Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

Obdo V 27/2001 Obchodné spoločnosti, prokúra

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxné plnomocenstvo podľa § 24 O.s.p., a preto nie je nutné mu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O.s.p.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskex xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx9/2000-135, odvolanie odporcu podané proti rozsudku Krajského súdu v B. zo 6. septembra 2000, č.k. 39 Cb 42/99-123, ako oneskorene podané odmietol. Náxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x1. októbra 2000. Odporca odvolanie podal 27. októbra 2000, pričom posledným dňom na podanie odvolania bol deň 26. október 2000.
Proti uzneseniu odvolxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu prvého stupňa. Na zdôvodnenie dovolania uviedol. že dňa 11. októbra 2001 bol odvolaním napadnutý rozsudok doručený na adresáta Mgr. J.L., prokurxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxdné doručenie a následné uloženie písomnosti na pošte. Písomnosť prevzala zamestnankyňa odporcu, hoci písomnosť nebola adresovaná spoločnosti, alx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxk oprávnená konať za spoločnosť vždy s jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť odporcu nikdy nemôže konať samostatne.
Dňa 16. septembra 1998 bolx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxocenstva nevyplýva, či spoločnosť zastupuje ako prokuristka, t.j. ako štatutárny zástupca alebo ako fyzická osoba na základe plnomocenstva podľa § 2x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxbné doručovať písomnosť len tomuto zástupcovi. Pri danej fikcii by v danom prípade išlo o neplatné doručenie rozsudku, nakoľko podľa § 47 O.s.p. a § 158 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxx xxxinný zaslať rozsudok účastníkovi konania - spoločnosti ICT I., a to na meno a adresu obchodnej spoločnosti. Rozsudok však bol zaslaný na meno fyzickej oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxudok dostal do rúk účastníka. Lehota na podanie odvolania odporcovi preto nezačala plynúť, odvolanie bolo podané včas, a preto prípustnosť dovolania xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxp.), podané dovolanie prejednal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.), preskúmal rozhodnutie odvolacieho súdu (§ xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxbňuje, že v danom občianskom súdnom konaní odporcu zastupovala Mgr. J.L. Odporca však namieta, že súd sa nevyporiadal s otázkou, či išlo o zastupovanie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xdporca sám ďalej v dovolaní uvádza, že Mgr. J.L. nemala postavenie zástupcu odporcu, a preto súd mal zaslať rozsudok účastníkovi konania, t.j. spoločnxxxx xxx xx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa.
Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtupovať podnikateľa v občianskom súdnom konaní, na ktoré zastupovanie sa inak vyžaduje plnomocenstvo podľa ustanovenia § 24 O.s.p. Ak Mgr. J.L. už boxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxetné, keď naviac z neho nie je ani zrejmé, či skutočne malo ísť o plnomocenstvo podľa ustanovenia § 24 O.s.p. Z tohto zrejme vychádzal aj súd prvého stupňxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x19, 122), pričom v týchto prípadoch predvolanie neprevzala Mgr. J.L., ale pracovník žalovaného oprávnený za neho prijímať písomnosti. Týmto spôsobox xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x O.s.p. Podľa tohto ustanovenia písomnosti, ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa pracovníkom oprávneným za orgány alebo práxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a netreba ju ešte doručovať aj pracovníkovi oprávnenému konať za právnickú osobu podľa ustanovenia § 21 O.s.p. Tým, že v adrese doručovanej zásielky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxenie prvostupňového rozsudku v danej veci, je zrejmé, že túto písomnosť mohol prevziať pracovník oprávnený za žalovaného prijímať písomnosti v zmyslx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxený v ustanovení § 237 písm. f) O.s.p. v danej veci nie je daný, ale nie je daný ani iný dovolací dôvod, preto dovolací súd podľa ustanovenia § 218 ods. 1 písxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvolacieho konania priznať nežiadal, preto dovolací súd ich náhradu účastníkom nepriznal.
Identifikačné číslo ASPI: JUD31457SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Obdo V 27/2001
Druh:Uznesenie (Ro)
Zo dňa:30.04.2002
 
Názov:Obchodné spoločnosti, prokúra
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 6 ročník 2002 na strane 59.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 106/2002
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §24; 99/1963 Zb.: §49; 513/1991 Zb.: §14 ods.1;
 
Oblasť:Konanie podnikateľa. Zastúpenie. Prokúra. Obchodné listiny;Spôsobilosť na procesné úkony v občianskom práve;