4 Cz 25/85

Převedení příslušenství věci hlavní na nového nabyvatele

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (11)
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxchází však vždy bez dalšího na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převodu nemovitosti musí být proto vedle věci hlavní uvedeny a řádně identifikovány xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeny ve smlouvě o převodu věci hlavní.
Z odůvodnění.
Státní notářství ve Svitavách svým rozhodnutím registrovalo kupní smlouvu, podle níž maxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxe 597 m2, a to s veškerým příslušenstvím, s veškerými právy a povinnostmi s nimi spojenými, za dohodnutou kupní cenu 34 684 Kčs.
Nejvyšší soud ČSR
rozhxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxhodování i při ostatní své činnosti vychází státní notářství ze skutečného stavu věci, dbá o určitost právních vztahů a o předcházení sporům (§ 4 odst. 1 xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxbchází anebo se nepříčí zájmům společnosti (§ 63 odst. 1 not. ř.).
Uvedenými zásadami se státní notářství v této věci neřídilo.
S návrhem na registrxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd a výpis z evidence nemovitostí.
V kupní smlouvě bylo uvedeno, že předmětem prodeje byl pozemek parc. č. 52 o výměře 404 m2 s domem - rekreační chalupou xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxo, že předmětem převodu je dům čp. 30 - rekreační chalupa s příslušenstvím, uvedeným ve znaleckém posudku, se stavební parcelou č. 52 o výměře 404 m2 a pozxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxádření MNV v B., který souhlasil s navrhovaným převodem za podmínky, že nabyvatel ihned po převodu převede kupní smlouvu na L. H., bytem v B. čp. 29, stavexxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxe 234 m2 (vše podle geometrického plánu střediska geodézie v S. z 1.4.1982 č.996-345-81-509).
Ve znaleckém odhadu předloženém účastníky smlouvy, bxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxpisu z evidence nemovitostí byli na listu vlastnictví č. 107 jako vlastníci nemovitostí čp. 30, stojících na stavební ploše parc. č. 52 o výměře 404 m2, a xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxního notářství především v tom, že se nevypořádalo se stanoviskem MNV v B., který souhlas s převodem předmětných nemovitostí podmínil tím, že současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxo důvodů bylo proto povinností státního notářství, dříve než rozhodlo o registraci kupní smlouvy, aby zjistilo u uvedeného národního výboru, z jakého xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxnno zkoumat oprávnění prodávajících nakládat s nemovitostmi. K doložení vlastnického práva v takovém případě nestačí zápis v evidenci nemovitostí. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxvitostí, který státní notářství k dispozici mělo. Takovýto postup by odstranil pochybnosti o tom, co vlastně bylo předmětem převodu, zejména pokud jdx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlupy, jak bylo uvedeno ve znaleckém odhadu, zatímco v kupní smlouvě bylo pouze uvedeno, že prodávající touto smlouvou prodávají shora uvedené nemovitxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, co má být vlastně předmětem převáděných nemovitostí.
Příslušenství, tj. věci, které náležejí vlastníku hlavní věci a jsou jím určeny k tomu, aby byxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxhází bez dalšího na nabyvatele věci hlavní, může však být na tohoto nabyvatele převedeno, ,a to buď současně s převodem vlastnictví k hlavní věci či nezáxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxtví k jejímu příslušenství, musí být ve smlouvě uvedena a řádně identifikována nejen věc hlavní, ale musí být uvedeny i věci, které jsou jejím příslušenxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxla (§ 120 o. z.). Součásti přecházejí na nového nabyvatele věci, i když nebyly uvedeny ve smlouvě, kterou se převádí vlastnictví k této věci.
Pokud by pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxvby jde.
Jestliže v kupní smlouvě bylo uvedeno, že předmětem prodeje jsou shora uvedené nemovitosti s veškerým zákonným příslušenstvím, nelze ani výkxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xupní smlouvy není v důsledku toho určitě a srozumitelně identifikován; smlouva neodpovídá ustanovení § 37 o. z., a proto je neplatná.
Rozhodnutím stxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi § 37 a § 121 odst. 1 o. z.