Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (6)

4 Sž 38/97 Daň z pridanej hodnoty - zdaniteľné plnenie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnosti podnikateľa, ktoré s jeho podnikaním súvisia.
Rámec podnikania predstavuje vymedzený okruh činností, ktorý je naplnený predmetom činnosti uxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámca výrobnej činnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpubliky
z 11. júla 1997, sp.zn.
4 Sž 38/97
,
4 Sž 38/97
)
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 6. februára 1997 na odvolanie žalobcu ako daňovníka zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xx xumu 5 494 681 Sk.
Ďalším rozhodnutím zo dňa 6. februára 1997 taktiež na odvolanie žalobcu zmenil rozhodnutie Daňového úradu L.M. z 28. augusta 1996 tak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxu sa domáhal ich zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Uviedol, že obe napadnuté rozhodnutia majú podklad v názore žalovaného i správcx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 222/1992 Zb.") odpočet dane na vstupe.
Dôvodil, že toto stanovisko je nesprávne, pxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx a.s. v objeme 335 kusov.
Dodal, že pokiaľ žalovaný uvádzal, že ide o poskytnutie služby, toto neobstojí, pretože ide o typický prípad prevodu majetkovxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxia, lebo išlo o jednorazový úkon, ktorý nenapĺňa nevyhnutnú požiadavku sústavnosti stanovenú ust. § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Pri prevode akcií xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxkanie hotových finančných prostriedkov, a nie investovanie do cenných papierov za účelom dosiahnutia zisku. Z týchto dôvodov preto ani kúpnu cenu z prxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxčtu dane na vstupe koeficientom.
Žalovaný správny orgán navrhol žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietnuť.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodnoty v rámci podnikania na základe čoho bol žalobca povinný toto plnenie v sume 53 600 000 Sk, hoci oslobodené podľa § 24 cit. zákona, uviesť do daňovéhx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxá celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej koeficientom.
Dôvodil, že neobstojí názor žalobcu, že predaj akcií nie je činnxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxo neobmedzenom, ktorú činnosť žalobca naďalej vykonáva. Nejde teda o jednorazový predaj, ktorý sa vymyká z rámca podnikania žalobcu (činností vykonáxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxy získané z predaja akcií využil na účely podnikania. Podporne uviedol, že prevod dotknutých akcií by bolo možné aj za inej situácie (výkladu) považovax xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxím.
Ďalej uviedol, že predaj akcií zodpovedá pojmu uvedenému v ust. § 27 písm. b) zákona č. 222/1992 Zb. - investovanie do cenných papierov na vlastný xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v znení neskorších predpisov je každá zmena osoby oprávnenej z tohto cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy.
Najvyšší súd Slovenskej republixx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxd Slovenskej republiky podľa ust. § 246 ods. 2 písm. b) O.s.p. ako súd vecne príslušný po spojení veci (§ 112 O.s.p.) preskúmal obe napadnuté rozhodnutxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxu), či suma 53 600 000 Sk predstavuje základ dane z pridanej hodnoty, a či ako taká mala byť žalobcom zahrnutá do daňového priznania a mala mať vplyv na odpoxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxcia - zvýšenie dane sumou 2 721 086 Sk má právne opodstatnenie.
Vyriešenie tejto otázky je podmienené kvalifikáciou plnenia žalobcu-prevodu akcií za xxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxnný uviesť len také plnenie a súčasne len také plnenie mohlo ovplyvniť odpočet dane spôsobom, ako to vykonal žalovaný a byť podkladom k dodatočnému vyruxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxeba použiť podľa ust. § 54 už zákon č. 289/1996 Z.z.) definuje ust. § 2 ods. 1.
Spôsob úpravy tohto ustanovenia je taký, že taxatívne vymenované druhy plxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že v žalobcovi nejde o podnikateľa, ktorého predmetom činnosti je obchod s cennými papiermi, treba uzavrieť, že sporný prevod akcií nie je možné subsuxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xa vlastnú zodpovednosť vo vymedzenom okruhu činnosti, pričom týmto už vykladacím pojmom treba zachovať vypovedný význam.
Pri tomto postupe sústavnx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xa totiž zásadne viaže na profesijné zamerania podnikateľského oprávnenia a jeho rámec netvoria všetky činnosti podnikateľa, ktoré s jeho podnikaním xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré do tohto okruhu spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní a ktoré súčasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxbné osobitné povolenie (pozri zákon č. 600/1992 Zb.).
Za tohto ponímania nie je možné predaj dotknutých akcií považovať za zdaniteľné plnenie. Takýtx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxdzujúce predmet dane z ust. § 2 ods. 1 zákona č. 222/1992 Zb. vychádza. Druhy plnení ako zdaniteľných nerozširuje, len ďalšími kritériami z hľadiska oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxžujú i plnenia uskutočnené platiteľom na účely nesúvisiace s podnikaním. Touto úpravou sa nemení pôvod zdaniteľného plnenia, ale určuje, že predmet dxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxeľného plnenia a súčasne nepoužiteľnosť tohto pojmu pre potreby zákona, hoci výslovne na tento účel bol vymedzený.
Oslobodenie od daňovej povinnostx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxmanie podmienok oslobodenia prichádza do úvahy len za stavu, že ide o zdaniteľné plnenie.
Pre daný prípad je preto nadbytočné xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxamenáva, že "investovanie do cenných papierov na vlastný účet" nie je možné stotožňovať s pojmom prevod akcií, resp. cenných papierov, a to aj za stavu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxra - nadobúdateľa.
Vzhľadom na vyššie uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa ust. § 250j ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutia žalovaného, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xázorom súdu.
Identifikačné číslo ASPI: JUD30765SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:4 Sž 38/97
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:11.07.1997
 
Názov:Daň z pridanej hodnoty - zdaniteľné plnenie
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 1 ročník 1999 na strane 67.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 20/1999
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:222/1992 Zb.: §2; 222/1992 Zb.: §7; 222/1992 Zb.: §54; 600/1992 Zb.:; 600/1992 Zb.; 289/1996 Z.z.:;
 
Oblasť:CENNÉ PAPIERE;Podnik. Podnikateľ. Podnikanie. Obchodné imanie. Kapitál;Prevádzkovanie živnosti. Živnostenské podnikanie;Obchod s cennými papiermi. Makléri;Dane z príjmov všeobecne;