Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

6 Obdo 9/97 Obchodné meno

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxnej formy za názvom žalobcu nemožno považovať za neúplné označenie. Obchodným menom príspevkovej organizácie je názov, pod ktorým bola zriadená.
(Uxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxx95, 2 Cb 414/95, 1 Cb 415/95, 2 Cb 416/95 a 1 Cb 417/95 zo 7. júna 1996 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 495 074,25 Sk s 19% úrokom z omeškania xx xxxx xxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x81 Sk od 11. októbra 1995 do zaplatenia, zo sumy 380 341 Sk od 16. mája 1995 do zaplatenia a zo sumy 348 762 Sk od 8. júla 1995 do zaplatenia. V odôvodnení uviedxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xkosti dodávky tovaru reklamoval ústne pred 6. aprílom 1995. Keďže v konaní nebolo preukázané, že by žalovaný včas a kvalifikovane uplatnil reklamáciu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zmluve z 12. januára 1995 nebol dohodnutý úrok z omeškania pri omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, preto súd určil podľa § 369 ods. 1 s prihliadnutím na § xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxý úrok 18%. Pri začiatku povinnosti platenia úrokov z omeškania vychádzal zo splatnosti faktúr 30 dní od jej doručenia a keďže nebol presne preukázaný dxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhodol vzhľadom na pomer úspechu a neúspechu v konaní podľa § 142 ods. 2 O.s.p.
Proti tomuto rozsudku sa v časti o 1 180 734,90 Sk s 19% úrokom z omeškania zo xxxx xxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx Sk od 11. októbra 1995 do zaplatenia, zo sumy 380 341 Sk od 16. mája 1995 do zaplatenia a zo sumy 348 762 Sk od 8. júla 1995 do zaplatenia odvolal žalovaný. Navxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx v čase od rozhodnutia prvostupňového súdu uznáva oprávnenosť nároku žalobcu do výšky 1 314 340 Sk a túto sumu aj uhradil 3. júla 1996. V odvolaní žalovaný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxa bol nesprávne označený ako Obec Š., Správa obecných lesov Š., hoci jeho správny názov je Správa obecných lesov Š. - príspevková organizácia. Uvádzal, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxbňoval aj platnosť kúpnej zmluvy v zmysle cenníka a uviedol, že došlo k včasnej reklamácii a to ohľadne akosti tovaru.
Žalobca vo svojom vyjadrení k odvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z 9. apríla 1997, rozhodol tak, že rozsudok prvostupňového súdu v časti o zaplatenie 960 716 Sk potvrdil a vo zvyšku rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx Návrhu do vyššie uvedenej sumy vyhovel z dôvodu jeho oprávnenosti a vo zvyšku rozsudok zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že prvostupňový súx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbcu uviedol, že u žalobcu ide o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra a jej názov bol v súlade s ust. § 9 ods. 3 Obchodného zákonníkax xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx konania bol tento nedostatok odstránený.
Proti rozsudku podal dovolanie žalovaný v časti, v ktorej bol rozsudok prvostupňového súdu v sume 960 716 Sk x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxrh nepodal. Keďže ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, navrhoval, aby dovolaniu s poukazom na ust. § 19, § 103, § 104 a § 237 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxom konaní nebolo preukázané, že dňa 12. januára 1995 došlo k dohode o cene. Dátum doručenia faktúr tiež preukázaný nebol. Navrhoval preto rozhodnúť podxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x záveru, že dovolanie nie je prípustné.
Z odôvodnenia:
Z ust. § 237 písm. b) O.s.p. vyplýva, že dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xovolanie je prípustné aj proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxobca Obec Š., Správa obecných lesov Š. Uznesením okresného súdu z 5. júna 1996 bola pripustená na základe žiadosti žalobcu zámena žalovaného na Správa oxxxxxxx xxxxx xx
x xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xegistra, je názov, pod ktorým bola zriadená.
Podľa zriaďovacej listiny žalobcu z 24. marca 1994 je názov organizácie Správa obecných lesov Š., sídlo čx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxx x O.s.p. neobstojí. Takto označený žalobca mal v predchádzajúcom konaní spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.).
Keďže dovolanie z vyššie uxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxj časti rozsudku odvolacieho súdu, v ktorom nebolo dovolanie pripustené, dovolací súd dospel k záveru, že v danej veci nie sú splnené podmienky pre dovoxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxvolanie smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné, pritom vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia neskúmal.
Identifikačné číslo ASPI: JUD30756SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:6 Obdo 9/97
Druh:Uznesenie (Ro)
Zo dňa:16.12.1997
 
Názov:Obchodné meno
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 1 ročník 1999 na strane 43.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 11/1999
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §19; 513/1991 Zb.: §9 ods.3;
 
Oblasť:Organizácie ako subjekty práv;Národné podniky. Štátne podniky. Rozpočtové a príspevkové organizácie;Obchodné meno. Obchodná firma;Účastníci občianskoprávneho konania a zúčastnené osoby;