 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky, a takto
rozhodol:
Sťažnosť Pravex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxj len "ústavný súd") bolo 8. februára 2002 doručené podanie Pravej Slovenskej národnej strany, zastúpenej komerčným právnikom JUDr. K.G. (ďalej len "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx.10.2001 č. 977/2001-43", ktorým požaduje od ústavného súdu prijať tento nález:
"Realizáciou článku 3 Metodického pokynu Ministerstva školstva Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spôsoby nátlaku, smerujúce k odnárodňovaniu.
Článok 3 Metodického pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 21.10.2001 číslo 977/xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxnia požaduje konanie pred ústavným súdom. Zdôvodňujúc včasnosť podania sťažnosti vychádza ústavný súd z predpokladu, že sťažovateľ požaduje konanix xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxane týchto základných práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Ústavný súd teda rozhoduje, či rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené záklaxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxva slobodne sa rozhodovať o svojej národnosti porušením zákazu uplatňovania všetkých spôsobov nátlaku smerujúcich k odnárodňovaniu. Ústavný súd uzxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxkej osobe, a nie aj k právnickej osobe, ktorú navrhovateľ reprezentuje.
Sťažovateľ namieta porušovanie čl. 12 ods. 3 druhej vety ústavy v časti zákazx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxslo 977/2001-43 (ďalej len "metodický pokyn").
Ústavný súd taktiež uzavrel, že keďže v konaní podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozhoduje o porušení základxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxek (všetkým), ktorého nerešpektovaním môže dôjsť k porušeniu základného práva upraveného v čl. 12 ods. 3 ústavy, ale prvej vety, a nie druhej, ktorú ozxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxealizáciu" článku 3 metodického pokynu bližšie nešpecifikuje, a to či ide o rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ústavný súd pri posúdení tejto forxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xiesta za údajom "národnosť", ktorý sťažovateľ zrejme považuje za realizáciu článku 3 metodického pokynu. Ústavný súd v tejto súvislosti uzavrel, že v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxnkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
Vzhľadom na vyššie uvedené ústavný súd odmietol sťažnosť navrhovateľa pre nedostatok zákonom predxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty