PL. ÚS 14/01

Právo byť účastníkom konania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx sa niekomu odobrala možnosť priamo presadzovať svoje práva v konaní, v ktorom sa o nich rozhoduje.
Nepostačuje, aby stavebný úrad sám kontroloval rešxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxať sa riadnej kontroly zákonnosti zásahu do jeho práv vrátane ústavných.
(Nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp.zn.
PL. ÚS 14/01
zo 7. marca xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xarca 2002 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxDr. E.V., Advokátska kancelária, B., na vyslovenie nesúladu § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákonx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Odôvodnxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxej republiky (ďalej len "navrhovatelia"), zastúpenej advokátom JUDr. E.V., Advokátska kancelária, B., na začatie konania o súlade § 78 ods. 1 zákona čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxtavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava").
Navrhovatelia žiadali, aby ústavný súd prijal nasledovný nález:
"Ustanovenie § 78 ods. 1 zákona čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxj republiky."
Svoj návrh odôvodnili takto:
"Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. účastníkom kolaudačného konania je len stavebník, a prípadne užíxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxnkrétnych situáciách môže dôjsť k tomu, že stavebníkom bude iná osoba ako vlastník pozemku. Vlastník pozemku je síce podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxniu svojich požiadaviek a pripomienok pôvodne uplatnených v stavebnom konaní, resp. voči vzniknutým odchýlkam alebo rôznym nesprávnostiam, ku ktorxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) logicky dochádza k vzniku osobitnej situácie. V jej dôsledku vlastník pozemku (bez jeho súhlasu by samozrejme nemohlo byť vydané stavebné povoleniex xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm) kvalifikované a nestranne posúdené, či vybudovanie stavby bolo uskutočnené v súlade so schválenou územnou a stavebnou dokumentáciou. Dôsledkom pxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxa dostal do nerovnoprávneho postavenia v porovnaní so stavebníkom, čo znamená, že mu je bez opodstatnených dôvodov priznaných menej práv ako by mu patrxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxtnejšie) uvedená právna úprava spôsobuje, že vlastníkovi pozemku nie je umožnené domáhať sa súdnej ochrany proti kolaudačnému rozhodnutiu, pretože xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx 2 O.s.p. Pritom je bez akýchkoľvek pochybností nesporné, že vlastník pozemku na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba, môže byť vo svojich subjektíxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx v súlade s ústavnými princípmi objektívne v tomto smere existujúcimi.
Vyššie uvedené a charakterizované nerovnoprávne a tým aj nepriaznivé postavexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xodstata takéhoto nepriaznivého postavenia spočíva v tom, že i keď čl. 46 ods. 1 ústavy každému priznáva právo domáhať sa ustanoveným postupom svojich xxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutím orgánu verejnej správy, obrátiť sa na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, v konkrétnom prípade kolaudačného rozhodnutia, nemaxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sa ich práv, resp. právom chránených záujmov.
Podľa názoru navrhovateľov je nesporné, že umožnenie riadnej, zákonom zaručenej účasti vlastníka pozxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxému záveru dospel aj Ústavný súd Českej republiky v náleze č. 95/2000 Sb. z 22. marca 2000, ktorý v identickej veci (rovnaké znenie § 78 ods. 1 zákona č. 50xxxxx xxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xyzval navrhovateľov na odstránenie nedostatkov návrhu a po ich odstránení návrh uznesením z 19. júna 2001 prijal xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxádza sa v ňom:
"V dôvodovej správe k napadnutému ustanoveniu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa uvádzxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxíkov kolaudačného konania v stavebnom zákone, ktoré je odchylné od všeobecnej úpravy účastníkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení a podľa projektovej dokumentácie. Kolaudačné konanie má overiť, či boli splnené kritériá, ktoré určil stavebný úrad v konaní o povolení stavby a v úxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxm iného aj to, či stavba nebude mať vplyv na životné prostredie, na život a zdravie osôb; toto zisťovanie nie je závislé na názoroch účastníkov konania.
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xozemku bol účastníkom konania, aby sa v kolaudačnom konaní opakovali prípadné námietky vlastníka pozemku, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxudačné konanie s konaním o dodatočnom povolení tejto zmeny a účastníkmi konania sú tiež tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla týkax xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a teda vlastník pozemku má postavenie účastníka konania. Pokiaľ by išlo o zmenu v účele užívania stavby (§ 85 ods. 1), táto vyžaduje rozhodnutie stavebnxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ktorých vlastnícke práva k pozemkom môžu byť rozhodnutím dotknuté.
Ak zmena nie je nepodstatná, stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby jej odstráxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxali na verejnom ústnom pojednávaní. Preto ústavný súd využil možnosti podľa § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o orgxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxe") a upustil od ústneho pojednávania, ktoré vzhľadom na charakter konania nemohlo prispieť k ďalšiemu objasneniu veci.
II.
Čl. 46 ods. 1 ústavy požxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx orgáne Slovenskej republiky.
Pre riešenie otázky súladu § 78 ods. 1 stavebného zákona s čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxdého domáhať sa svojho práva na súde alebo na inom orgáne Slovenskej republiky, ale aj právo byť účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje o jeho právach x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxm nemôže chrániť svoje práva a právom chránené záujmy. Zákonom možno stanoviť okruh účastníkov konania a postup domáhania sa práv, ale nemožno ním daný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxáva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.
Ak je obsahom práva podľa čl. 46 ods. 1 možnosť vyvolať svojím prejavom vôle konanie súdu alexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxo konanie inicioval subjekt práv, o ktorých sa koná.
Ústavný súd už vo svojom rozhodnutí sp.zn. I. ÚS 64/94 vyslovil: "Základnou požiadavkou zákona (zxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxj vôle svojho práva (ochrany svojho práva) na nezávislom a nestrannom súde." K tomu treba dodať, že vzhľadom na to, že čl. 46 ods. 1 ústavy zakotvuje nielxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xj na prístup ku týmto orgánom.
V Slovenskej republike sa zásada, že každý má právo byť účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje o jeho právach a povinnoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x č. 209, Les Saints Monastéres c. Grécko, z 1. septembra 1997, séria A č. 301-A) vzťahuje aj na správne konanie, a teda i na všetky typy stavebného konania vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxku ku tejto otázke uviedla: "... kolaudačné konanie musí prebiehať tak, aby sa zbytočne nezdržiavalo začatie užívania stavby, čo bolo hlavným dôvodom x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx x1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)."
Právo subjektu byť účastníkom konania, v ktorom sa koná o jeho právach, nie je absolútne a neobmedzxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxvolení odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky), alebo z verejného záujmu, ak sú splnené podmienky čl. 13 ods. 2, 3 a 4 ústavy. Vynechanie vlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aj s jeho účasťou. Snaha o urýchlenie konania jeho vynechaním môže byť motivovaná verejným záujmom na urýchlení začatia využívania hotových stavieb, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxránené záujmy takého vlastníka. Vyplýva to okrem iného aj z čl. 6 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zmluvné strany zavxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxdnutie o občianskych právach alebo povinnostiach alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia v primeranej lehote (Vocaturo c. Taliansko, x xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xa prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.
Zníženie počtu účastníkov kolaudačného konania skutočne môže viesť k jeho zjednodušeniu a zrýchlenixx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xonania však nepredstavuje taký silný a významný dôvod, aby vyvážil obmedzenie práva podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy vlastníkov pozemkov, ktorí nie sú stxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx rozhodovať aj o jeho právach. S výhradou extrémnych situácií živelnej pohromy, vojny etc., keď nie je možné uskutočniť "normálne" konanie, a iných príxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxť záporne.
Verejný záujem môže v konaní prevážiť nad vlastníckym právom, ale okrem extrémnych situácií nemôže odôvodniť to, aby sa niekomu odobrala mxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, sa ústavný súd riadil týmito právnymi úvahami.
Samotné hodnotenie druhej časti stavebného zákona zdanlxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxu obsahuje stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky, podľa ktorého je ochrana práv a záujmov vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, dostaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxkom. V stanovisku Národnej rady Slovenskej republiky v tejto veci sa okrem iného uvádza: "V kolaudačnom konaní sa overuje, či boli splnené podmienky, kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xritériá, ktoré určil stavebný úrad v konaní o povolení stavby a v územnom rozhodnutí, a teda je vecou tohto orgánu štátnej správy, aby splnenie svojho roxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxes, ktorého predchádzajúcimi fázami boli územné konanie a stavebné konanie. Jeho účelom je zistiť, či boli pri realizácii stavby rešpektované výsledxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxlaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení."
Účastníkom územného a stxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sa premietnu do rozhodnutí prijatých v územnom a stavebnom konaní, čiže do individuálnych právnych aktov. V kolaudačnom konaní sa koná o tom, či stavebxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxujmy vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, ktoré sú "chránené" rozhodnutiami prijatými v územnom a stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní už "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtov, hlavne stavebného povolenia. Obsahovo však ide aj o práva a oprávnené záujmy vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, a to o tie, ktorým bola poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxi, lebo i vlastník pozemku, ktorý nie je stavebníkom, by mal mať možnosť ich uplatňovať sám ako účastník konania. Nerešpektovanie územného rozhodnutix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx x xprávnených záujmoch vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, o ktorých sa konalo v územnom a v stavebnom konaní a bola im poskytnutá ochrana v rozhoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného povolenia. V praxi ide pravdepodobne hlavne o niektoré súčasti vlastníckeho práva a o práva, ktoré sú obvyklým predmetom susedských sporov. Vlasxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxahy hlavne pri stavbách, ktoré nie sú obytnými domami. Paradoxne tu má vlastník pozemku, ktorý nie je stavebníkom, slabšie postavenie ako vlastník susxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu v Hradci Králové, ktorý konal o veci, v ktorej "občan namietal, že nová komunikácia vybudovaná čiastočne na pozemkoch, ktoré sú jeho vlastníctvom, bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx a cez pozemky tretích osôb. Okrem toho neboli splnené ani ďalšie podmienky stanovené v konaní o umiestnení stavby. Preto bola stavba podľa názoru občanx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xšak jeho pripomienky, rovnako ako odvolací orgán, odmietol s odôvodnením, že nie je účastníkom kolaudačného konania v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jeho účastníkom je ten, koho práv a povinností sa konanie týka. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - ďalej len "zákon o správnom kxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxebné konanie, ktorého účastníkov určuje x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx dané konanie týka. Táto zásada je prelomená až v kolaudačnom konaní, z ktorého sú podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona vylúčení vlastníci pozemkov, ktorx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxemku, ktorý nie je stavebníkom, v kolaudačnom konaní namiesto neho, lebo občan má právo zúčastňovať sa kontroly zákonnosti zásahu do jeho práv včítane xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, v súlade s ktorou ústavný súd vyžaduje, aby ten, kto sa domáha ochrany svojich ústavných práv pred ústavným súdom, preukázal, že vyčerpal iné dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xodľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR orgánom štátu dochádza iba vtedy a v takom rozsahu, v akom sa ho oprávnená osoba prejavom svojej vôle samotná domáhala na orgáxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxy zákon ustanovil možnosť takéhoto domáhania sa.
Význam účastníctva v kolaudačnom konaní zvýrazňuje § 250 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xonaní koná aj o právach a povinnostiach vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, a tento podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona nie je účastníkom stavexxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nie je stavebníkom, domnieva, že bol rozhodnutím prijatým v kolaudačnom konaní poškodený vo svojich právach, tak má bez ohľadu na § 78 stavebného zákonx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxa možnosť vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, brániť sa súdnou cestou proti zásahom do jeho práv ani keď tieto zásahy spočívajú v kolaudačnom rxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, súdnej ochrany pred dôsledkami kolaudačného rozhodnutia spočívajúcimi v zásahu do jeho práv, ale zbavuje hx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxujmov v intenzite a spôsobom vyžadujúcim prijatie adekvátnych a účinných opatrení, musí tomu zodpovedať aj povaha právnych prostriedkov, ktoré takýxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxostriedok nemožno podľa názoru ústavného súdu považovať uvedené právne prostriedky podľa Občianskeho zákonníka. Preto nemožnosť takéhoto vlastníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxejšom, rýchlejšom a jednoduchšom kolaudačnom, čiže správnom konaní. Nebol by odkázaný iba na ich následnú ochranu v drahšom, pomalšom a všestranne náxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, menší význam, ako by mala účasť na kolaudačnom konaní, kde sa rozhodovalo o prípadných zásahoch do jeho prxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xe stavebníkom, sa vylúčením z účasti na kolaudačnom konaní neprimerane oslabuje. Naviac má sťažený prístup k informáciám o kvalifikovanej kontrole rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxa to i na efektívnosť využitia súdnej ochrany jeho práv v občianskoprávnom konaní.
Ak zákon zbavuje osobu práva byť účastníkom konania, výsledkom ktoxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxdchádzajúcich konaniu, ktorého nie je účastníkom, alebo v konaniach nasledujúcich po takom konaní, nenahrádza jej účastníctvo v konaní, v ktorom sa mxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a stavebnom konaní, ktorých účastníkom bol aj vlastník pozemku, ktorý nie je stavebníkom, lebo sa v nich konalo o jeho právach a povinnostiach, tak to znxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxich rozhodnutí nenahrádza a neodstraňuje právo byť účastníkom konania, v ktorom sa preveruje rešpektovanie územného a stavebného rozhodnutia.
Staxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom.
Tam, kde má vlastník pozemku, ktorý nie je stavebníkom, právo, má stavebník, čiže vlastník stavby, spravidla xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva, čiže obaja by mali byť jeho účastníkmi. Napadnuté znenie § 78 ods. 1 neprimerane posilňuje postavenie stavebníka - vlastníka stavby oproti vlastnxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčné rozhodnutie podľa § 250 ods. 2 druhej vety OSP. Jej zodpovedanie je významné pre (ne)súlad § 78 stavebného zákona s čl. 46 ods. 2 ústavy. Na túto otázkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxa dotknutého typu správneho konania, ktorá má prednosť pred všeobecným vymedzením účastníkov správneho konania v § 14 zákona o správnom konaní. Účastxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx 2 OSP je použiteľná, len ak niekto v rozpore so zákonom nebol účastníkom kolaudačného (alebo iného správneho) konania, ale pomocou tohto ustanovenia xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xolaudačné rozhodnutie pred súdom.
Z uvedených úvah vyplývajú nasledovné závery:
Vylúčenie vlastníka, ktorý nie je stavebníkom, z kolaudačného koxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxch.
Zároveň je vylúčenie vlastníka, ktorý nie je stavebníkom, z kolaudačného konania aj v rozpore s čl. 46 ods. 2 ústavy, lebo vylučuje zo súdneho preskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xby každý, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, mal možnosť domáhať sa preskúmania tohto rozhodnutia súdoxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej správy, ale musí mať možnosť napadnúť samotné rozhodnutie.
Preto ústavný súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov stráca ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o úxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky účinnosť a po deväťdesiatich dňoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
K tomuto nálezu sa pripája odlišxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky vo veci sp.zn. PL. ÚS 14/01
Podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xozhodnutím pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd) alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxnom súde pripájame k nálezu toto
odlišné stanovisko:
Súhlasíme s tým, že pre riešenie otázky súladu § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlej len "ústava") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xráva podľa čl. 46 ods. 1 nielen právo každého domáhať sa svojho práva na súde alebo na inom orgáne Slovenskej republiky, ale aj právo byť účastníkom konaxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v ktorom sa rozhoduje aj o jeho právach a povinnostiach, lebo ináč v ňom nemôže chrániť svoje práva a právom chránené záujmy. Zákonom možno stanoviť okrxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xebo to by znamenalo popretie podstaty a zmyslu (čl. 13 ods. 4 ústavy) práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.
S takto formulovaným zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx § 139 ods. 1 tohto, zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xa základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xlastník (aj správca) pozemku buď uzaviera so stavebníkom zmluvu (dohodu), alebo je prinútený uznať iné právo k jeho pozemku na základe zákona alebo v dôxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx územného konania, stavebného konania, ale podľa platnej právnej úpravy uvedenej v § 78 stavebného zákona nie je účastníkom kolaudačného konania.
Kxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx či boli splnené podmienky, ktoré stavebný úrad určil v územnom rozhodnutí, v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie. V kolaudačnom konaxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v predchádzajúcich podtypoch správneho konania podľa stavebného zákona účastníkom a mohol účinne vplývať na tieto kritériá a aj na ich plnenie, resp. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úrad skúma len to, či vlastník stavby splnil uvedené kritériá a či je možné rozhodnúť o tom, že sa stavba (alebo jej časť) uvedie do užívania. Ak by do tohto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxeverovať splnenie kritérií, ktoré určil stavebný úrad v konaní o povolení stavby a v územnom rozhodnutí, a vôbec mu nepatrí právna možnosť vyjadrovať sx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxstníctvo pozemku, na ktorom je zriadená stavba.
Preskúmame efektívnosť takej účasti vlastníka pozemku v kolaudačnom konaní. Pripustiť jeho účasť v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátane použitia opravných prostriedkov a nadväzne na to má vlastník pozemku aj právo podať žalobu o preskúmanie právoplatného rozhodnutia v správnom sxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x týmto právom alebo zmluvným či zákonným dôvodom, ktorý stavebníkovi umožnil zriadiť stavbu na cudzom pozemku. Viedlo by to však k neprijateľnému výslxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xype konania, ktoré na to nie je a ani nemôže byť kompetenčne uspôsobené. Na toto správne konanie by nadväzovala súdna ochrana v správnom súdnictve, ktorx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ako verejné súdnictvo ochraňuje zákonnosť (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku) a vo veci samej rozhoduje kasačne. V daných súvislostiach môže xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xy nemohli byť odstránené zásahy do práv vlastníka pozemku. Stále by sa riešila ešte len otázka uvedenia stavby do trvalého užívania, a to aj v prípade, že xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xred správnym súdom nemá dopad na reálny obsah práva na súdnu a inú právnu ochranu vlastníka pozemku, ktorý - po zriadení stavby na jeho pozemku - sa nemôže xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxiadenie stavby, resp. pre iné porušenie vlastníckych práv vlastníka pozemku.
Takáto ochrana je však vlastníkovi pozemku dostupná bez zreteľa na to, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxného konania.
Z toho vyplýva, že neúčasť vlastníka pozemku v kolaudačnom konaní nevytvára stav ústavného deficitu základného práva na súdnu a inú práxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxm rozsahu zabezpečená inštitútmi ochrany vlastníckeho práva a právomocou všeobecného súdu rozhodovať o veciach, ktoré vyplývajú z občianskoprávnyxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Z citovaného článku ústavy vyplýva právo občana byť účastníkom súdneho konania, v ktorom sa preskúmava rozhodnutie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xeumožňuje občanovi byť účastníkom kolaudačného konania, neumožňuje mu ani byť účastníkom následného súdneho konania pred správnym súdom).
Právo fxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxs. 4 ústavy). Podstatou a zmyslom označeného práva je zabezpečenie súdnej ochrany tých základných práv a slobôd, o ktoré ide, a v posudzovanej veci to je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx je použité na taký cieľ, ktorý spočíva v zjednodušení a zrýchlení konania a vo vytvorení právneho prostredia, v ktorom sa zbytočne nezdržiava začatie uxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vlastníka stavby, pretože aj pri tomto formálnom obmedzení práva vlastníka pozemku podľa čl. 46 ods. 2 ústavy sa dbá na podstatu a zmysel tohto práva. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) prostredníctvom súdnej ochrany v občianskom súdnom konaní (čl. 46 ods. 1 ústavy), tak ako sme to uviedli v prvej časti nášho odlišného stanoviska.
Z txxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx