Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

4 Obdo 16/98 Oslobodenie od súdnych poplatkov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuvy, ktorú podľa Obchodného zákonníka uzatvára poskytovateľ liekov so zdravotnou poisťovňou.
Konanie o žalobe, ktorou žiada poskytovateľ liekov zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xe vecne oslobodené od súdnych poplatkov.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 1. júna 2000,
sp.zn. 4 Obdo 16/98
)
Žalobca žalobou podxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxbe uviedol, že na základe zmluvy uzavretej podľa § 38 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov (ďalej len "zákon č. 273/1994 Z.z.") a § 262 Obchodného zákonníka poskytol poistencom žalovaného zdravotnú starostlivosť. Žalovaný faktúry, ktxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxlobcu vyzval, aby zaplatil 500 Sk súdneho poplatku v stanovenej lehote. Keď žalobca súdny poplatok v určenej lehote nezaplatil, konanie uznesením z 2. xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xnení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb.").
Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca. V odvolaní uviedol, že predmetom konania je pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Takéto konanie je od súdnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. Žiadal, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ide o obchodný spor z právnych vzťahov medzi podnikateľmi, ktorý vznikol pri podnikateľskej činnosti. Osloxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. mája 1998.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie. V dovolaní uviedol, že konania vo vecxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri vydávaní liekov v lekárni na základe receptov, a preto je konanie o nej oslobodené od súdnych poplaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxkej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.), či opravný prostriedok sxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).
V prejednávanej veci dovolanie smeruje proti uzneseniu. Podľa § 239 O.s.p. platí, že ak bolo napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx potvrdzujúce uznesenie, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa,
a) ak odvolací súd v ňom vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože idx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozhodnutia, alebo
c) ak ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. g) a písm. h) (§ 239 ods. 2 O.s.p.).
Uznesenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x x xxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xreto musel skúmať, či dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 23x xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxom dovolania. Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa uvedeného ustanovenia nie je predmet konania významný. Ak teda je konanie postihnuté niektorox x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v ktorom vydané napadnuté uznesenie, nie je postihnuté niektorou z vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p., sa bolo potrebné zaoberať otázkou opodxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxné pre nezaplatenie súdneho poplatku, hoci išlo o konanie od platenia súdneho poplatku oslobodené. Odňatím možnosti konať sa v zmysle tohto ustanovenxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.
Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. je od poplatku oslobodené súdne konanxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xľadiska považujú za vzťahy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná starostlivosť sa podľa § 1 písm. a) zákona č. 273/1994 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia, okrem iného, aj poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z.z. poisťovňa na vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtnej starostlivosti. Zariadenia, ktoré patria do siete zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, vymenúva § 24 ods. 1 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxne. Obdobné vymedzenie pojmu liečebnej starostlivosti vyplýva aj z ustanovenia § 3 zákona č. 98/1995 Z.z. o liečebnom poriadku.
Vychádzajúc z citoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxostlivosti. I keď lekárne s poisťovňami pre výkon tejto starostlivosti uzatvárajú zmluvy podľa Obchodného zákonníka, nemení to nič na skutočnosti, žx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxoky, ktoré vznikli pri výkone zdravotníckej starostlivosti, sú konaniami vo veciach poskytovania zdravotníckej starostlivosti a dopadá na nich ustxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxvodom pre zastavenie konania.
Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa tým, že konanie zastavil a odvolací súd tým, že jeho rozhodnutie o zastavení konanxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxcesnej vade, zakladajúcej podľa ustanovenia § 237 písm. f) O.s.p. prípustnosť dovolania. Táto vada je zároveň tiež dôvodom, pre ktorý musí dovolací sxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xvedeného dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa podľa § 243 ods. 2 O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD31036SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:4 Obdo 16/98
Druh:Rozsudok (Ro)
Zo dňa:01.06.2000
 
Názov:Oslobodenie od súdnych poplatkov
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2000 na strane 45.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 94/2000
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:513/1991 Zb.: §4 ods.1 písm.d; 513/1991 Zb.: §262; 71/1992 Zb.: §10 ods.1; 273/1994 Z.z.: §38;
 
Oblasť:OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;Poplatky súdne;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Náklady zdravotnej starostlivosti;