Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

2 Obo 182/99 Konanie podnikateľa

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxo je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xbo 182/99)
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne nedoplatok úveru vo výšxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxy konania vo výške 220 000 Sk s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného.
Podľa odôvodnenia rozxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx, námestníčkou riaditeľa pobočky a žalovaný v 1. rade v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka úverovú zmluvu. Predmetom bolo poskytnutie účelovéhx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxdárnom roku najviac o 0 + - 2% ročne.
Dňa 31. decembra 1996 podpísal žalovaný v 2. rade, zastúpený predstavenstvom Ing. J.B., J.B. a Ing. D.V., ručiteľskx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxových nákladov a poplatku vyúčtovaného bankou.
Od 1. mája 1997 zvýšila banka úrokovú sadzbu za poskytované úvery po 17% ročne.
Výzvou zo dňa 2. januárx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx5 020,56 Sk. Bolo im tiež oznámené, že v zmysle úverovej zmluvy sa zvyšuje nedoplatok o úrok z omeškania nesplatených splátok úveru vo výške 20%. Zároveň xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxnovením § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka. Vo výpise z obchodného registra žalobcu ku dňu 6. júnu 1996, vedeného Obvodným súdom B., bola v kolonke odštepnx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx Okresným súdom B., predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo sa skladá z predsedu Ing. J.B., podpredsxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnej dvoch členov predstavenstva. Pri podpise za spoločnosť je potrebný vždy podpis dvoch členov predstavenstva a podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtine, kde je na mieste pre podpis ručiteľa len vytlačená pečiatka N., a.s., N. a podpisy členov xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxhu prejavu v listine, nemôže spôsobiť neplatnosť právneho úkonu.
Žalobca splnil podľa názoru súdu aj podmienku v zmysle § 306 ods. 1 Obchodného zákonnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxade trov konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p.
Proti tomuto rozsudku sa odvolal žalovaný v 2. rade a požiadal o jeho zmenu tak, že odvolací súd vočx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxerfektnosti podpisového právneho úkonu, a tým aj nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa jeho mienky neuvedenie funkcie a mena podpisujúcich za xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej náležitosti, ktorá spôsobuje neplatnosť právneho úkonu
ex tunc
a
erga omnes
v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Ďalej namiexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxteľa len v prípade, že dlžník nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej lehote po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Tvrdí, že výzva na zaplatenie bxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxnutie lehoty stanovenej vo výzve dlžníkovi.
Odvolateľ tiež vzniesol námietku prekážky postupu konania vo veci a v zmysle § 109 ods. 1 písm. b) O.s.p. pxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx13/96 zo dňa 31. decembra 1996.
Ako námietku čiastočného nerešpektovania žalobného petitu označil spochybnenie skutočnosti, že súd prvého stupňa v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxximácie žalobcu. Uvádza, že ručiteľskú zmluvu uzatváral so žalovaným v 2. rade a žalobu podala V.ú.b., a.s., M.N., B., ale výroková časť rozsudku znie na xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxe podpísané, na základe slobodnej vôle a sú platné.
Na odvolanie sa vyjadril aj žalobca. Požiadal o potvrdenie napadnutého rozsudku pre jeho vecnú sprxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx že nedodržali lehotu výzvy na zaplatenie, uvádza, že žalovaný v 1. rade, teda dlžník, bol upozornený na splatnosť úveru a vyzvaný na zaplatenie už 12. noxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx dní si splnil povinnosť z ručiteľskej zmluvy. V ten istý deň bola opätovná výzva na zaplatenie zaslaná aj dlžníkovi.
Pokiaľ ide o námietku nedostatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xng. J.P., riaditeľkou V.ú.b., a.s., pobočka S. V návrhu na začatie konania sa na strane žalobcu uvádza, že ide o vec týkajúcu sa odštepného závodu - pobočxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx že ide o odštepný závod. Nejde preto o iný právny subjekt.
Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 1 O.s.p. x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxdil z neho správny právny záver.
Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa návrhom na začatie konania, došlým súdu dňa 17. februára 199xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xhradenia sumy 5 500 000 Sk nesplateného úveru a úrokov.
Žalovaný v 2. rade ako ručiteľ namieta neplatnosť ručiteľskej listiny z dôvodu, že nebola podpíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxeho zákonníka.
Poukazuje na to, že podľa výpisu z obchodného registra sa podpisovanie za žalovaného v 2. rade vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnie ich mien a funkcie v spoločnosti, považuje za taký nedostatok, ktorý spôsobuje neplatnosť podpísanej ručiteľskej listiny.
Odvolací súd sa plne sxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxchodnom registri, nespôsobuje jej neplatnosť.
Žalovaný v 2. rade nespochybnil pravosť podpisov na listine. V úvodnej časti sa jasne a presne uvádzajx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnu by sa bolo možné domáhať, ak by bolo k podpisu listiny došlo omylom vyvolaným druhou stranou. Z ručiteľského záväzku, ktorý je obsahom tejto listiny, xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxn, kto uviedol do omylu, nemôže sa domáhať neplatnosti právneho úkonu.
Neobstojí ani námietka žalovaného 2. rade, že nebola splnená podmienka § 306 odxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xpozornil dlžníka, že bude pohľadávku vymáhať súdnou cestou, ak si dlžník svoju povinnosť nesplní. Pretože dlžník záväzok z úveru nesplnil, vyzval ho žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxému v 2. rade.
Pokiaľ ide o námietku, že súd prvého stupňa priznal žalobcovi 20% úrok, hoci tento si v žalobe uplatil len úrok 18%, zo spisu je zrejmé, že na xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Odvolateľ xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxdenej na Krajskom súde v B., v ktorej sa domáha vyslovenia neplatnosti ručiteľskej zmluvy č. 1013/96 zo dňa 31. decembra 1996, o ktorú opiera žalobca svox xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx domáha vyslovenia neplatnosti ručiteľskej listiny, o ktorú žalobca opiera svoj nárok v žalobe na plnenie, o ktoré ide v tomto spore.
Určovacia žaloba xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxžkou litispendencie pre určovaciu žalobu.
Odvolací súd sa tiež nestotožnil s názorom odvolateľa, že v rozsudku došlo k svojvoľnej zámene účastníkov xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnenou osobou v zmysle § 13 ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
Súd prvého stupňa tiež správne označil žalobcu a pokiaľ sa týka bližšieho označenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xa v celom rozsahu stotožnil so závermi i odôvodnením súdu prvého stupňa v napadnutom rozsudku, a preto tento ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD31093SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:2 Obo 182/99
Druh:Rozsudok (Ro)
Zo dňa:29.03.2000
 
Názov:Konanie podnikateľa
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 2 ročník 2001 na strane 53.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 33/2001
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:40/1964 Zb.: §40 ods.1; 513/1991 Zb.: §13 ods.1; 513/1991 Zb.: §13 ods.3; 513/1991 Zb.: §306; 513/1991 Zb.: §497;
 
Oblasť:Neplatnosť občianskoprávnych úkonov;Právne úkony v obchodnom práve;Zabezpečenie obchodných záväzkov;Obchodné ručenie;