Obdo V 57/99

Ochranné známky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xlebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochrannej známky.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovexxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxať sa používania akýmkoľvek spôsobom označenia SOLETKY na obaloch tovarov slané tyčinky a aby slané tyčinky v obaloch s označením SOLETKY stiahol z trhxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxnou známkou SOLETTI. Je majiteľom slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapísanej v medzinárodnom registri ochranných známok, ktorá sa vzťahuje aj na slxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčením SOLETKY. Keďže toto označenie je zameniteľné s ochrannou známkou žalobcu, s poukazom na § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona číslo 55/1997 Z.z. o ochraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxtvára klamlivé predstavy o pôvode výrobku, vyvoláva nebezpečenstvo zámeny a žalovaný parazituje na povesti žalobcu, preto je jeho konanie nekalou súxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x00 Sk náhrady trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Obchodného súdu vo V. a je mxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxy. Ochranná známka bola zapísaná pod číslom R 2..... v roku 1959 a k jej obnove na ďalších 20 rokov došlo v roku 1979. Na základe zápisu je známka účinná na úzxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxTI v grafickej úprave. Žalovaný v rámci predmetu činnosti od roku 1974 vyrába a dodáva na slovenský trh slané tyčinky s označením SOLETKY. Tovar balí do fxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xóliách rovnakej farebnej kombinácie so zvýraznením názvu SOLETTI. Podľa analýzy slovenského syntaxu a vizuálneho hľadiska je slovný prvok SOLETKY zxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxto veci nie je na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky skončené.
S poukazom na § 24§ 26 zákona č. 55/1997 Z.z. súd prvého stupňa kxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxnných známok sa dostáva právnej ochrany tomu, komu svedčí priorita práva. Úspešnosť žalobcu v konaní závisí tiež od zameniteľnosti výrobkov. Dominanxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrobkov SOLETKY, ktoré môže vyvolať zameniteľnosť s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, vzhľadom na umiestnenie jednotlivých prvkov oznaxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxou podobnosťou názvov majú za následok ľahkú zameniteľnosť u bežného spotrebiteľa.
Na odvolanie žalovaného odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx označením tenkých slaných tyčiniek a pre spotrebiteľskú verejnosť sa označenie SOLETKY stalo synonymom pre slané tyčinky. Je to zrejmé aj z toho, že v sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxké výrobky podľa vtedy platnej normy. Naviac na území Slovenska viac ako 25 rokov označenia SOLETTI nebolo pre žalobcu príznačné a ani sa práva ochrany zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxšil právo žalobcu na ochrannú známku SOLETTI používaním označenia obsahujúce slovo SOLETKY.
Odvolací súd právo žalobcu posúdil aj z hľadiska nekalex xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnačenie - jemné tyčinky, s graficky štylizovaným písmom, čím sa dostatočne odlišuje od slovného označenia ochrannej známky SOLETTI. Na obaloch znázoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nie je s namietanou ochrannou známkou zameniteľná. Je natoľko rozlišujúca, že zameniteľnosť u priemerného spotrebiteľa vylučuje. Napriek tomu, že sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxlnom vnímaní jednoznačne vylučujú zameniteľnosť s obalom žalobcu a s namietaným názvom pečiva.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxoru vo vykonanom dokazovaní a rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.
Namietal, že odvolací súd v rozpore s pojmom dištinktívnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xýznam a môže ich použiť ktorýkoľvek výrobca bez toho, aby zasahoval do známkových práv. Poukázal, že súd bez akéhokoľvek dôkazu, v rozpore so skutkovým xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxvým označením, pretože druhovým označením sa rozumie označenie, ktoré bežne vyjadruje príslušný druh tovaru. Druhovým označením je slaná tyčinka. Oxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že prijal prihlášku žalovaného o zápis ochrannej známky SOLETKY. Pokiaľ by slovo SOLETKY vyjadrovalo druhové označenie, nie rozlišovacie označenixx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxrmy bolo dbať o nezávadnosť výrobku a nemal nijaký vplyv na možnosť ochrany označenia. V prejednávanej veci je na spotrebiteľských obaloch tovaru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O.s.p.), po zistení, že dovolanie spĺňa podmienky a obsahuje náležitosti podľa § 240 ods. 1 a § 241 xxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxca podal zdržovaciu a odstraňovaciu žalobu, pričom svoj nárok oprel o známkové a súťažné právo.
Odvolací súd vyšiel zo skutkových zistení súdu prvého xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxovacej schopnosti tohto označenia a či toto konanie žalovaného napĺňa základné znaky konania nekalej súťaže podľa Obchodného zákonníka.
V konaní nix xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x974 vyrába a uvádza na trh slané tyčinky, ktoré označuje ako Jemné tyčinky SOLETKY alebo SOLETKY jemné tyčinky. Z doterajšieho obsahu spisu vyplýva, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxho vlastníctva Slovenskej republiky vyplýva, že žalobca je majiteľom troch ochranných známok SOLETTI, pričom dve majú grafickú úpravu a všetky sa vzťxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxončiť v roku 1999, ak žalobca nepožiadal o obnovu zápisu. Preto v novom rozhodnutí o veci bude potrebné, aby súd uvedenej skutočnosti venoval pozornosťx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xa území Slovenskej republiky naďalej v platnosti, pričom podľa § 45 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z. práva a vzťahy týchto ochranných známok sa riadia ustxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xch vzniku. Podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona žalobca ako osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike trvalé sídlo, má rovnaké práva a povinnosti, ako tuzemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Rovnaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením, alebo použxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej známky pre prípad použitia zhodného označenia, ale aj pre prípad použitia zameniteľného označenia. Preto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nixxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxa musí nastať v silných, z hľadiska dojmu, určujúcich prvkoch. K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí potenciálna hrozba zámeny, preto nie xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy. K zameniteľnosti dochádza objektívne, nezávisle od úmyslu, či vedomia možnosti vyvolať zámenu. Taktiež nie je stanovená podmienka získania prospxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxišovaciu spôsobilosť. Druhové označenie vyjadruje určitý druh tovaru s rovnakými znakmi. Slané tyčinky sú druhom pekárenských výrobkov, ktoré uvádxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx súdu, slovné spojenie slané tyčinky vyjadruje druh pekárenského výrobku a je druhovým označením. Avšak označenie SOLETKY týmto znakom druhového oznxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyvoláva predstavu tohto druhu tovaru (napríklad pod označením PERSIL si spotrebiteľ predstaví prací prášok), no nemožno zrejme súhlasiť s tým, že tiexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxolil pri skúmaní označenia tovaru hľadisko priemerného spotrebiteľa a napriek tomu sa s jeho záverom nestotožnil. V tejto súvislosti dovolací súd pouxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxzná, dominujúca časť takéhoto označenia. Touto časťou je dvojslabičné spojenie SOLET. Odlišné sú iba posledné slabiky TI a KY, čo pri nepresnej výslovxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxa, zahraničná právnická osoba, dávno pred žalovaným označoval svoj tovar nemeckým výrazom SOLETTI. Po dovezení technológie zo zahraničia začal vyráxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxmiesto slabiky TI použil slabiku KY.
Ďalšou otázkou zásadného právneho významu súdu prvého stupňa, ako i odvolacieho súdu, bolo určenie, či a ktoré jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm rozhodnutí odvolací súd poukázal na skutkovú podstatu § 47 písm. b) Obchodného zákonníka (označenie tovaru spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, že txxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xudzích výrobkov). Pre naplnenie každej skutkovej podstaty nekalej súťaže zákon vyžaduje iné konkrétne znaky, ktoré je potrebné od seba odlišovať. Z txxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtie podľa § 243b ods. 2 O.s.p. zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o trovách dovolacieho konania (x xxxx xxxxxxxx