4 Cdo 5/98

Premlčanie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu uplatneného nároku.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 25. marca 1998,
sp.zn. 4 Cdo 5/98
)
Žalobca sa návrhom podaným 22. novembrx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxov nachádzajúcich sa v N.Z. na Kasárenskej 4 (2 089 Sk) a na Komárňanskej 59 (8 474 Sk).
Okresný súd N.Z. rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi xx xxxxx xxx xx xxx xx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxvodnení rozsudku uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaná dlhuje na nájomnom a za plnenia spojené s užívaním bytu v N.Z. na Kasárenskej 4, k 15. sxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxo s poukazom na ustanovenia § 685 ods. 1 a § 696 Občianskeho zákonníka žalobe vyhovel.
Krajský súd v N. na odvolanie žalovanej zmenil rozsudok súdu prvxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu trov odvolacieho konania. Žalobu v časti nedoplatku na nájomnom za byt v N.Z. na Kasárenskej 4, v sume 2 089 Sk zamietol z dôvodu premlčania tejto pohľadxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx piatich rokoch. Mal za to, že od vyúčtovania nedoplatku na nájomnom v marci 1993 začala plynúť trojročná premlčacia doba v zmysle § 101 Občianskeho zákxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxbu na súd a žalovaná vzniesla námietku premlčania, uplatnené právo sa premlčalo a nebolo možné ho žalobcovi priznať (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníkxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxnanie. Namietal nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom, keď z obsahu odvolania žalovanej vyvodil vznesenie námietky premlčania. Trval na txxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx rokoch od jej zistenia.
Žalovaná sa k dovolaniu nevyjadrila.
Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal dovolanie, preskúmal rozsudok krajskéhx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xremlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až § 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxého zákonného ustanovenia, keď žalobu z dôvodu premlčania uplatneného práva zamietol napriek tomu, že žalovaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Bez návrhu dlžníka k premlčaniu práva nemožno prihliadnuť. Záleží len na vôli dlžníka, či námietku, že došlo k premlčaniu práva, uplatní na súde. Ide vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxa proti rozsudku Okresného súdu N.Z. z 3. februára 1997, č.k. 8 C 192/96-21, a to z jeho prvého odseku, v ktorom sa uvádza: "Platila som za hygienicky závadxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx odvolania žalovanej a ani z jeho ďalšieho obsahu, nemožno vyvodiť, že žalovaná vzniesla námietku premlčania práva uplatneného žalobcom v tomto konanxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxtich rokoch, nie je možné považovať, ako to nesprávne urobil odvolací súd, za žalovanou vznesenú námietku premlčania, keď naviac ani ďalší obsah odvolxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x00 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nevzniesla a odvolací súd nejasnosti v tomto smere iným spôsobom neodstránil, jeho rozhodnutie o zamietnutí žaloby x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx preto dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle § 243b ods. 1 a ods. 2 O.s.p. zrušil a vec mu vrátil nx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxania (§ 243d ods. 1 O.s.p.).
Späť na text

Súvisiace dokumenty