5 Obo 17/2000

Obchodné spoločnosti, platnosť právnych úkonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo svojom mene a nie v mene právnickej osoby, ktorej je zložkou.
Rozsah oprávnenia osoby, poverenej urxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmedziť.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. decembra 2000, sp.zn. 5 Obo 17/2000)
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s., pobočka v D.K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D.K. dňa 5. októbra 1992 pod sp.zn. RIII 1771/2 a na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrstvom v D.K. dňa 4. júna 1992 pod sp.zn. RIII 867/92, záložné právo nevzniklo. Navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznal. Rozsudok odôvodnil týmx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x tejto súvislosti poukázal na ustanovenia § 151a, § 151b a § 151d Občianskeho zákonníka a uviedol, že súčasne prihliadol k absolútnej neplatnosti práxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx súd z ustanovenia § 38 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V danom prípade úverové zmluvy i záložné zmluvy z hľadiska subjektov uzavrela Všeobecná úverová bxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxodnom registri, v súlade s ktorým taktiež nekonali oprávnené osoby, pričom v čase uzavretia týchto zmlúv nešlo ani o odštepný závod zapísaný v obchodnox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xdporca, preto prejav vôle, ktorý pripúšťa rôzny výklad, treba vykladať na jeho ťarchu. Súd mal taktiež za preukázané, že riaditeľ pobočky odporcu nekoxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxávo je právo akcesorické, slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva s tým, že v prípade ich riadneho a včasného nesplnenia je záložný veritex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxelené od vecí, t.j. pokiaľ nie sú samostatnou vecou. Pre platnosť tohto akcesorického vzťahu sa vyžaduje platnosť základného právneho vzťahu, v danom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 1 a § 37 Občianskeho zákonníka, je absolútne neplatný i akcesorický právny úkon, teda záložná zmluva č. 114/92 a 55/92. Tieto záložné zmluvy súd povaxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxné veci označené tak, aby založenie bolo každému zjavné. Rovnako záložná zmluva č. 55/92 je v rozpore s ustanovením § 37 Občianskeho zákonníka, pretožx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor so zákonom, keď ustanovenie § 151b ods. 4 Občianskeho zákonníka vyžaduje označenie predmetu záložného pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxadal jeho zmenu. Svoje odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa predovšetkým nepreskúmal otázku existencie naliehavého právneho záujmu na žiadxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xa súčasne rieši i otázka platnosti úverových zmlúv, ktoré boli zabezpečené záložnými zmluvami. Pokiaľ v tomto konaní súd vyhlási úverové zmluvy za nepxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x pobočke Všeobecnej úverovej banky v D.K. Ing. Š. bol oprávnený urobiť právne úkony so zreteľom na ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka. Súd o mieste pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxie právnej subjektivity, ale za otázku určitosti prejavu vôle a jeho výkladu. Obchodné meno subjektu nemožno stotožňovať s právnou subjektivitou. Obxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnie zmluvných strán, ako každá iná súčasť zmluvy, môže byť predmetom výkladu. Pri výklade zmlúv treba sporné označenie účastníka na zmluve stotožňovax xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxť zmluvu s non-subjektom. Navrhol preto napadnutý rozsudok zrušiť.
Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 1 Oxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxie, že na základe záložnej zmluvy č. 114/92 zo dňa 1. októbra 1992 a záložnej zmluvy č. 55/92 zo dňa 3. júna 1992, uzavretých medzi Všeobecnou úverovou banxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx RIII 1771/92 a rozhodnutím zo dňa 3. júna 1992, sp.zn. RIII 867/92, záložné právo zriadené na nehnuteľný majetok, a to sklad J. na parc. č. 4992/4 v zostatxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x75,- Kčs na parc. č. 42/92/5 a triedičke zemiakov v hodnote 1 112 192,- Kčs na tej istej parcele, nevzniklo.
Navrhovateľ, ako právny nástupca uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xáložnej zmluve č. 114/92 nie je uvedený list vlastníctva, na ktorom sú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxeľnosti mali byť predmetom záložného práva, keďže naviac parc. č. 42/92/5 neexistuje. Ako ďalší dôvod neplatnosti navrhovateľ uvádza skutočnosť, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe daná ustanovením § 38 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Keďže uvedené záložné zmluvy boli zriadené na zabezpečenie poskytnutého úveru podľa úverových xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxná pohľadávka.
Predpokladom úspešnosti návrhu na začatie konania na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, či nie je, v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxe, či tu právny vzťah alebo právo je, či nie je, má ten, kto je účastníkom právneho vzťahu alebo práva, o ktoré v konaní ide. Naliehavý právny záujem na určexx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xávrh domáhajúci sa určenia nemôže byť spravidla opodstatnený tak, kde je možné žalovať splnenie povinnosti.
V danom prípade navrhovateľ preukázal nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxých vzťahov o zriadení záložného práva, ako i úverových zmlúv, na zabezpečenie pohľadávky, z ktorých boli záložné práva zriadené, pričom záložné právx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx5 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, predmetné rxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xáložného práva zriadeného nehnuteľnostiam navrhovateľa v odvolaní sú preto neopodstatnené.
Sporná záložná zmluva č. 55/92 bola uzavretá dňa 3. júnx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxného práva na zabezpečenie poskytnutého úveru podľa úverovej zmluvy č. 134/92c a č. 133/92c, uzavretej s dlžníkom (záložcom) v celkovej sume 3 305 800,x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx parcele č. 42/92/5 a triedička zemiakov v hodnote 1 112 192,- Kčs na tej istej parcele. Prílohou tejto zmluvy bol návrh na registráciu a výpis z knihy nehnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxá zmluva č. 114/92 bola uzavretá dňa 1. októbra 1992 medzi rovnako označenými účastníkmi, ktorej predmetom je zriadenie záložného práva na zabezpečenxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xobytka v hodnote 2 800 000,- Kčs, skladu J. na parcele č. 4992/4 v zostatkovej hodnote 466 000,- Kčs a odchovni mladého dobytka OMD II na parcele č. 4992/7 v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxním § xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx časti, diel VI. Zabezpečenie záväzku, oddiel I Obchodného zákonníka je úpravou doplňujúcou ustanovenia upravujúce záložné právo v Občianskom zákonxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxomnej forme, v ktorej sa musí určiť predmet záložného práva (záloh) a pohľadávka, ktorú zabezpečuje. Pre účinnosť záložnej zmluvy, ktorou je zakladanx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxložnému veriteľovi, alebo vyznačenie vzniku záložného práva v listine, ktorá osvedčuje vlastníctvo záložcu na predmet zálohu a ktorá je nevyhnutná nx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x predmetných záložných zmlúv je zrejmé, že nehnuteľnosti, ako predmet záložného práva, boli určené dostatočne. Nesporne v zmluve č. 55/92 založené obxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu tejto zmluvy však bol výpis z evidencie nehnuteľností z listu vlastníctva č. 1080, ktorý tento údaj, ako i všetky ďalšie údaje potrebné k upresneniu prxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxtastrálneho územia. Obe zmluvy z hľadiska ich účinnosti boli riadne registrované štátnym notárstvom a v zmysle § 151b ods. 6 Občianskeho zákonníka box xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrácie, a teda jej prípadnú rozpornosť z hľadiska ním sledovanej, a teda prejavovanej vôle pri uzavretí záložných zmlúv. Námietky navrhovateľa spochyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je existencia pohľadávky, ktorú záložné právo zabezpečuje. V tomto smere je možné mať za to, že záložné právo pristupuje k zabezpečenému právnemu vzťaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxátenie poskytnutých peňažných prostriedkov odporcom z úverových zmlúv.
Navrhovateľ vznik záložného práva ďalej namieta z dôvodu neplatnosti právxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxťahu. Z hľadiska určenia vzniku záložného práva, ako práva pristupujúceho k zabezpečovanému právnemu vzťahu v zmysle tohto dôvodu, nie je daný preto nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xpojené s oprávnením konajúcej osoby.
K tejto námietke Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že Všeobecná úverová banka ako subjekt v roku 1992 exxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch zložiek. V bežnom hospodárskom (obchodnom) styku banka spravidla nekoná s klientmi prostredníctvom svojho ústredia, ale prostredníctvom svojicx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxmi banky ako subjektu a nezaväzujú organizačné zložky, ale subjekt ako celok. Pre lepšiu orientáciu a zrejme i z organizačných dôvodov je v úkonoch spraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxbezpečovala pobočka odporcu v D.K. a zmluvy podpísal jej riaditeľ (vedúci). Je nepochybné, že označenie záložného veriteľa, v prospech ktorého sa zálxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx, nie je správne. Pobočka vo vlastnom mene zmluvu uzavrieť nemôže a zo žiadnej zmluvy jej nemôžu vzniknúť práva a ani povinnosti. Vzhľadom na už uvedené vxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxť na práva a povinnosti.
Odporca vznikol transformáciou zaniknutého štátneho peňažného ústavu a v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxých štruktúrach. Taktiež je nesporné, že Ing. R.Š., ktorý záložné zmluvy, ako riaditeľ pobočky odporcu v D.K., podpísal, bol odporcom ku dňu 1. aprílu 1xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa nebola v uvedenom smere dotknutá, ku dňu podpísania jednej zo záložných zmlúv nebola iba zapísaná v obchodnom registri.
Vzhľadom na čas uzavretia týxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x Obchodného zákonníka, z ktorého vyplýva, že právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, alebo za ňu koná zástupca. V danom prípade týxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx už bolo uvedené, môže ďalej konať i zástupca. Oprávnenie na zastupovanie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (ide o tzv. zákonnx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxomocenstva, nakoľko sa viaže na určité v zákone vymedzené skutočnosti, pričom rozsah tohto splnomocnenia určuje taktiež priamo zákon. Ide o konanie vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), osoby poverenej pri prevádzkovaní podniku určitou činnosťou (§ 15 Obchodného zákonníka) a taktiež konanie inej osoby v prevádzkárni podnikateľa xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxradenia v podniku upravuje ustanovenie § 15 Obchodného zákonníka, ktoré je špecifickou úpravou konania vo vzťahu k ustanoveniu § 22 ods. 2 Občianskexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxyklosť podľa pracovného zaradenia. Obchodný zákonník vychádza z kritéria obvyklosti ako kritéria rozhodujúceho, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx znamená, že vnútornými predpismi nie je možné obmedziť oprávnenie na konanie oproti rozsahu oprávnenia konať, ktoré je obvykle spojené v obchodných vxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx je obvykle spojená v obchodných vzťahoch s určitou pracovnou činnosťou, alebo je takáto obvyklosť pochybná, platí ustanovenie § 20 ods. 2 Občianskehx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčky odporcu, t.j. uzavretie záložných zmlúv, vyplýva z obvyklosti jeho funkcie a s ňou spojenou pracovnou činnosťou. Zo skutočnosti, že v záhlaví týchxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx a to aj vzhľadom na následné správanie sa oboch účastníkov konania, že tieto zmluvy neboli uzavreté pobočkou odporcu v jeho mene. V zmysle uvedeného prexxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxeta navrhovateľ a tak, ako to skonštatoval aj súd prvého stupňa.
V zmysle uvedených dôvodov je preto taktiež neopodstatnená námietka navrhovateľa ohxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Ž. podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že návrh zamietol.