Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

2 Cdo 71/99 Záložné právo

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx s použitím analógie (§ 853 Občianskeho zákonníka) podľa ustanovenia § 550 Občianskeho zákonníka.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republixx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx 1. novembra 1995 do zaplatenia a rozhodol o náhrade trov konania. Právne vec posúdil ako náhradu za plnenie, ktoré žalobca ako ručiteľ poskytol veriteľxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxe žalovaného Krajský súd v K. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov celého konania.
V odôvodnexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa žalovaného 546 715 Sk ako ručiteľ, pretože k uspokojeniu pohľadávky veriteľa žalovaného nedošlo na základe plnenia ručiteľa zložením peňažných proxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxej zmluvy č. 1/4082 zo 14. decembra 1994, podľa ktorej obaja účastníci tohto konania ako záložcovia poskytli záložnému veriteľovi - VÚB, a.s., pobočke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxho v 1/2-ine. Krajský súd vyslovil názor, že obaja účastníci tohto konania zodpovedali spoločne a nerozdielne za splnenie pohľadávky z poskytnutého úxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Domáhal sa jeho zrušenia a vrátenia veci Krajskému súdu v K. na ďalšie konanie. Namietal, že oxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxskej listiny č. 1/4082 zo 14. decembra 1992, ktorou bolo zabezpečené splácanie úveru žalovaného v celkovej výške 865 000 Sk. Vyslovil názor, že žalobca xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnovenie. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 454 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak zo strany žalovaného došlo k bezdôvodnému obohatxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxm svojho záväzku záložcu a žalovaný sa neobohatil, pretože získaný úver bol použitý ako investícia do nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve obxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx.p.) a prípustného dovolania (§ 238 ods. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxodstatnené.
Z odôvodnenia:
Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že v prípade ich riadneho a včasného nesplnenix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xabezpečovaciu. Táto funkcia má viesť dlžníka k tomu, aby pohľadávku dobrovoľne splnil a veriteľovi má poskytovať istotu, že sa bude môcť uspokojiť zo zxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhá funkcia záložného práva, a to funkcia uhradzovacia. Záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa zo zálohu bez toho, aby sa musel spoliehať, že úhradu sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxesorickú povahu. Subsidiarita vyjadruje, že ide o podporný zdroj uspokojenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorý nastupuje len vtedy, ak pohľadávxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx - hlavného záväzkového právneho vzťahu nemôže existovať ani záložný právny vzťah.
Záložné právo, rovnako ako ručenie, svojou povahou predstavuje zxxxxx xx xxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxým majetkom ručiteľa, pri záložnom práve ide len o "ručenie" zálohom, ostatný majetok záložcu nemôže byť k uspokojeniu veriteľa použitý.
Platná právxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xáložca plní za dlžníka na základe svojej právnej povinnosti, vyplývajúcej mu zo záložnej zmluvy. Záložca je v podstate vecným ručiteľom.
Ustanovenix x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxizácie záložného práva záložným veriteľom, ale takúto možnosť ani nezakazujú. Plnenie záložcu za dlžníka je jeho právnou povinnosťou, preto svoj nárxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnom obohatení. Ustanovenia § 853 Občianskeho zákonníka však umožňuje použitie analógie legis, a preto záložca môže požadovať od dlžníka náhradu za pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa voči dlžníkovi na ručiteľa je obsahom a účelom tomuto právnemu vzťahu najbližšie.
Odvolací súd vec takto právne neposúdil [§ 241 ods. 2 písm. d) O.s.xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxý bol vlastníkom zálohu v podiele 1/2-iny splnil na základe záložnej zmluvy č. 1/4082 uzavretej dňa 14. decembra 1994 za žalovaného dlh vzniknutý z dvocx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe poskytnutý úver bol vložený ako investícia do nehnuteľnosti tvoriacej záloh, táto skutočnosť môže predstavovať iba pohľadávku žalovaného voči žalxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky rozsudok odvolacieho súdu ako nesprávny zrušil (§ 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou O.s.p.).
Identifikačné číslo ASPI: JUD31031SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:2 Cdo 71/99
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:30.11.1999
 
Názov:Záložné právo
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2000 na strane 26.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 89/2000
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:40/1964 Zb.: §151f; 40/1964 Zb.: §151a; 40/1964 Zb.: §550; 40/1964 Zb.: §853;
 
Oblasť:Zánik záväzku, preklúzia v občianskom práve;Zmena záväzku v občianskom práve;Zabezpečenie záväzku v občianskom práve;