Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

Obdo V. 67/99 Obchodné meno

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxtok k obchodnému menu fyzickej osoby, pokiaľ je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, tvorí nedeliteľnú súčasť obchodného mena, a prexx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xúd v B.B. rozsudkom z 19. júla 1995 uložil žalovanému v 1. rade povinnosť zdržať sa neoprávneného užívania obchodného mena D.HS od právoplatnosti rozsuxxx x xxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx súd návrh na zápis zmeneného obchodného mena, ktorým bude celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť ich obchodného mena s obchodným menom žalobcu. Sxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxiedol, že predmet činnosti žalobcu a žalovaných je približne totožný, resp. zameniteľný, pričom všetci používajú v obchodnom mene názov D. Žalovaný v xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxcu, ktorý vznikol skôr ako oni.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uvedený rozsudok potvrdil a vyslovil prípustnosť dovolania.
Nxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx stupňa na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný v 1. rade je povinný ako podnikateľ pri svojej podnikateľskej činnosti v zmysle § 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxnský úrad pri vydávaní živnostenského oprávnenia mal alebo nemal ním požadovaný dodatok k jeho menu pripustiť. Tento dodatok tiež nie je v rozpore s ustxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxmu v 1. rade povinnosť zdržať sa pri užívaní dodatku k obchodnému menu Ing. M.Š. slovného výrazu D. a do 15 dní od právoplatnosti rozsudku požiadať Okresnx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxh na zápis do tohto obchodného mena na registrový súd tak, aby bola celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť ich obchodného mena s obchodným menom žalxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxx Žalovaným uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 6 393 Sk. Rozhodol tak po zistení, že žalobca v zmysle rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxru, že žalovaný v 1. rade používaním dodatku D. vo svojom obchodnom mene spôsobuje zameniteľnosť s kmeňom obchodného mena žalobcu, keď navyše niektoré xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxho konanie je v rozpore s § 8 a § xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xreto pri zvolení obchodného mena tiež porušili § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Na odvolanie žalovaných v 1., 2., a 3. rade Najvyšší súd Slovenskej rexxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxlovaného v 1. rade tak, že žalobcovi uložil povinnosť v lehote 60 dní od právoplatnosti rozsudku zmeniť v spoločenskej zmluve kmeň svojho obchodného mexx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxesného úradu v Ž. a následne predložiť návrh na zápis tejto zmeny v obchodnom registri príslušného registrového súdu. Žalovanému v 1. rade priznal právx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xx xxxxy žalobcu. Napadnutý rozsudok v časti, v ktorej bol zamietnutý vzájomný návrh žalovaného v 2. rade potvrdil. Žalobcu zaviazal nahradiť žalovaným v 1. a xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxo sporné, že žalovaný v 1. rade získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť ešte podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (ďalej len "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxusta 1990 v podnikateľskej činnosti pokračoval aj po nadobudnutí účinnosti zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x1. augusta 1992, v znení rozhodnutia o zmene z 28. decembra 1993 a koncesnej listiny z 27. októbra 1992, v ktorých má uvedené obchodné meno Ing. M.Š. - D.HS xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxho názoru dovolacieho súdu je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, pretože D.HS R. je dodatkom odlišujúcim druh podnikania. Žalobca xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xríslušného registra zapísané ako prvé. Je síce pravdou, že žalovaný v 1. rade nie je zapísaný v obchodnom, ale len v živnostenskom registri, čo však nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxým v 1. rade na základe zmluvy o združení z 1. októbra 1990, takže o jeho existencii, ako podnikateľa s dodatkom D.HD R. k nemu, vedeli. Zameniteľné meno s oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxenia § 12 Obchodného zákonníka zdržania neoprávneného používania obchodného mena žalobcom a odstránenia závadného stavu, pričom ustanovenie § 12 oxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxoba žalobcu je neopodstatnená voči všetkým žalovaným, t.j. aj voči žalovaným x xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx žalovaného v 2. rade, ktorému právo ochrany proti žalobcovi nepatrí.
Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca a navrhol ho xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxckej osoby je jeho meno a priezvisko. To je základné právne východisko. Dodatok k obchodnému menu podnikateľa - fyzickej osoby môže mať vecnú alebo osobxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xko dodatok k obchodnému menu fyzickej osoby je možné pripustiť "zaužívané skratky". Tento termín dovolací súd bližšie nevysvetľuje. Vyslovuje stanoxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxť v plnom znení. Ak slovo D. je skratkou, z gramatického hľadiska nie je problém dosadiť pod túto skratku celkom iné slová. Napokon žalovaný v 1. rade vo svxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxika". Z týchto dôvodov slovo D. nie je možné považovať za bežne zaužívanú skratku. Jej vysvetlenie v žiadnom prípade nie je jednoznačné, a preto ako dodaxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xolo povinnosťou žalovaného v 1. rade prispôsobiť svoje obchodné meno platnej právnej úprave a vypustiť z obchodného mena slovo D. Toto stanovisko zaujxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x.j. v neprospech žalobcu. Takáto zásadná zmena právneho stanoviska nevyplýva ani z rozsudku dovolacieho súdu z 30. júla 1996. V tomto rozsudku dovolacx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxhto dôvodov žalobca vyslovuje úvahu, či odvolací súd sa neodchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.).
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxok k obchodnému menu fyzická osoba vôbec nemusí mať a ak nejaký používa, musí byť v súlade so zákonom. Podnikateľ - fyzická osoba, nie je oprávnený používxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xyzické osoby v rozpore so zákonom používajú v obchodnom styku ako obchodné meno nie svoje meno a priezvisko, ale rôzne fantazijné a iné názvy.
V predcháxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xávrhu z 24. apríla 1995 sa domáhali, aby žalobca bol zaviazaný nepoužívať obchodné meno D., odstrániť tento názov z jeho predajne, atď. Dňa 26. marca 199x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xbchodného mena, ktorým sú dotknuté práva pre ochranu obchodného mena žalovaného v 1. rade, atď. Krajský súd nerozhodol o tom, či zmenu pripúšťa. Vo svojxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxého mena. Odvolací súd uznesením pripustil zmenu vzájomného návrhu. Tento postup bol v rozpore so zákonom. Odvolací súd xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxm vzájomnom návrhu rozhodol súd prvého stupňa a možnosť podať proti takému rozhodnutiu opravný prostriedok. Takýmto spôsobom sa žalobcovi odňala možxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Títo, okrem iného, žiadali, aby súd uložil žalobcovi povinnosť po vykonaní registrácie registrovým súdom zdržať sa vo všetkých konaniach používania xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxm z 11. augusta 1998 žalobca dôvody dovolania doplnil o ďalšie argumenty. Uviedol, že žalovanému neprináleží ochrana obchodného mena v zmysle § 9 a § 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiteľnosť obchodného mena medzi právnickou osobou a fyzickou osobou. Žalovaný v 1. rade by sa mohol domáhať ochrany obchodného mena len v zmysle ustanovxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xie je osobnej ani vecnej povahy, z tohto dôvodu nepožíva právnu ochranu. Ďalej uviedol, že výrok napadnutého rozsudku je nevykonateľný, pretože nie je xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxní, že dovolanie bolo podané včas oprávnenou osobou a smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento mimoriadny opravný prostriedok prípustný, roxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxsudku, je v plnom rozsahu v súlade s právnym názorom dovolacieho súdu, ktorý v danej veci vyslovil v rozsudku z 30. júla 1996, č.k. Obdo V. 45/ 96-225. Pritxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xrávneho názoru dovolací súd výslovne konštatoval, že žalovaný v 1. rade je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka a pri svojej poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxu menu žalovaného v 1. rade D.HS R. je dodatkom v súlade s § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, pretože je dodatkom odlišujúcim druh podnikania, žalovaný ho oxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxia nemôže vyjadrovať podrobne všetky alebo iba časť živnosti, ktoré podnikateľ vykonáva na základe vydaných živnostenských oprávnení, ak postačuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxolacieho súdu nie je potrebné nič meniť, ani dopĺňať, pretože od ich aplikovania nedošlo vo veci ani ku zmene skutkového, ani ku zmene právneho stavu, kex xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxa pri riešení dôvodnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxto smere je nezvratiteľným faktom, že žalovaný v 1. rade svoje obchodné meno legitímne používa už od 1. augusta 1990 a toto jeho obchodné meno je plne v súlxxx xx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxného mena, a preto v jeho rámci požíva aj absolútnu právnu ochranu. Odvolací súd v tomto smere správne vychádzal zo znenia § 10 ods. 1 Obchodného zákonníxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxhto ustanovenia nepochybne vyplýva, že uvedená prvá veta § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka sa vzťahuje tak na obchodné meno osôb právnických, ako aj na oxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xeskôr ako žalovaný v 1. rade, je zrejmé, že z hľadiska priority začal neskôr používať časť obchodného mena žalovaného v 1. rade, čo v praxi viedlo k zamenixxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 1 Obchodeného zákonníka právnu ochranu obchodnému menu žalovanému v 1. rade. V tomto smere nie je rozhodujúce, či ide o obchodné meno osoby právnixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxavenie, a teda v tomto smere právnická osoba nemôže mať viacej práv ako osoba fyzická. Teda nemôže obstáť názor, že fyzická osoba sa nemôže domáhať ochraxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xúd v predchádzajúcom rozsudku v danej veci otázku priority vôbec nespomína, je síce pravdivé, ale na druhej strane použitie tejto zásady pri riešení spxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxe svoj dodatok používal od začiatku podnikania, ktorý bol nepochybne skorší, ako začiatok podnikania žalobcu. Preto uvedený právny názor odvolaciehx xxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce sa povahy skratky slova D., t.j. či ide o skratku zaužívanú alebo inú, sú právne bezpredmetné, pretože v tomto smere je rozhodujúce to, že ide o dodatok xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxe účelom dodatku obchodného mena fyzickej osoby nemusí byť úplné špecifikovanie druhu podnikania, ale postačí, ak tento dodatok druh podnikania špecxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xsoba považuje za dominantnú. pričom význam tohto dodatku nemusí byť ani zrozumiteľný širšej verejnosti, ale postačí, ak jeho význam je dostatočne zroxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx že tento dodatok nepochybne určitým spôsobom v zmysle ustanovenia § x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxsí byť zrejmé, že žalovaný v 1. rade týmto označením nemal na mysli podnikanie v oblasti poskytovania ekonomických či právnych služieb, ale ide o oblasť xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcie hmotného práva, odvolacím súdom nie sú opodstatnené.
Postupom odvolacieho súdu nedošlo ani k odňatiu možnosti žalobcu konať pred týmto súdom v zmxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nevylučuje možnosť meniť petit žaloby (vzájomný návrh) aj v odvolacom konaní a taktiež nevylučuje, aby odvolací súd takúto zmenu petitu žaloby pripusxxx xx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxacom pojednávaní uznesením pripustil zmenu vzájomného návrhu uplatnenú žalovanými v 1. a 2. rade (č.l. 280 p.v.), pretože, ako už bolo uvedené, predmex xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtupca žalobcu na tomto odvolacom pojednávaní bol prítomný. Nie je ani rozhodujúce, že súd prvého stupňa nerozhodol o zmene vzájomného návrhu z 26. marcx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo konania došlo k ďalšej zmene vzájomného petitu, o ktorej odvolací súd rozhodol.
Napokon nie je dôvodná ani námietka dovolateľa, že napadnutý rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xerozhodol o celom predmete konania. Pokiaľ ide o zmenu obchodného mena žalobcu, súd nie je oprávnený určovať, aké obchodné meno si má žalobca zvoliť, v txxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxého mena D. tak, aby neboli dotknuté práva žalovaného v 1. rade na ochranu jeho mena. Túto zmenu je následne potrebné premietnuť v návrhu na zmenu živnostxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlo síce rozhodnuté o celom vzájomnom návrhu žalovaných v 1. a 2. rade tak, ako to uviedli v odvolaní z 26. mája 1997 (č.l. 264), a teda žalobcovi nebolo uložxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrávach ukrátený nemôže byť. Toto pochybenie odvolacieho súdu preto nemôže mať za následok zrušenie jeho napadnutého rozsudku na základe dovolania žaxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl.
Žalovaným, ako úspešným účastníkom dovolacieho konania, trovy nevznikli, a preto dovolací súd náhradu trov tohto konania im nepriznal.
Identifikačné číslo ASPI: JUD31244SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Obdo V. 67/99
Druh:Rozsudok (Ro)
Zo dňa:27.04.2001
 
Názov:Obchodné meno
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2001 na strane 40.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 89/2001
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:513/1991 Zb.: §9 ods.1; 513/1991 Zb.: §10 ods.1; 513/1991 Zb.: §12;
 
Oblasť:Obchodné meno. Obchodná firma;