1 Cdo 31/2000

Neplatnosť kúpnej zmluvy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xstú nehnuteľnosť ďalšou zmluvou prevedie na iného, nemá toto porušenie za následok neplatnosť v poradí druhej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxadu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu (§ 420n Občianskeho zákonníka).
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovensxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x II) v P. 13. júla 1995, II), do ktorého ju úmyselne uviedol odporca I) tým, že pred uzavretím tejto zmluvy uviedol nepravdivé skutočnosti o tom, že s navrhxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xovažoval za neplatnú preto, lebo odporca I) (ako predávajúci) ju uzavrel v rozpore s dobrými mravmi, lebo sa snažil poškodiť navrhovateľa (§ 39 Občianxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xarc. č. 2608 - zastavaná plocha vo výmere 174 m2 a dom na nej stojaci s.č. 7823 s príslušenstvom, je neplatná. Za neplatnú určil aj ďalšiu kúpnu zmluvu, uzaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatok súdneho poplatku v sume 500 Sk do 30. júla 1998, odporcovi I) povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 3 430 Sk na účet JUDr. M.K. a na účxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trov konania. Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný v celom rozsahu, lebo obidve kúpne zmluvy sú neplatné. Dôvod neplatnosti kúpnej zmluvy z 13. xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxňa v napadnutej časti (t.j. okrem výroku o poplatkovej povinnosti navrhovateľa) zmenil tak, že návrh zamietol, navrhovateľovi uložil povinnosť nahrxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v sume 307,50 Sk, všetko do troch dní. Navrhovateľke II) nepriznal náhradu trov konania. Na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel k záveru, že návrh nie je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xbidvom kúpnym zmluvám, ktorých platnosť je predmetom tohto súdneho konania; nebol totiž účastníkom ani jednej z týchto zmlúv a na jeho právnom postavexx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xmlúv. Uviedol tiež, že navrhovateľ nemá ani aktívnu legitimáciu domáhať sa neplatnosti kúpnej zmluvy z dôvodu uvedeného v ustanovení § 49a Občianskexx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xzavretím zmluvy z 13. júla 1995 (v rozpore so skutočnosťou) ubezpečil, že sa s navrhovateľom už vyrovnal. V rámci uzatvárania tejto zmluvy totiž bolo zrxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx v pohnútke, ktorý nie je dôvodom relatívnej neplatnosti zmluvy v zmysle ustanovenia § 49a Občianskeho zákonníka.
Proti tomuto rozsudku odvolaciehx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 24 ods. 2 písm. d) O.s.p.], lebo kúpna zmluva z 13. júla 1995 je neplatná; rovnako je neplatná aj xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xebolo právoplatne ukončené konanie o vklad vlastníckeho práva v zmysle zmluvy z 9. decembra 1991. V konaní nebolo preukázané, že by odporca I) pred právxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s odporcom I) (ako podnikatelia a účastníci združenia v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka) zaplatili kúpnu cenu predmetných nehnuteľností, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xktívnu legitimáciu na podanie návrhu na určenie neplatnosti právneho úkonu v zmysle ustanovenia § 49a Občianskeho zákonníka. Poukázal na výpoveď odxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ide nepochybne o omyl v osobe účastníkov právneho úkonu úmyselne vyvolaný odporcom I) a nie iba pohnútkou, ako uzavrel odvolací súd.
Uvedené úmyselné xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxo aj postavenie účastníka združenia v zmysle § 834 Občianskeho zákonníka sú dôvodmi, pre ktoré sa domáha určenia neplatnosti aj ďalšej zmluvy z 10. novxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolaním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a dospel k záveru, že dovolanie navrhovateľa nie je opodstatnené.
Z odôvodnenia:
V konaní o určenie nepxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platnosť právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka). Platnosť zmluvy preskúmava nielen po stránke materiálnej, ale aj po stránke formálnexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. K. zapísané na LV č. 1234 ako parc. č. 2607 - záhrada vo výmere 160 m2 x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxcou) a navrhovateľom a odporcom I) (ako kupujúcimi), pričom navrhovateľ túto zmluvu uzatváral ako účastník združenia (§ 829 a nasl. Občianskeho zákoxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xecembra 1991. Kupujúci mali nehnuteľnosti nadobudnúť do podielového spoluvlastníctva, každý v 1/2 (v polovici). Vklad vlastníckeho práva na kupujúxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtorej boli tie isté nehnuteľnosti, uzavrela odporkyňa II) (ako predávajúca) už len s odporcom I) (ako kupujúcim) 13. júla 1995 a následnou kúpnou zmluvxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vedený na týchto odporcov.
Dovolací súd, v súlade so súdom odvolacím, dospel k záveru, že v predmetnej veci nebol zistený žiadny dôvod, ktorý by zakladxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxnníka. v konaní zistený nebol, lebo ani jedna z týchto zmlúv neodporuje žiadnemu ustanoveniu Občianskeho zákonníka, ani žiadnemu inému zákonu. Rovnaxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxon dovolací súd nezistil ani rozpor týchto kúpnych zmlúv s dobrými mravmi, keď s prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu nemožno vyvodixx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť, že odporca I) uzatváral tieto zmluvy s úmyslom navrhovateľa poškodiť, v konaní nebola preukázaná. Pokiaľ navrhovateľ uviedol, že v čase uzavretia zxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva v zmysle zmluvy z 9. decembra 1991, jeho tvrdenie síce je pravdivé, avšak porušenie uvedenej povinnosti nemá za následok neplatnosť nasledujúceho xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxo ak bola tá istá nehnuteľnosť prevádzaná dvakrát (resp. viackrát), stane sa jej vlastníkom ten, komu ako prvému bol povolený vklad vlastníckeho práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxdnosti za škodu (§ 420 Občianskeho zákonníka).
Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu aj v tom, že odporkyňa II) pri uzatváraní zmluvx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxnníka). Naviac, navrhovateľovi ako osobe, ktorá týmto právnym úkonom nebola dotknutá, nevzniklo ani právo domáhať sa vyslovenia relatívnej neplatnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxcne správne. Keďže neboli zistené ani vady konania uvedené v ustanovení § 237 O.s.p. dovolací súd dovolanie navrhovateľa podľa ustanovenia § 243b odsx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxx 1 a § 243b ods. 4 O.s.p.), lebo v dovolacom konaní im žiadne trovy nevznikli.