1 Co 15/97

Neoprávnený zásah do osobných práv

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx publicitu. Takýto zásah, spočívajúci v tvrdenej, avšak právoplatným rozsudkom súdu nepreukázanej trestnej činnosti, v podstate zakladá nárok opráxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxo rozhodnutia, v ktorom je určená doba plnenia, až uplynutím takto určenej lehoty splnenia sa dlžník dostáva do omeškania.
(Rozsudok
Najvyššieho súdx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxosti domáhal, aby žalovaná bola súdom zaviazaná odvysielať reláciu, v ktorej vysloví, že údaje uvedené o žalobcovi v relácii z 8. januára 1991 sú nepravxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xonania. V priebehu konania žalobca uvedenú žalobu za súhlasu súdu zmenil a žiadal jednak to, aby súd v rozsudku vyslovil, že "dňa 8. januára 1991 o 22.30 hxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xystupoval mjr. F.M., veliteľ oddelenia inšpekcie bývalej KS ZNB, ktorý hovoril o trestnej činnosti funkcionárov polície. Na televíznej obrazovke v dxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného činiteľa, avšak Vojenský obvodový súd P. nezistil naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu a trestné stíhanie zastavil. Vyšší vojexxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xrokom od 8. januára 1991 až do zaplatenia a tiež náhradu trov tohto konania. Žalobu odôvodnil poukazom na to, že uvedenou televíznou reláciou sa o ňom spôxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxhranu osobnosti, znížila sa jeho vážnosť a dôstojnosť.
Krajský súd v K. ako súd prvého stupňa rozsudkom konanie o zaplatenie 900 000 Sk zastavil, v prevxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm na to, že použitím žalobcovho mena v predmetnej relácii nedošlo k zásahu do jeho chránených práv. So zreteľom na všetky okolnosti bolo totiž z odvysielxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xrípade bol povinný strpieť zverejnenie svojho mena, keďže toto zverejnenie bolo dôsledkom trestného činu, pre ktorý bol trestne stíhaný. Vzhľadom na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xasl. tohto zákonníka.
Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa uznesením zrušxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxvostupňového rozsudku, vyslovil, že tieto zostávajú nedotknuté. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že podľa scenára relácie "Polícia dnex x xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xáčelníci používali príslušníkov tam, kde nemali, a nepoužívali tam, kde mali. Využívali ich na zdôraznenie sily a dôležitosti funkcionárov...". Zo zxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xomentovanej činnosti, patrí aj žalobca a že jeho prípad bol definitívne doriešený. V skutočnosti však jeho trestné stíhanie bolo zastavené uznesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm uznesení, nemožno súhlasiť so súdom prvého stupňa v tom, že hoci žalobca zverejnenie svojho mena pociťuje ako zásah do osobnosti, je povinný ho strpiexx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právoplatne neskončeného, nevyplýva ako jeho dôsledok uverejnenie mena osoby trestne stíhanej. Dodal, že bez riadneho zistenia spôsobu, akým bol v oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xákonom chránených práv žalobcu.
Krajský súd v K. potom po doplnení dokazovania a pripustení ďalšej zmeny petitu žaloby rozsudkom uložil žalovanej poxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxs a zajtra. V tejto relácii vystupovali bývalí funkcionári KS ZNB. Medzi nimi vystupoval mjr. F.M., veliteľ oddelenia inšpekcie bývalej KS ZNB, ktorý hxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxineného mjr. Š.R., ktorý bol stíhaný pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 Trestného zákona. Podľa rozsiahleho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa a trestné stíhanie zastavil. Vyšší vojenský súd v T. uvedené rozhodnutie potvrdil". Zároveň žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu nemajetkxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa poukázal na výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal jednoznačne preukázané, že v predmetnej texxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnom okruhu o trestnom stíhaní žalobcu, ktoré bolo zastavené, považoval súd za závažný zásah do osobnosti bezúhonnej osoby, so zreteľom na ktorý sú splnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Jej výšku so zreteľom na všetky okolnosti stanovil na 30 000 Sk, ktoré považoval za primerané charakteru zásahu a nxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodnuté o náhrade trov konania. Uviedla, že do žalobcovho práva na ochranu osobnosti nezasiahla. V konaní sa totiž nepreukázalo odvysielanie tituxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrokému okruhu televíznych divákov vnímať napísaný text, nezodpovedá pravde. Záber bol v skutočnosti len tzv. prešvenkom, trvajúcim len dve až tri sekxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxbec nemožno ustáliť, či bol alebo nie dôvodne trestne stíhaný. Záver o značnom znížení dôstojnosti žalobcu a jeho vážnosti v spoločnosti sa v konaní nepxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxdu amnestie. V závere odvolania žalovaná dodala, že úrok z omeškania nemôže žalobcovi patriť od 22. marca 1992, pretože sa k uvedenému dňu nemohla dostax xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxlací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch zmenil tak, že žalobu zamietne.
Žalobca sa k odvolaniu nevyjadril.
Najvyšší súd Slovensxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 201 O.s.p.), po nariadení odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec v medziachx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxej sa úrokov z omeškania), nie je podané dôvodne.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa v prejednávanej veci, najmä po predchádzajúcom zrušujúcom uznesxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxávne právne posúdil. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s jeho skutkovými a právnymi závermi a považuje ich za správne.
Pri riešení základnej oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbilému zasiahnuť do osobnostných práv žalobcu, považuje odvolací súd za potrebné vopred uviesť, že pri televíznom vysielaní, pri ktorom sa súbežne vyxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxrazová zložka dopĺňa slovnú alebo naopak.
Odvolateľka nepopiera, že došlo k odvysielaniu titulnej strany spisu so žalobcovým menom, za súčasného odxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxúcim len dve až tri sekundy, takže za tak krátku dobu žiaden divák nemohol identifikovať meno osoby, ktorej sa spis týka a o žalobcovi sa v relácii priamo nxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxol vyvodzovať, že jeho obrazová zložka (nasnímaný text prednej strany spisu so žalobcovým menom) nekorešponduje so zvukovou zložkou (súbežne vysielxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tzv. prešvenk alebo o dlhší záber, vytvorila sa ním jednoznačne objektívna možnosť, aby si každý divák, osobitne, ak si z vysielania vyhotovil videozáxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxľa odvolacieho súdu, zákonite vytváralo dojem, že osoba, ktorej meno bolo obrazovo nasnímané a odvysielané, páchala xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxenosti použitia žalobcovho mena a priezviska v televíznom vysielaní v súvislostiach, naznačujúcich jeho trestnú činnosť, nepovažuje odvolací súd zx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxeukázané právoplatným rozsudkom súdu, že spáchal predmetnú trestnú činnosť. A v tom spočíva podstata neoprávnenosti zásahu žalovanej do osobnostnýxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xreba poukázať na to, že televízne vysielanie je z hľadiska rozsahu jeho pôsobenia jedným z najdostupnejších zdrojov informácií širokej verejnosti. Ax x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxah bol spojený so znížením dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti (o taký zásah ide jednoznačne pri tvrdenej, avšak právoplatným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xemajetkovej ujmy, ktorú v prejednávanej veci určil súd prvého stupňa, považuje aj odvolací súd za správnu a primeranú okolnostiam, za ktorých k zásahu xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxmu, že sa jeho trestné stíhanie zastavilo z dôvodu amnestie. Ustanovenie § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž nárok na priznanie tejto náhrady spájx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxo pracovnom kolektíve.
Pokiaľ žalovaná v odvolaní namietala, že úrok z omeškania nemôže žalobcovi patriť od 22. marca 1992, pretože sa k uvedenému dňu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxil s jej názorom. Ustanovenie § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka považuje úroky z omeškania za príslušenstvo pohľadávky. Keďže predmetná pohľadávka xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xreteľom na dôvody uvedené vyššie odvolací súd zmenil (§ 220 ods. 1 O.s.p.) rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, ktorou bola žalovaná zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx O.s.p.).