4 Sž 31/02

Správne konanie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú koxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v koxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rešpektovaní stability práv priznaných právoplatným rozhodnutím nie je určený na odstraňovanie procesných vád a nedostatkov, ktoré nemali vplyv na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxed jeho zrušením. To predstavuje potrebu objasniť všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, t.j. zabezpečiť potrebné skutkové zistenia a tiež stxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxvodného konania a až tam zisťovať, či skutočne došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona, a ak áno, či verejný záujem prevyšuje nad záujmom dobromyseľne naxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnutím zo 16. januára 2002 vyslovil, že mení rozhodnutie Krajského úradu v B., odboru životného prostredia (KÚ, OŽP) zo dňa 31. augusta 2001 tak, že nahráxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xeho doručenia na KÚ, OŽP, B." V ostatných častiach ponecháva rozhodnutie KÚ, OŽP v platnosti.
Žalovaný tak urobil na základe odvolania žalobcov 1), 2) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx/1967 Zb."] v mimoodvolacom konaní zrušil právoplatné rozhodnutie Okresného úradu B. zo dňa 22. júna 1999, ktorým bola žalobcom ako stavebníkom povolxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx. a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.
Včas podanou žalobou sa žalobcovia domáhali preskúmania a zrušenia tohto rozhodnutia žalovaxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzodpovedá skutočnosti, že dotknutú stavbu realizovali v rozpore so stavebným povolením, do tejto polohy ho nestavia tvrdený previs strechy, lebo tenxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Stavebný zákon") a na žiadosť nájomcu susediacej nehnuteľnosti. Navyše, právoplatné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takýto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xehnuteľnosti, a keď ich pripomienky v postavení nájomcov boli v stavebnom konaní rešpektované a s uskutočnením zamýšľanej stavby súhlasili. Napokon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodujúcich skutočností, za ktorých možno začať konanie o dodatočné povolenie stavby.
Žalovaný správny orgán navrhol žalobu zamietnuť. Uviedolx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xe novou strechou stavba presahuje cca 1 100 mm nad susedný pozemok, pričom stavebník nesplnil podmienku uvedenú v § 58 ods. 2 Stavebného zákona, nepreukxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxval podľa § 137 Stavebného zákona. Podmienky k zrušeniu právoplatného stavebného povolenia boli splnené, nakoľko záujem na dôslednom uplatňovaní záxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu úradu vytknúť aj to, že z overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného povolenia, nie je zrejmé, ktorá časť pôvodnej stavby má zosxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx začatej stavbe aj potrebný) budú môcť byť vyjasnené aj pochybnosti o okruhu účastníkov, priebehu hraníc, na ktoré stavebníci poukázali v žalobe.
Najxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x po prejednaní veci na nariadenom pojednávaní dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.
Z odôvodnenia:
Krajský úrad v B. podľa odôvodnenia rozhodnutia xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx sedlová, hambálkového typu s presahom odkvapovej rímsy cca 110 cm s tým, že toto pri stavbe postavenej na hranici so susedným pozemkom znamená, že bude v xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxspozičné riešenie mal stavebný úrad zamietnuť, hoci to účastníci nenamietali. Ďalej konštatoval, že projektová dokumentácia je nedostatočná, v rozxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuje výkresy doterajšieho a navrhovaného stavu objektu, nesprávne boli merané odstupy obvodových stien od susedných pozemkov a tiež, že podľa obhliadxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx by im bola povolená. Napokon uviedol, že stavebníci z technickej správy a projektovej dokumentácie vedeli, že stavba zasiahne nad cudzí pozemok, a prexx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o opravnom prostriedku, "ponechal v platnosti" s odôvodnením, že po vecnej a právnej stránke krajský úrad vec správne vyhodnotil. Zopakoval pritom jexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, axx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxlo v súlade s hmotným právom.
Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov (aj preskúmaním podľa § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx je v rozpore s hmotným právom. Inštitút mimoriadnych opravných prostriedkov, pri rešpektovaní stability práv priznaných právoplatným rozhodnutímx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx rozhodnutie je v rozpore s hmotným právom, musí byť zistené nepochybným spôsobom pred jeho zrušením. To predstavuje potrebu objasniť všetky okolnostx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxúmavané rozhodnutie vydal. Tento proces nemožno zrušením rozhodnutia posunúť do pôvodného konania a až tam zisťovať, či skutočne došlo alebo nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx.).
Žalovaný správny orgán tieto zásady nemal dostatočne na zreteli. Z obsahu spisov sa nedá spoľahlivo usúdiť, že stavebné povolenie žalobcov je v roxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxvrhovaná strecha svojím pôdorysom cca 1 100 mm presahuje pozemok žalobcov a že v tejto miere zasahuje susediaci pozemok Š., pri odvolacích námietkach žxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ak by bol dlhotrvajúci, mohol mať vplyv na právny stav veci - vydržanie bremena, či zmenu vlastníctva k časti pozemku. Napokon žalovaný pochybil aj týmx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či takéto konanie nezačalo, a či týmto konaním sa už nedosiahlo a nemôže dosiahnuť prípadne vadne projektované situovanie strechy. Žalobcovia totiž v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stavebného úradu a vo veci konal aj stavebný dohľad.
Žalovaný správny orgán pochybil aj tým, že spôsobom nezodpovedajúcom ustanoveniu § 59 ods. 2 zákxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxmi odvolacími námietkami. Neuviedol, prečo ich považuje za mylné, nesprávne alebo inak nerozhodné a na základe akých skutočností a podľa ktorej právnxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxlade nedostatočne zisteného stavu veci a súčasne aj pre nedostatok odôvodnenia ako nepreskúmateľné.
Pri rozhodovaní x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx to zákon požaduje (§ 249 O.s.p.), sa vyhli označeniu právnych predpisov - uvedením čísla a ustanovenia, ktorými mal žalovaný porušiť zákon.