V Cdo 4/97

Ochrana osobnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxx. 3 Občianskeho zákonníka, ak bol v materiáloch bývalej ŠtB neoprávnene evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. a neoprávnenosx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka - Slovenská informačná služba.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 27. februára 1998,
sp.zn. V Cdo 4/97
)
Najvyšší súd Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxlobe o zaplatenie 20 000 Sk titulom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2, ods. 3 Občianskeho zákonníka. Odvolací súd sa stotožnix xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnosťou, ktorá sa dotýkala jeho cti, dôstojnosti a povesti v miere, akú má na mysli ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že žalovaná je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnskej republiky, a to bez ohľadu na to, ktorý orgán pôvodne vydal nesprávne osvedčenie a ktorý je prípadne jeho terajším právnym nástupcom.
Proti rozsxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxený rozsudok, ktorým súd prvého stupňa rozhodol inak než vo svojom prvšom rozsudku, pretože bol viazaný právnym názorom odvolacieho súdu; dovolateľkx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxB o osobe žalobcu neprevzala, žiadne materiály zasahujúce do práv na ochranu osobnosti týkajúce sa žalobcu neevidovala a že v konaní nebolo preukázanéx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxa do práv žalobcu, chránených ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Žalovaná potom svoje dovolanie doplnila ešte ďalším písomným podaním z 11. febrxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx0 Zb., lebo sa žalobcovi priznala finančná náhrada aj za čas pred jej účinnosťou, kedy bol evidovaný v materiáloch bývalej ŠtB a že na plnenie sa zaviazal xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Žalobca sa k podanému dovolaniu nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O.s.p.) zistil, že dovolanie bolo podanx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxudok odvolacieho súdu a dospel k záveru, že podané dovolanie žalovanej nie je dôvodné.
Z odôvodnenia:
Neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoré sú stanovené naším právnym poriadkom. Preto ani v prípadoch tzv. lustračného zákona nie je vylúčené, aby sa občan nemohol domáhať ochrany svojej osxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ŠtB neoprávnene evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady pre výkon niektorých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x. 451/1991 Zb."), ak je neoprávnenosť takejto evidencie doložená tak, ako tomu bolo aj v prejednávanej veci. Následkom neoprávneného zásahu bol totiž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xjmou bolo zníženie cti, dôstojnosti, povesti, mena žalobcu, a tým všetkým i vážnosti jeho postavenia v spoločnosti i v zamestnaní, ktoré vyústilo do skxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxlacieho súdu splnené všetky zákonné predpoklady na uloženie sankcie podľa § 13 ods. 2 a ods. 3 Občianskeho zákonníka za takto vzniknutú nemajetkovú uxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxkonníka zodpovedá žalovaná, hoci po zániku bývalej ŠtB disponovalo jej materiálmi a podľa § 4 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. vydávalo osvedčxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xánikom ČSFR zaniklo (čl. 3 zákona č. 542/1992 Zb.). Z právnej úpravy nasledujúceho ústavného vývoja však bolo možné vyvodiť, že príslušné právomoci, pxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pre postih konkrétneho subjektu za neoprávnenú evidenciu žalobcu v materiáloch bývalej ŠtB bolo rozhodujúce nielen to, ktorý z ústredných orgánov štxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu bola táto pôsobnosť, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa, ktorý by v takejto veci odmietol kladné rozhodnutie vo veci, na ktoré rozhodnutie je inak príslušný, len z dôvodu mlčania alebo neúplnosti zákona, doxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxe v prípade, keď štát a jeho orgán neoprávnene narušil pokojný stav v jeho osobnostných právach.
Z uvedeného vyplýva, že odvolací súd vychádzal zo skutxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx 2 písm. c) a písm. d) O.s.p. neboli dané. Rozhodnutie odvolacieho súdu je správne, takže dovolanie žalovanej bolo podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietnuxxx