5 Obdo 8/97

Obchodné meno

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxíka). Ak uvedená skutočnosť v označení obchodného mena chýba, treba ju doplniť. Uvedený nedostatok nemožno pokladať za neodstrániteľnú prekážku konxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
5 Obdo 8/97
)
Okresný súd v M. rozsudkom z 30. augusta 1994 č.k. Cb 207/93-41 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 117 403 Sk s 3% úrokom od 3. mxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxavebných prác na základe hospodárskej zmluvy. Práce boli ukončené 28. januára 1992 a odovzdané žalovanému a následne vyfakturované.
Súd vykonaným dxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxia rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.
Žalovaný podal proti rozsudku súdu prvého stupňa odvolanie, ktoré odôvodnil tým, že súd sa nezaoberal námietkou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxorcia. Za predmetnú faktúru prevzal zodpovednosť na základe dohody p. M.S týmito skutočnosťami sa súd nezaoberal, preto navrhol napadnutý rozsudok zxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xonanie zastavil. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.
Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že súd s poukazom na ust. § 19, § 103, § 104 O.s.p. a § 9 Oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx fyzickou osobou, živnostníkom alebo označuje názov obchodnej spoločnosti, kedy chýba dodatok označujúci jej právnu formu. Túto skutočnosť súd kvalxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxote dovolanie. V odôvodnení uviedol, že odvolací súd nemal konanie zastaviť podľa § 104 ods. 1 O.s.p. V prípade pochybnosti ohľadne označenia žalobcu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxal na základe zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 105/1990 Zb."). Podnikateľ Ing. Txxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx Slovenskej republiky ako súd dovolací s poukazom na ust. § 10a ods. 1 O.s.p. prejednal dovolanie v zmysle § 242 ods. 1 a § xxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
Podľa § 236 ods. 1 O.s.p. dovolaním možno napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu, ak to zákon pripúšťa.
Občiansky súdny poriadok v ust. § 237§ 239 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxadnutý. Ak nejde o vady uvedené v § 237, neprihliada na vady konania, ktoré sa neuplatnili v dovolaní, okrem, ak by tieto mali za následok nesprávne rozhoxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x6. januára 1993) domáhal proti žalovanému zaplatenia 117 403 Sk s 3% úrokom. V žalobe sa označil ako S., so sídlom v M., na ul. O. Z obsahu spisu bolo zistenéx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxhodným názvom S., s miestom podnikania v M. a bolo mu pridelené IČO. V spise je aj výpis z obchodného registra z 3. mája 1996 odd. S.r.o. vl.č. 758/S, kde je zxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxp. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).
Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd pre to urobí vhodné opatrenie a ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xbchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri, resp. totožnou spoločnosťou podľa výpisu z obchodného registra z 3. júna 1996 založeného v spixxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxňového konania postupom podľa § 43 O.s.p.
Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti.
Účxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xodľa živnostenského zákona, je potrebné zosúladiť označenie žalobcu s označením v príslušnom rozhodnutí.
V prípade, že na strane žalobcu je právnicxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xbchodného mena v označení chýba, nejde o neodstrániteľnú xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxanie pre nedostatok podmienok konania zastavil.
Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na uvedené skutočnosti dovolaniu žalobcu vyhovel a poxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxom na ust. § 243b ods. 2 O.s.p. aj toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, v ktorom tento rozhodne i o trovách konaniax
Späť na text

Súvisiace dokumenty